Guvernul României

Hotărârea nr. 382/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2018 până la 31 decembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat

București, 31 mai 2018.

Nr. 382.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC 2018
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 2.093.709,91
1 Venituri din exploatare 2 2.093.709,91
a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare 3 1.021.898,91
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 0,00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 2.454.499,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2.443.999,00
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 650.124,00
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 10.000,00
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 882.375,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 835.500,00
C1 ch. cu salariile 13 785.000,00
C2 bonusuri 14 50.500,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 821,00
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 46.054,00
D. alte cheltuieli de exploatare 19 901.500,00
2 Cheltuieli financiare 20 10.500,00
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -360.789,09
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 ui 29. 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 65.000,00
1 Alocații de la buget, din care: 44
alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 65.000,00
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 13.014
2 Nr. mediu de salariați total 49 13.000
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 5.272,44
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**) 51 4.004,97
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 161,05
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 52a 82,45
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 54 1.172,32
9 Plăți restante***) 55 119.000,00
10 Creanțe restante****) 56 185.000,00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...