Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 14 iulie 2000.

În vigoare de la 13 august 2000 până la 31 decembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 99/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Respingeri de neconstituționalitate (1)

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (1)

TITLUL I Dispoziții generale Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică cooperativelor de credit și caselor centrale ale cooperativelor de credit, denumite în continuare organizații cooperatiste de credit.

CAPITOLUL 2 Definiții

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instituție de credit - persoana juridică autorizată să accepte depozite și alte fonduri rambursabile de la public și să acorde credite în nume și pe cont propriu;

b) cooperativă de credit - instituția de credit constituită ca o asociație autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor lor comune de ordin economic, social și cultural, a cărei activitate se desfășoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori;

c) casa centrală a cooperativelor de credit - instituția de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozițiilor legale, a reglementărilor proprii, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii, pe baze individuale, a controlului administrativ, tehnic și financiar asupra organizării și funcționării acestora, denumită în continuare casa centrală;

d) organizații cooperatiste de credit - cooperativele de credit și casele centrale autorizate să funcționeze în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;

e) rețea cooperatistă de credit - ansamblul format dintr-o casă centrală și din cooperativele de credit afiliate la aceasta, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, denumită în continuare rețea;

f) afiliată la o casă centrală - cooperativa de credit care a subscris și a vărsat la capitalul social al casei centrale cel puțin numărul de părți sociale stabilit în actul constitutiv-cadru și care se subordonează acesteia în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și potrivit condițiilor de afiliere stabilite de casa centrală;

g) membru cooperator - persoana fizică care a subscris și a vărsat la capitalul social al unei cooperative de credit cel puțin numărul de părți sociale stabilite prin actul constitutiv-cadru;

h) membru fondator - semnatar al actului constitutiv al unei organizații cooperatiste de credit;

i) act constitutiv al unei organizații cooperatiste de credit - înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se constituie organizația cooperatistă de credit;

j) act constitutiv-cadru - îndrumarul cu caracter obligatoriu privind înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor de credit afiliate la o casă centrală, elaborat de aceasta și aprobat de Banca Națională a României, care cuprinde prevederile minimale pentru întocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum și regulamentul de organizare și funcționare a rețelei;

k) activitate bancară - activitățile permise să fie desfășurate de organizațiile cooperatiste de credit, în conformitate cu art. 21 și 104;

l) sintagmele: Banca Națională a României, bancă, depozit, credit, acționar semnificativ, societate aflată sub control efectiv, autorizație, fonduri proprii au semnificațiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), f), g), i), l), m) și r) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare;

m) documentație de credit - documentația care stă la baza unei convenții intervenite între o organizație cooperatistă de credit și o altă persoană fizică sau juridică pentru acordarea unui credit și care cuprinde cel puțin:

- situațiile financiare curente ale solicitantului de credit și ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiecția fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului și de plată a dobânzilor;

- o descriere a modalităților de garantare pentru plata integrală a datoriei și, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanției;

- o descriere a condițiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, rata dobânzii, schema de rambursare și obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;

- semnătura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele organizației cooperatiste de credit;

n) măsuri de remediere - măsuri de înlăturare a consecințelor uneia sau unora dintre faptele prevăzute la art. 189, care pot include:

- stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;

- înființarea de către consiliul de administrație al organizației cooperatiste de credit a unor comitete pentru supravegherea administrării creditului, gestiunea activelor și pasivelor sau a controlului intern;

- suspendarea administratorilor pe o perioadă care să nu depășească 6 luni sau înlocuirea acestora;

- înlocuirea cenzorilor;

- îmbunătățirea măsurilor de control intern;

o) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice și/sau juridice față de care organizația cooperatistă de credit are o expunere și care sunt legate economic între ele în sensul că:

- una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;

- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru organizația cooperatistă de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă una sau unele dintre ele vor întâmpina dificultăți de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăți similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situații:

- sunt filialele aceleiași persoane;

- au aceeași conducere;

- garanții încrucișate;

- interdependența comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

p) expunere - orice angajament asumat de o organizație cooperatistă de credit față de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potențial, evidențiat în bilanțul contabil sau în afara bilanțului contabil, incluzând, fără a se limita la acestea:

- credite;

- efecte de comerț scontate;

- investiții în acțiuni și în alte valori mobiliare;

- efecte de comerț avalizate;

- garanții emise;

- acreditive deschise sau confirmate;

q) persoană - persoana fizică, persoana juridică și orice grup de persoane care acționează împreună și care constituie sau nu constituie o persoană juridică;

r) grup de persoane care acționează împreună - două sau mai multe persoane care, prin natura relațiilor existente între ele, pot înfăptui o politică comună față de organizația cooperatistă de credit.

Se consideră că înfăptuiesc o politică comună:

- soții, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv, precum și societățile aflate sub controlul efectiv al acestora;

- o societate, președintele consiliului de administrație și administratorii acesteia;

- o societate și societățile asupra cărora ea deține direct sau indirect puterea efectivă de control;

- societățile aflate sub controlul efectiv al aceleiași sau al acelorași persoane;

s) capital agregat al rețelei - parte a capitalului propriu al unei rețele, reprezentând părțile sociale subscrise și vărsate de membrii cooperatori, precum și alte elemente ale capitalurilor proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit din rețea, calculată potrivit metodologiei stabilite de Banca Națională a României;

t) reglementări - acte normative emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și alte acte normative emise de Banca Națională a României și care sunt obligatorii pentru toate organizațiile cooperatiste de credit;

u) reglementări-cadru - regulamente, norme și instrucțiuni emise de o casă centrală, obligatorii pentru întreaga rețea, în vederea realizării unitare a activităților permise să fie desfășurate de organizațiile cooperatiste de credit din rețea.

CAPITOLUL 3 Principii generale

Art. 3. - Jurisprudență

Organizațiile cooperatiste de credit sunt asociații autonome, apolitice și neguvernamentale, al căror scop principal este desfășurarea activității bancare în vederea întrajutorării membrilor lor.

Organizațiile cooperatiste de credit vor desfășura activitatea bancară în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea principiilor Legii nr. 58/1998, a reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora și a celorlalte reglementări legale aplicabile.

Art. 4. -

Activitatea bancară în cadrul unei rețele cooperatiste de credit se desfășoară preponderent și cu prioritate cu și pentru membrii cooperatori și organizațiile cooperatiste de credit din rețea.

Art. 5. -

Organizațiile cooperatiste de credit se constituie dintr-un număr variabil de membri cooperatori, respectiv cooperative de credit afiliate, după caz. Modificări (2)

Capitalul social al unei organizații cooperatiste de credit este variabil și este format din părți sociale de valoare egală. Este interzisă constituirea de organizații cooperatiste de credit cu capital fix.

Părțile sociale ale organizațiilor cooperatiste de credit din aceeași rețea sunt de valoare egală.

Art. 6. -

Fiecare cooperativă de credit este obligată să se afilieze la o casă centrală a cooperativelor de credit. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Casele centrale pot să organizeze o asociație profesională care să reprezinte interesele colective ale organizațiilor cooperatiste de credit față de autoritățile publice, să studieze problemele de interes comun și să elaboreze recomandările aferente, să informeze membrii asociației profesionale și publicul, să favorizeze cooperarea între rețele, precum și organizarea și gestionarea serviciilor de interes comun.

Art. 7. - Jurisprudență

Casa centrală garantează în întregime obligațiile cooperativelor de credit afiliate. Pentru aceasta casa centrală va constitui rezerva mutuală de garantare pe baza cotizațiilor cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările emise de casa centrală în acest scop, și a unei cote din profitul brut al casei centrale. Modificări (1)

Casa centrală poate cere cooperativelor de credit afiliate, în cazul în care se constată o deteriorare semnificativă a situației financiare și prudențiale a acesteia sau a unei cooperative de credit afiliate, să contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi părți sociale, fie prin constituirea unor depozite, rambursabile la termenele stabilite de casa centrală.

TITLUL II Cooperativele de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Membrii cooperatori Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 8. -

Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exercițiu, domiciliază în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia și a subscris și a vărsat cel puțin numărul de părți sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Nu poate fi membru cooperator persoana fizică ale cărei interese sunt contrare celor ale cooperativei de credit sau care îi face concurență neloială față de criteriile stabilite prin actul constitutiv-cadru.

Prin actul constitutiv se pot reglementa și alte condiții pentru admiterea ca membru cooperator.

Art. 9. -

Pentru înscrierea în cooperativa de credit și dobândirea calității de membru cooperator solicitantul completează și semnează o cerere de înscriere în cooperativa de credit, al cărei model se stabilește de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată.

Cererea de înscriere va cuprinde cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul, numărul și valoarea părților sociale pe care intenționează să le subscrie și data semnării cererii. De asemenea, cererea de înscriere va include și declarația de acceptare a prevederilor actului constitutiv. Modificări (1)

O dată cu depunerea cererii de înscriere în cooperativa de credit solicitantul trebuie să achite o taxă de înscriere, al cărei nivel va fi stabilit de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată.

În cazul respingerii cererii de înscriere în cooperativa de credit taxa de înscriere va fi restituită solicitantului în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii.

Art. 10. -

Cererea de înscriere se aprobă de consiliul de administrație al cooperativei de credit.

Decizia consiliului de administrație se comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la data acesteia. În cazul respingerii cererii de înscriere decizia poate fi contestată la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la data comunicării.

Calitatea de membru cooperator se dobândește la momentul subscrierii și vărsării părților sociale.

Art. 11. -

Membrii cooperatori sunt răspunzători pentru obligațiile cooperativei de credit la care sunt asociați, în limita părților sociale subscrise.

Art. 12. -

Drepturile și îndatoririle membrilor cooperatori se stabilesc de fiecare cooperativă de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru și ale prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit încetează prin retragere, prin schimbarea domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate înceta și ca urmare a divizării, fuziunii sau lichidării cooperativei de credit.

Art. 14. -

Condițiile și procedura de retragere a membrilor cooperatori dintr-o cooperativă de credit vor fi stabilite prin actul constitutiv și vor include cel puțin următoarele:

- depunerea cererii de retragere la cooperativa de credit al cărei membru cooperator este, cu cel puțin 3 luni înaintea datei pentru care se solicită retragerea;

- retragerea din cooperativa de credit nu se poate face mai devreme de termenul limită stabilit prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mic de un an de la data dobândirii calității de membru cooperator;

- retragerea din cooperativa de credit nu poate fi solicitată înaintea achitării tuturor datoriilor față de aceasta, chiar dacă acestea nu sunt scadente;

- în cazul aprobării cererii de retragere din cooperativa de credit restituirea părților sociale se va efectua la valoarea nominală și nu se va putea face mai devreme de închiderea exercițiului financiar al anului în care s-a aprobat retragerea;

- cererile de retragere din cooperativa de credit vor fi soluționate de consiliul de administrație al cooperativei de credit.

Art. 15. -

În cazul încetării calității de membru cooperator acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părților sociale subscrise și a dividendelor cuvenite pentru exercițiul financiar în curs. Modificări (2)

Condițiile și procedurile de stingere a obligațiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit și membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de încetare a calității de membru cooperator ca urmare a schimbării domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru. Modificări (1)

CAPITOLUL 2 Capitalul social al cooperativei de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 16. -

Capitalul social al unei cooperative de credit este variabil și este format din părți sociale de valoare egală.

Valoarea nominală a unei părți sociale va fi stabilită prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mică de 100.000 lei. Numărul minim de părți sociale care trebuie subscrise și vărsate pentru dobândirea calității de membru cooperator se stabilește prin actul constitutiv-cadru.

Părțile sociale trebuie vărsate integral și în formă bănească, în lei, la momentul subscrierii. Subscrierea părților sociale se va efectua după aprobarea cererii de înscriere în cooperativa de credit.

La înființarea unei cooperative de credit fiecare membru fondator va vărsa integral și în formă bănească valoarea părților sociale subscrise, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea cooperativei de credit la registrul comerțului.

Art. 17. - Modificări (1)

Părțile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părțile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori față de cooperativa de credit sau față de terți și nu sunt purtătoare de dobânzi.

Membrii cooperatori nu pot efectua retrageri parțiale ale părților sociale subscrise. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

Cooperativele de credit repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

Cooperativele de credit repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârșitul exercițiului financiar.

Cooperativele de credit repartizează anual 50% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării condițiilor necesare în vederea reducerii costurilor operațiunilor bancare desfășurate cu membrii cooperatori. Modificări (1)

Art. 19. -

Părțile sociale sunt purtătoare de dividende.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profitul real, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală.

Dividendele se vor plăti membrilor cooperatori din profitul net, proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al cooperativei de credit și corespunzător perioadei de deținere a părților sociale în cursul exercițiului financiar.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cooperativele de credit vor cotiza pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, potrivit reglementărilor emise de casa centrală în acest scop. Cotizațiile plătite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.

CAPITOLUL 3 Activități permise cooperativelor de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 21. -

Cooperativele de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:

a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum și de la persoane fizice, întreprinderi mici și mijlocii, organizații obștești și de cult, asociații familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; Modificări (2)

b) acordarea de credite, inclusiv credite ipotecare, potrivit Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, membrilor cooperatori;

c) acordarea de credite întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor obștești și de cult, asociațiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; Modificări (2)

d) derularea de credite, în numele și în contul statului, din surse puse la dispoziție, pentru membrii cooperatori, precum și pentru întreprinderi mici și mijlocii, organizații obștești și de cult, asociații familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; Modificări (2)

e) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit;

f) plăți și decontări;

g) transferul de fonduri;

h) contractarea de împrumuturi intercooperatiste și de la bănci;

i) operațiuni de vânzare/cumpărare de valută contra monedei naționale, efectuate în numerar, cu membrii cooperatori și cu alte persoane fizice, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare;

j) consultanță privind activitățile desfășurate de organizațiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum și persoanelor fizice, întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor obștești și de cult, asociațiilor familiale și persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit; Modificări (2)

k) operațiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României.

Operațiunile corespunzătoare activităților permise cooperativelor de credit se vor desfășura exclusiv în lei, cu excepția celor menționate la alin. 1 lit. i).

CAPITOLUL 4 Constituirea cooperativelor de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 22. -

Cooperativele de credit se constituie prin asocierea liberă a persoanelor fizice, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenență politică, avere, condiție socială, rasă sau sex.

Art. 23. -

Cooperativele de credit se organizează pe o rază teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv.

Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit reprezintă spațiul geografic în care cooperativa de credit își desfășoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde o arie determinată din cadrul unui oraș, neputând excede spațiului geografic al acestuia, sau poate cuprinde unul sau mai multe sate și/sau comune limitrofe din raza unui județ. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeași casă centrală nu se pot întrepătrunde.

Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit trebuie supusă aprobării prealabile a casei centrale la care este afiliată.

Cooperativele de credit pot înființa pe raza lor teritorială de operare puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică.

Art. 24. -

Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadru, care nu poate fi mai mic de 1.000, fiecare dintre aceștia trebuind să subscrie și să verse cel puțin numărul de părți sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru. Dacă prin actul constitutiv-cadru se prevede această posibilitate, se pot constitui cooperative de credit prin asocierea unui număr de cel puțin 100 de membri cooperatori fondatori, cu condiția ca aceștia să subscrie și să verse un număr de cel puțin 1.000 de părți sociale.

Actul constitutiv va fi semnat de toți membrii cooperatori fondatori și se încheie în formă autentică.

Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru stabilit de casa centrală la care se afiliază cooperativa de credit. Modificări (2)

Art. 25. -

Actul constitutiv al cooperativei de credit va cuprinde cel puțin prevederi referitoare la:

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor cooperatori fondatori; Modificări (1)

b) firma, sediul social și, după caz, emblema cooperativei de credit;

c) obiectul de activitate al cooperativei de credit;

d) durata cooperativei de credit;

e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea cooperativei de credit;

f) valoarea nominală a unei părți sociale;

g) numărul părților sociale subscrise și vărsate în cazul membrilor fondatori;

h) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, conducătorilor și cenzorilor desemnați; Modificări (1)

i) numele și prenumele membrilor cooperatori mandatați cu îndeplinirea formalităților de constituire a cooperativei de credit;

j) condițiile și procedurile de dobândire și, respectiv, de încetare a calității de membru cooperator;

k) drepturile și obligațiile membrilor cooperatori;

l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii și funcționarea cooperativei de credit;

m) raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

n) condiții privind înființarea de puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică;

o) modul de distribuire a profitului și de suportare a pierderilor.

Art. 26. - Jurisprudență

Cooperativele de credit nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "bancă" sau derivate ale acestuia.

Firma unei cooperative de credit trebuie să fie în limba română și să cuprindă o denumire proprie, de natură să o deosebească de denumirea altor organizații cooperatiste de credit, la care se adaugă în mod obligatoriu sintagma "cooperativă de credit" și denumirea localității în care își stabilește sediul social.

Art. 27. -

În toate actele oficiale cooperativa de credit trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care cooperativa de credit este înmatriculată în registrul comerțului, adresa sediului social, numărul și data înmatriculării în registrul comerțului, codul fiscal, numărul și data înmatriculării în registrul organizațiilor cooperatiste de credit, firma casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, precum și mențiunea "capital social variabil".

Art. 28. - Modificări (1)

Cooperativa de credit dobândește personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv și a aprobării de constituire emise de casa centrală la care cooperativa de credit urmează să se afilieze. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificări (1)

Cooperativa de credit va obține cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 29. -

În afara celorlalte evidențe prevăzute de lege, cooperativele de credit trebuie să țină:

- un registru al membrilor cooperatori, care să cuprindă numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul și valoarea părților sociale deținute; Modificări (1)

- un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;

- un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;

- un registru în care se vor consemna deliberările și constatările făcute de auditorul independent/cenzori în exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL 5 Organizarea și administrarea cooperativelor de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Organele de conducere ale cooperativei de credit sunt: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) conducătorii.

Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administrație dreptul de a delega o parte din competențele sale unui birou executiv format din cel mult 5 membri, desemnați dintre administratori, și care va include, în mod obligatoriu, conducătorii cooperativei de credit. Respingeri de neconstituționalitate (1)

SECȚIUNEA 1 Adunarea generală Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Adunarea generală este organul de conducere al cooperativei de credit, alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori.

Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va ține la sediul cooperativei de credit sau la adresa ce va fi indicată în convocare.

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie și are următoarele atribuții: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ce a ascultat raportul administratorilor și al auditorului independent/cenzorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) să hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) să stabilească programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) să aleagă administratorii și cenzorii și să stabilească mandatul acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) să hotărască asupra casei centrale la care cooperativa de credit urmează să se afilieze; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) să soluționeze contestațiile legate de încetarea calității de membru cooperator; Respingeri de neconstituționalitate (1)

h) să decidă ipotecarea, gajarea, înființarea sau desființarea unor puncte de lucru ale cooperativei de credit; Respingeri de neconstituționalitate (1)

i) să desemneze din rândul administratorilor reprezentanții în adunările generale ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; Respingeri de neconstituționalitate (1)

j) să desemneze persoanele care urmează să candideze pentru a face parte din consiliul de administrație al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

k) să hotărască intentarea acțiunii în daune împotriva administratorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

l) să hotărască remunerarea cenzorilor și a administratorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

m) să hotărască fuziunea cu alte cooperative de credit sau divizarea; Respingeri de neconstituționalitate (1)

n) să hotărască dizolvarea cooperativei de credit; Respingeri de neconstituționalitate (1)

o) să hotărască modificarea obiectului de activitate, cu aprobarea prealabilă a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată; Respingeri de neconstituționalitate (1)

p) să hotărască mutarea sediului cooperativei de credit; Respingeri de neconstituționalitate (1)

r) să decidă retragerea mandatului membrilor consiliului de administrație sau al cenzorilor pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau ale actului constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului încheiat cu auditorul independent; Respingeri de neconstituționalitate (1)

s) să hotărască asupra oricăror alte modificări ale actului constitutiv, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; Respingeri de neconstituționalitate (1)

t) să hotărască asupra oricăror alte probleme pentru care în prezenta ordonanță de urgență, în actul constitutiv al cooperativei de credit sau în actul constitutiv-cadru este cerută aprobarea adunării generale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Adunarea generală va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit, exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 32 alin. 1 lit. h), i), o) și p).

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pentru validitatea hotărârilor adunărilor generale este necesară prezența majorității membrilor cooperatori. Hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, în prezența a cel puțin unei treimi din numărul membrilor cooperatori și cu votul majorității celor prezenți.

Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de părți sociale deținute.

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentați prin delegați care vor fi desemnați numai din rândul membrilor cooperatori care nu dețin calitatea de membru al consiliului de administrație, în baza unei delegații certificate de secretarul unității administrativ-teritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegațiile vor fi depuse, în original, la locul și la termenul stabilite prin înștiințarea de convocare și vor fi menționate în procesul-verbal. Modificări (3)

Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 10 membri cooperatori. Modificări (1)

Delegații exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul de membri cooperatori reprezentați.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrul cooperator, care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca delegat al unei alte persoane, un interes contrar cooperativei de credit, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Membrul cooperator care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse cooperativei de credit, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice înțelegere privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Convocarea adunării generale se face, de regulă, cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei fixate pentru ținerea adunării.

Convocarea se face prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale, la adresa membrului cooperator și prin afișare la sediul cooperativei de credit. Modificări (2)

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Jurisprudență

Convocarea trebuie să cuprindă întotdeauna locul, data și ora ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterii.

Convocarea trebuie să prevadă data și locul la care ar urma să se țină cea de-a doua adunare generală, în situația în care aceasta nu s-ar putea ține la prima convocare.

Între datele prevăzute pentru cele două convocări nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore și nici mai mare de 15 zile.

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Adunarea generală se convoacă de consiliul de administrație prin președintele acestuia.

Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală și la cererea a cel puțin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori.

Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv a Băncii Naționale a României. Modificări (1)

Art. 40. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Copii de pe bilanțul contabil și de pe raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispoziție membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru ținerea adunării generale.

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Hotărârile adunării generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Administratorii și membrii cooperatori, salariați ai cooperativei de credit, nu pot vota descărcarea proprie de gestiune sau cu privire la orice problemă în care persoana ori activitatea ce o desfășoară în cadrul cooperativei de credit ar fi în discuție.

Art. 42. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii și pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În procesul-verbal semnat de președinte și secretari se vor constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, lista cuprinzând membrii cooperatori prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor cooperatori, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a membrilor cooperatori. Procesul-verbal va fi scris în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități. Jurisprudență

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justiție în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice membru cooperator care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care hotărârea adunării generale este atacată de toți administratorii, cooperativa de credit va fi reprezentată în justiție de o persoană desemnată din rândul membrilor cooperatori de către președintele instanței judecătorești.

Cererea în anulare se va introduce la instanța judecătorească competentă, iar în cazul unei hotărâri judecătorești definitive de anulare, aceasta va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Adunările generale sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau de persoana delegată de consiliul de administrație să îl înlocuiască.

Art. 46. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Unul sau mai mulți secretari aleși din rândul membrilor cooperatori vor verifica lista de prezență și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de prezenta ordonanță de urgență și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul de administrație Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 47. -

Cooperativa de credit este administrată de un consiliu de administrație format din 3-5 membri, respectiv 5-7 membri, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puțin 5.000 de membri cooperatori, aleși de adunarea generală din rândul membrilor cooperatori.

Administratorii trebuie să fie cetățeni români, sunt revocabili și sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Modificări (1)

Consiliul de administrație este condus de un președinte sau de persoana delegată de consiliul de administrație să îl înlocuiască. În caz de vacanță consiliul de administrație va fi condus de vicepreședintele ales sau va numi din rândul membrilor săi un președinte interimar, până la data următoarei adunări generale.

Art. 48. - Jurisprudență

O persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație al unei cooperative de credit, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul său, dacă:

a) a suferit condamnări penale pentru infracțiuni în dauna avutului public sau privat;

b) este salariat, administrator sau cenzor la o altă instituție de credit, cu excepția cazurilor în care este aleasă administrator la casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calității de con ducător de către Banca Națională a României sau de către o casă centrală.

Soțul/soția, precum și rudele și afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleși în consiliul de administrație al aceleiași cooperative de credit.

Art. 49. - Modificări (2), Jurisprudență

Membrii consiliului de administrație pot fi recompensați, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfășurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăși, cumulat, 10% din profitul net al cooperativei de credit.

Art. 50. -

Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să depună înainte de preluarea funcției, la casieria cooperativei de credit, o garanție bănească stabilită prin actul constitutiv, dar care nu poate fi mai mică decât contravaloarea a 10 părți sociale.

Pentru nedepunerea garanției potrivit prevederilor alineatului precedent administratorul în cauză se consideră revocat din funcție.

Garanția rămâne în contul cooperativei de credit și nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din această funcție, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu financiar în care administratorul a funcționat și după descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar respectiv.

Art. 51. -

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comerțului o dată cu prezentarea documentului din care rezultă depunerea garanției.

Art. 52. -

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe lună, la cererea președintelui, a cel puțin doi administratori, a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Naționale a României. Modificări (1)

Primul consiliu de administrație al cooperativei de credit, inclusiv președintele acestuia sunt numiți prin actul constitutiv.

Art. 53. -

Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde data și ora la care se va ține ședința, precum și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

Ședințele vor avea loc la sediul cooperativei de credit.

La ședințele consiliului de administrație pot participa și cenzorii sau, după caz, auditorul independent. Modificări (1)

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit și opiniile separate.

Art. 54. -

Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate votul președintelui este decisiv.

Art. 55. -

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale cooperativei de credit trebuie să înștiințeze despre aceasta, în scris, consiliul de administrație și să nu ia parte la nici o deliberare cu privire la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al doilea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa de credit.

Art. 56. -

Administratorii trebuie să ia parte la adunările generale ale cooperativei de credit.

Art. 57. -

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 58. -

Administratorii răspund solidar față de cooperativa de credit pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de membrii cooperatori;

b) neluarea măsurilor stabilite prin reglementările emise de casa centrală pentru recuperarea împrumuturilor acordate și neîncasate la scadență;

c) existența registrelor cerute de prezenta ordonanță de urgență și de actul constitutiv, precum și ținerea lor corectă;

d) organizarea și ținerea contabilității potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și pentru existența reală a profitului distribuit;

e) gospodărirea eficientă a patrimoniului cooperativei de credit, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale;

g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv și respectarea întocmai a normelor și instrucțiunilor interne cu privire la acordarea creditelor și la desfășurarea tuturor operațiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al cooperativei de credit;

h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonanță de urgență și actul constitutiv le impun.

Art. 59. - Jurisprudență

Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al cooperativei de credit, cu excepția celor care sunt de competența exclusivă a adunării generale și a restricțiilor prevăzute în actul constitutiv.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) stabilește și supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică și financiară, bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

b) analizează activitatea economico-financiară și încadrarea cooperativei de credit în indicatorii de prudență bancară stabiliți prin reglementările emise de Banca Națională a României sau de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

c) aprobă sau respinge cererile de înscriere în cooperativa de credit, precum și retragerea și excluderea membrilor cooperatori; cererile de înscriere în cooperativa de credit nu pot fi respinse decât dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în actul constitutiv al cooperativei de credit;

d) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital și a numărului minim de membri cooperatori, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

e) elaborează regulamentul de organizare și funcționare a cooperativei de credit, care va stabili cel puțin: structura organizatorică a cooperativei de credit, atribuțiile fiecărui compartiment al cooperativei de credit și relațiile dintre acestea, competențele și răspunderea conducătorilor, șefilor punctelor de lucru și ale salariaților care se angajează în operațiuni financiar-bancare în numele și în contul cooperativei de credit, precum și sistemul de control intern al cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru;

f) stabilește drepturile și obligațiile personalului;

g) elaborează politica de creditare a cooperativei de credit, cu respectarea reglementărilor emise de casa centrală la care aceasta este afiliată și aprobă creditele acordate de cooperativa de credit; Modificări (1)

h) analizează rapoartele auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor și ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; Modificări (1)

i) supune spre aprobare adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administrație, pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate;

j) alege, dintre membrii săi, conducătorii cooperativei de credit și numește contabilul-șef.

Consiliul de administrație va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul cooperativei de credit, a căror valoare depășește o cincime din valoarea contabilă a activelor cooperativei de credit la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale și a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată.

Art. 60. -

Consiliul de administrație va putea delega o parte din atribuțiile sale conducătorilor cooperativei de credit, în condițiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit.

Art. 61. -

Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință despre neregularitățile săvârșite de aceștia, nu le aduc la cunoștință organelor competente.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorul independent sau, după caz, pe cenzori. Modificări (1)

Pentru deciziile luate în ședințele la care nu au asistat, administratorii rămân răspunzători, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunoștință despre aceasta nu au făcut împotrivirea în formele prezentate la alineatul precedent.

SECȚIUNEA a 3-a Conducătorii cooperativei de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 62. -

Conducerea activității curente a cooperativei de credit este asigurată de președintele consiliului de administrație și de contabilul-șef, respectiv de președintele și de vicepreședinții consiliului de administrație, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puțin 5.000 de membri cooperatori, care sunt învestiți cu competența de a angaja răspunderea cooperativei de credit.

Cooperativa de credit este angajată prin semnătura a cel puțin doi conducători.

Conducătorii nu pot transmite dreptul de a reprezenta cooperativa de credit decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres prin actul constitutiv.

Conducătorul care, fără drept, își substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse cooperativei de credit.

Art. 63. -

Conducătorii cooperativei de credit vor aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație și vor raporta acestuia despre activitatea desfășurată.

Art. 64. -

Conducătorii cooperativei de credit angajează și concediază personalul cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 65. - Modificări (1)

Conducătorii cooperativei de credit trebuie să fie cetățeni români și să aibă, de preferință, domiciliul pe raza teritorială de operare a cooperativei de credit.

Art. 66. -

Conducătorii cooperativei de credit trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

- să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;

- să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

- să fi promovat examenul de bacalaureat; Modificări (1)

- să aibă o experiență de minimum 2 ani în unul dintre domeniile: financiar-contabil, bancar sau juridic ori să fi administrat pe o perioadă de minimum 3 ani activitatea unui agent economic.

În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puțin 5.000 de membri cooperatori și/sau au raza teritorială de operare în spațiul geografic al unui oraș, pe lângă condițiile prevăzute la alineatul precedent conducătorii acestora trebuie să fie licențiați în științe economice sau în drept, iar condițiile de experiență să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar. Modificări (1)

În cazul contabilului-șef condițiile de experiență se referă exclusiv la domeniul financiar-contabil.

Casa centrală, cu aprobarea Băncii Naționale a României, va stabili reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate. Modificări (2)

Art. 67. -

Persoanele desemnate în calitatea de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării funcției. Modificări (2)

Banca Națională a României poate stabili și alte reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor cooperativelor de credit.

Banca Națională a României poate obliga casa centrală să retragă aprobarea dată unui conducător al cooperativei de credit atunci când se constată că numirea s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 66 sau că activitatea desfășurată de acesta a condus la deteriorarea situației financiare și/sau prudențiale a cooperativei de credit.

SECȚIUNEA a 4-a Auditorii independenți și cenzorii cooperativelor de credit Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 68. - Modificări (1)

Cooperativa de credit va numi un auditor independent.

Cooperativele de credit care au un număr de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului independent 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru.

Art. 69. -

Prin actul constitutiv al cooperativei de credit se numesc cenzorii pentru primul mandat.

Durata mandatului cenzorilor este stabilită prin actul constitutiv.

Persoanele desemnate în calitatea de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor. Modificări (2)

Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul.

Cenzorii trebuie să fie contabili autorizați în condițiile legii sau experți contabili și să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația referitoare la activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Cenzorii trebuie să fie cetățeni români.

Auditorul independent al unei cooperative de credit trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei cooperative de credit decât o societate de expertiză contabilă sau o societate de audit financiar, autorizată în condițiile legii. Modificări (1)

Auditorul independent va fi supus aprobării prealabile a casei centrale și validat de adunarea generală. Modificări (2)

Art. 70. -

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ori soții administratorilor și ai conducătorilor cooperativei de credit.

Nu poate fi numită auditor independent al unei cooperative de credit o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al unui administrator, conducător sau al uneia dintre persoanele menționate la alineatul precedent. Modificări (1)

Art. 71. -

Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație propusă de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală a membrilor cooperatori care i-a numit.

Art. 72. -

În caz de vacanță consiliul de administrație al cooperativei de credit va numi altă persoană în locul cenzorului, sub rezerva validării acestei numiri în prima adunare generală.

Art. 73. - Modificări (1)

Auditorul independent sau, după caz, cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea cooperativei de credit, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

Despre toate acestea, precum și cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanțul contabil și la repartizarea profitului, auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunării generale a membrilor cooperatori un raport amănunțit.

Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilanțul contabil dacă acesta nu este însoțit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor.

Art. 74. -

Auditorul independent sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, următoarele atribuții: Modificări (1)

a) să facă verificări periodice asupra legalității, exactității și realității înregistrării în contabilitatea cooperativei de credit a elementelor patrimoniale, precum și asupra existenței titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea cooperativei de credit sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

b) să convoace adunarea generală, în cazul în care constată încălcări grave ale dispozițiilor legale și/sau ale prevederilor actului constitutiv;

c) să ia parte la adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să supravegheze modul în care administratorii își îndeplinesc mandatul și să asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului său;

e) să verifice depunerea de către administratori a garanției prevăzute de actul constitutiv;

f) să acorde asistență cooperativei de credit în ținerea evidenței contabile, în conformitate cu legislația contabilă din România, cu reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

g) să analizeze practicile și procedurile controlului intern și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.

Adunarea generală va putea stabili și alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat. Modificări (1)

Art. 75. -

Constatările făcute de auditorul independent sau, după caz, de cenzori în exercițiul mandatului lor se consemnează într-un registru special. Modificări (1)

Auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv, pe care le constată. Modificări (1)

Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii cooperativei de credit, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre aceasta se va aduce la cunoștință adunării generale, casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată sau Băncii Naționale a României, după caz.

Art. 76. -

Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.

CAPITOLUL 6 Autorizarea cooperativelor de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cooperativele de credit funcționează numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.

O cooperativă de credit va putea solicita autorizația de funcționare de la Banca Națională a României numai după ce a primit aprobarea de constituire de la o casă centrală, s-a înmatriculat în registrul comerțului și s-a afiliat la respectiva casă centrală.

Art. 78. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de aprobare a constituirii va trebui să fie prezentată casei centrale în forma și potrivit procedurilor stabilite de aceasta. Documentația care trebuie să însoțească cererea va cuprinde cel puțin următoarele:

a) proiectul actului constitutiv;

b) procura prin care membrii cooperatori fondatori desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu casa centrală;

c) lista cuprinzând membrii cooperatori fondatori;

d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinătăților;

e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoțită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilității, calificării și experienței profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, o copie legalizată de pe actul de studii și de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională solicitată de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări din partea a cel puțin două persoane recunoscute pentru calitățile lor morale și profesionale; Modificări (2)

f) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administrație, însoțită de un curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;

g) identitatea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul independent se va prezenta și documentul ce atestă asigurarea profesională; Modificări (1)

h) denumirea instituției de credit la care se va deschide contul de colectare a capitalului social;

i) studiul de fezabilitate, însușit de conducătorii propuși ai cooperativei de credit, care va cuprinde cel puțin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar și social ce justifică constituirea cooperativei de credit, tipul, denumirea și descrierea principalelor produse și servicii prevăzute să fie oferite de cooperativa de credit, proiectul structurii organizatorice a cooperativei de credit, estimări ale bilanțului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum și obiectivele propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate.

Casa centrală poate stabili prin reglementări proprii și alte condiții în vederea aprobării constituirii cooperativei de credit și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 79. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de aprobare a constituirii casa centrală va aproba constituirea unei cooperative de credit sau va respinge cererea și va comunica în scris hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii.

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

O dată cu comunicarea aprobării de constituire a cooperativei de credit casa centrală va transmite solicitantului reglementările-cadru referitoare la operațiunile incluse în obiectul de activitate al cooperativei de credit.

Art. 81. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de aprobare a constituirii va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori cu reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- cooperativa de credit își va desfășura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;

- onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională a conducătorilor și administratorilor cooperativei de credit sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate și pentru îndeplinirea activităților bancare propuse să fie desfășurate;

c) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva cooperativă de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiții compatibile cu buna funcționare a respectivei rețele și cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranță satisfăcătoare, sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) raza teritorială de operare propusă se întrepătrunde cu razele teritoriale de operare ale unor cooperative de credit afiliate la respectiva casă centrală;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Națională a României și de casa centrală.

Art. 82. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

O nouă cerere de aprobare a constituirii poate fi adresată casei centrale numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de aprobare a constituirii și numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a proiectului inițial.

Art. 83. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire cooperativa de credit va prezenta casei centrale următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerțului, însoțită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social al cooperativei de credit de către membrii cooperatori fondatori;

b) dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare părților sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii;

c) dovada deținerii, cu titlu legal, a unui spațiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafață și condiții de securitate activităților propuse a fi desfășurate;

d) copie legalizată de pe actul constitutiv;

e) comunicare privind existența reglementărilor referitoare la desfășurarea activității.

Casa centrală va verifica documentația prezentată. Apariția unor modificări față de proiectul inițial va determina o nouă evaluare din partea casei centrale, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor elaborate de casa centrală.

Casa centrală va revoca hotărârea de aprobare a constituirii și în situația în care cooperativa de credit nu s-a afiliat cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor emise de casa centrală în aplicarea acestora.

Art. 84. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii documentației prevăzute la art. 83 alin. 1 casa centrală va înainta Băncii Naționale a României, în numele cooperativei de credit, cererea de autorizare a funcționării.

Cererea de autorizare a funcționării va fi însoțită de aprobarea de constituire a cooperativei de credit, de confirmarea casei centrale privind realizarea afilierii, precum și de documentația prevăzută la art. 83.

Art. 85. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Banca Națională a României decide cu privire la autorizarea funcționării unei cooperative de credit în termen de cel mult două luni de la data primirii documentelor.

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări proprii și alte condiții în vederea acordării autorizației de funcționare cooperativelor de credit și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 86. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de autorizare a funcționării va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia.

Art. 87. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cooperativa de credit va putea desfășura activități bancare începând cu data eliberării autorizației de funcționare de către Banca Națională a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare cooperativa de credit va notifica acest lucru casei centrale la care este afiliată.

Art. 88. -

În cazul cooperativelor de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări emise de Banca Națională a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili și documentația necesară pentru acordarea autorizației.

Art. 89. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Banca Națională a României poate retrage autorizația de funcționare unei cooperative de credit în următoarele situații:

a) la cererea casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată, făcută în numele cooperativei de credit sau în nume propriu, pe baza unuia dintre următoarele motive:

- cooperativa de credit nu a început operațiunile pentru care a fost autorizată, în termen de un an de la primirea autorizației;

- autorizația a fost obținută pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

- membrii cooperatori au decis să dizolve sau să lichideze cooperativa de credit;

- a avut loc o fuziune sau o divizare a cooperativei de credit;

- cooperativa de credit nu a respectat cerințele prudențiale și de operare stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și/sau prin reglementările emise de Banca Națională a României și de casa centrală în aplicarea acestei ordonanțe de urgență;

- cooperativa de credit nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în calitate de afiliată la casa centrală;

b) dacă s-a retras autorizația casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

c) ca sancțiune, potrivit art. 189.

Art. 90. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației de funcționare se comunică în scris cooperativei de credit și casei centrale la care aceasta este afiliată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și în două publicații de circulație națională.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizației de funcționare activitatea cooperativei de credit respective se va limita exclusiv la operațiunile determinate de lichidarea acesteia.

TITLUL III Casele centrale ale cooperativelor de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Constituirea caselor centrale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 91. -

O casă centrală se constituie prin asocierea de cooperative de credit. Condițiile și procedura de afiliere a cooperativelor de credit la o casă centrală vor fi stabilite prin actul constitutiv al casei centrale.

Art. 92. -

Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv și reprezintă spațiul geografic în care aceasta își desfășoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel puțin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta. Modificări (2)

Modificarea razei teritoriale de operare a unei case centrale trebuie supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, în conformitate cu reglementările elaborate de aceasta.

Art. 93. -

În vederea exercitării atribuțiilor conferite de prezenta ordonanță de urgență casele centrale pot înființa pe raza lor teritorială de operare sedii secundare (sucursale, agenții) fără personalitate juridică, ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a adunării generale privind înființarea acestora.

Deschiderea de sedii secundare va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Modificări (2)

Art. 94. -

Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel puțin 100 de cooperative de credit fondatoare și cu un nivel minim al capitalului agregat al rețelei stabilit prin reglementări ale Băncii Naționale a României. Modificări (2)

Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie să subscrie și să verse părți sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social, dacă prin actul constitutiv-cadru sau prin celelalte reglementări ale casei centrale nu se prevede o valoare mai mare. În funcție de valoarea capitalului social înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar de către fiecare cooperativă de credit se va recalcula valoarea participației la capitalul casei centrale la care este afiliată. Diferențele constatate se regularizează în termen de 90 de zile de la sfârșitul exercițiului financiar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Actul constitutiv va fi semnat de reprezentanții cooperativelor de credit fondatoare și se încheie în formă autentică.

Art. 95. -

Actul constitutiv al casei centrale va cuprinde cel puțin prevederi referitoare la:

a) firma, sediul social și numărul de înmatriculare în registrul comerțului ale cooperativelor de credit fondatoare;

b) firma, emblema și sediul social ale casei centrale;

c) obiectul de activitate al casei centrale;

d) durata de funcționare a casei centrale;

e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea casei centrale;

f) valoarea nominală a unei părți sociale;

g) numărul părților sociale subscrise și vărsate de cooperativele de credit fondatoare;

h) numele și prenumele administratorilor și ale conducătorilor desemnați;

i) numele și prenumele persoanelor mandatate cu îndeplinirea formalităților de constituire a casei centrale;

j) condițiile și procedura de afiliere și retragere a cooperativelor de credit;

k) drepturile și obligațiile cooperativelor de credit afiliate;

l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii și funcționarea casei centrale;

m) raza teritorială de operare a casei centrale;

n) condițiile privind înființarea de sedii secundare, fără personalitate juridică;

o) modul de distribuire a profitului și de suportare a pierderilor;

p) atribuțiile de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere și control și informare în cadrul rețelei.

Art. 96. -

Casele centrale nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.

Firma unei case centrale trebuie să fie în limba română și să cuprindă o denumire proprie, de natură să o deosebească de denumirea altor organizații cooperatiste de credit, la care se adaugă în mod obligatoriu sintagma "casa centrală".

Art. 97. -

În toate actele oficiale casa centrală trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care casa centrală este înmatriculată în registrul comerțului, adresa sediului social, numărul și data înmatriculării în registrul comerțului, codul fiscal, numărul și data înmatriculării în registrul organizațiilor cooperatiste de credit, precum și mențiunea "capital social variabil".

Art. 98. -

Casa centrală dobândește personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerțului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv și a aprobării de constituire emise de Banca Națională a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Casa centrală va obține cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

CAPITOLUL 2 Capitalul social al casei centrale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 99. -

Capitalul social al unei case centrale este variabil și este format din părți sociale de valoare egală.

Valoarea nominală minimă a unei părți sociale va fi stabilită prin actul constitutiv, dar nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

Părțile sociale trebuie vărsate integral și în formă bănească, în lei, la momentul subscrierii.

La înființarea unei case centrale fiecare cooperativă de credit fondatoare va vărsa integral și în formă bănească valoarea părților sociale subscrise în momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă autorizată să funcționeze pe teritoriul României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea casei centrale în registrul comerțului.

Art. 100. -

Părțile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Modificări (1)

Părțile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor față de terți și nu sunt purtătoare de dobânzi.

Cooperativele de credit afiliate la o casă centrală sunt răspunzătoare pentru obligațiile acesteia, în limita părților sociale subscrise.

Art. 101. -

Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător și caselor centrale, cu mențiunea că în loc de "cooperativele de credit" se va citi "casa centrală" și în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 102. - Modificări (1)

Casele centrale repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

Casele centrale repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârșitul exercițiului financiar.

Casele centrale repartizează anual o cotă din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizată în scopul garantării obligațiilor cooperativelor de credit afiliate. Modul de constituire și nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementări ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate să mențină, pe lângă rezerva minimă obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel puțin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.

Art. 103. -

În afara evidențelor prevăzute la art. 29 liniuțele 2-4 casele centrale trebuie să țină și un registru de evidență a cooperativelor de credit afiliate, care să cuprindă: numărul și data înmatriculării acestora în registrul de evidență, firma cooperativei de credit, adresa sediului social și raza teritorială de operare, numărul și data înmatriculării în registrul comerțului, numărul și valoarea părților sociale deținute, numărul și data autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României.

CAPITOLUL 3 Activități permise caselor centrale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 104. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Casele centrale pot desfășura, în limita autorizației de funcționare acordate, următoarele activități: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) acceptarea de depozite; Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) acordarea de credite persoanelor juridice care au sediul social și care își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a casei centrale; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) scontarea efectelor de comerț și operațiuni de forfetare; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) acordarea de credite în numele și în contul statului, din surse puse la dispoziție, cooperativelor de credit afiliate; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) efectuarea de plasamente pe piața interbancară; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit; Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) plăți și decontări, inclusiv decontarea operațiunilor de încasări și plăți desfășurate între cooperativele de credit afiliate; Respingeri de neconstituționalitate (1)

h) transferul de fonduri; Respingeri de neconstituționalitate (1)

i) emiterea de garanții și asumarea de angajamente; Respingeri de neconstituționalitate (1)

j) contractarea de împrumuturi intercooperatiste și de la bănci; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

k) tranzacții în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu: Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

- valută;

- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);

l) tranzacții în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:

- titluri de stat;

- titluri de valoare emise de autorități ale administrației publice locale;

m) consultanță privind activitățile desfășurate de organizațiile cooperatiste de credit; Respingeri de neconstituționalitate (1)

n) operațiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 105. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Casele centrale au următoarele atribuții principale:

a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în fața Băncii Naționale a României, a instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești;

b) centralizează și analizează bilanțurile contabile, precum și situațiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate și elaborează bilanțul contabil consolidat al rețelei; Modificări (1)

c) emit actul constitutiv-cadru, precum și alte reglementări-cadru pentru desfășurarea activității bancare în cadrul rețelei, cu caracter obligatoriu pentru cooperativele de credit afiliate; actul constitutiv-cadru va fi ținut la dispoziția persoanelor interesate, la sediul casei centrale;

d) supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce privește respectarea de către acestea a dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru, precum și a celor emise de Banca Națională a României și aplică sancțiuni în limita competențelor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și a celor delegate de Banca Națională a României; Modificări (2)

e) exercită, potrivit legii, controlul financiar și de gestiune la cooperativele de credit afiliate;

f) raportează, în conformitate cu reglementările în vigoare, datele și informațiile solicitate de Banca Națională a României;

g) informează cooperativele de credit afiliate despre reglementările emise de Banca Națională a României și emite norme și instrucțiuni în aplicarea acestora;

h) asigură gestionarea resurselor disponibile din rețea;

i) urmăresc și asigură coeziunea și buna funcționare a rețelei, scop în care iau toate măsurile necesare, inclusiv acordarea de asistență financiară cooperativelor de credit afiliate, pentru a garanta lichiditatea și solvabilitatea fiecărei organizații cooperatiste de credit din rețea, precum și a rețelei în ansamblul său;

j) asigură decontarea operațiunilor de încasări și plăți desfășurate între cooperativele de credit afiliate;

k) deschid un cont curent la Banca Națională a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, pentru operațiunile de încasări și plăți ale propriei rețele în relația cu trezoreria statului și cu celelalte instituții de credit;

l) asigură pentru cooperativele de credit afiliate instruirea personalului și organizează acțiuni cu caracter social-cultural de interes comun.

CAPITOLUL 4 Organizarea și administrarea caselor centrale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 106. -

Organele de conducere ale casei centrale sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație;

c) conducătorii.

Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administrație dreptul de a delega o parte din competențele sale unui birou executiv, format din cel mult 5 membri desemnați dintre administratori, și care va include în mod obligatoriu conducătorii casei centrale.

SECȚIUNEA 1 Adunarea generală

Art. 107. -

Adunarea generală este organul de conducere al casei centrale alcătuit din cooperativele de credit afiliate.

Fiecare cooperativă de credit afiliată are dreptul la un număr de voturi în adunarea generală a casei centrale egal cu numărul persoanelor evidențiate în registrul membrilor cooperatori la sfârșitul lunii precedente datei ținerii adunării generale.

Modalitățile de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate vor fi stabilite prin actul constitutiv.

Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va ține în localitatea în care casa centrală își are sediul, la adresa indicată în convocare.

Art. 108. -

Adunarea generală se întrunește ori de câte ori este nevoie și are următoarele obligații:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil al casei centrale, precum și bilanțul contabil consolidat al rețelei, după ce a ascultat raportul administratorilor și al auditorului independent; Modificări (1)

b) să hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor;

c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

d) să stabilească programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

e) să aleagă administratorii și să stabilească mandatul acestora;

f) să stabilească numărul minim de părți sociale ce trebuie subscrise de cooperativele de credit afiliate;

g) să hotărască intentarea acțiunii în daune împotriva administratorilor;

h) să hotărască fuziunea cu alte case centrale sau divizarea;

i) să hotărască dizolvarea casei centrale;

j) să hotărască modificarea obiectului de activitate;

k) să hotărască mutarea sediului casei centrale;

l) să hotărască retragerea mandatului membrilor consiliului de administrație pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora, sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul independent; Modificări (1)

m) să decidă ipotecarea, gajarea, înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale casei centrale;

n) să hotărască asupra oricărei alte modificări a actului constitutiv;

o) să hotărască asupra oricărei alte probleme pentru care în prezenta ordonanță de urgență sau în actul constitutiv al casei centrale este cerută aprobarea adunării generale.

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 109. -

Adunarea generală va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale, exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 108 lit. j) și k).

Art. 110. -

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a casei centrale este necesară prezența reprezentanților cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de voturi exprimabile, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, dacă în actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă sunt prezenți reprezentanți ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezintă cel puțin o treime din numărul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.

Art. 111. -

Cooperativa de credit afiliată, care într-o anumită operațiune are un interes contrar casei centrale, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

Cooperativa de credit afiliată care contravine acestei dispoziții răspunde de daunele produse casei centrale, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 112. -

Prevederile art. 37, 38, 40-42, ale art. 45 și 46 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mențiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală" și în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 113. -

Procesul-verbal semnat de președinte și de secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, lista cuprinzând reprezentanții prezenți ai cooperativelor de credit afiliate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților cooperativelor de credit afiliate, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților cooperativelor de credit afiliate. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Art. 114. -

O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justiție în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice cooperativă de credit afiliată, care nu a avut nici un reprezentant la adunarea generală sau ai cărei reprezentanți au votat împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care hotărârea este atacată de toți administratorii, casa centrală va fi reprezentată în justiție de o persoană desemnată din rândul reprezentanților cooperativelor de credit afiliate, de către președintele instanței judecătorești.

Cererea în anulare se va introduce la instanța judecătorească competentă, iar în cazul unei hotărâri judecătorești definitive de anulare, aceasta va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 115. -

Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administrație prin președintele acestuia.

Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală și la cererea reprezentanților cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puțin o zecime din numărul de voturi exprimabile.

Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau a Băncii Naționale a României. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul de administrație

Art. 116. - Modificări (1)

Casa centrală este administrată de un consiliu de administrație format din 5-9 membri aleși de adunarea generală din rândul persoanelor desemnate în acest scop de cooperativele de credit afiliate.

Administratorii trebuie să fie cetățeni români, sunt revocabili și sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Modificări (1)

Consiliul de administrație este condus de un președinte sau de persoana delegată de consiliul de administrație să îl înlocuiască. În caz de vacanță, până la data următoarei adunări generale consiliul de administrație va fi condus de vicepreședintele ales.

Art. 117. -

O persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administrație al unei case centrale, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul său, dacă:

a) a suferit condamnări penale pentru infracțiuni în dauna avutului public sau privat;

b) este salariată, administrator sau cenzor la o altă instituție de credit, cu excepția cazului în care este aleasă administrator la o cooperativă de credit afiliată;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calității de conducător de către Banca Națională a României.

Soțul/soția, precum și rudele și afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleși în consiliul de administrație al aceleiași case centrale.

Art. 118. - Modificări (2)

Membrii consiliului de administrație vor fi recompensați, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfășurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăși, cumulat, 10% din profitul net al casei centrale.

Art. 119. -

Prevederile art. 50-57 și ale art. 61 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mențiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală" și în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 120. -

Administratorii răspund solidar față de casa centrală pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de cooperativele de credit afiliate;

b) îndeplinirea măsurilor stabilite prin reglementările proprii, emise pentru recuperarea împrumuturilor acordate și neîncasate la scadență;

c) existența registrelor cerute de prezenta ordonanță de urgență și de actul constitutiv, precum și pentru ținerea lor corectă;

d) organizarea și ținerea contabilității potrivit prevederilor legale în vigoare, precum și pentru existența reală a profitului distribuit;

e) gospodărirea eficientă a patrimoniului casei centrale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale;

g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv și respectarea întocmai a normelor și instrucțiunilor interne cu privire la acordarea creditelor și la desfășurarea tuturor operațiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al casei centrale;

h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonanță de urgență și actul constitutiv le impun.

Art. 121. -

Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al casei centrale, cu excepția celor care sunt de competența exclusivă a adunării generale și a restricțiilor prevăzute în actul constitutiv.

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

1. În ceea ce privește activitatea proprie:

a) stabilește și supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică și financiară, bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

b) analizează activitatea economico-financiară și încadrarea casei centrale în indicatorii de prudență bancară stabiliți prin reglementările emise de Banca Națională a României;

c) aprobă sau respinge constituirea și afilierea cooperativelor de credit;

d) aprobă, în prealabil, modificările în situația cooperativelor de credit din rețea, referitoare la: denumire, sediul social, obiectul de activitate, conducători, auditor independent, raza teritorială de operare, precum și orice alte modificări pentru care casa centrală stabilește obligativitatea aprobării prealabile;

e) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital și a numărului minim de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise de Banca Națională a României sau, după caz, prin reglementări proprii;

f) elaborează regulamentul de organizare și funcționare a casei centrale, care va stabili cel puțin: structura organizatorică a casei centrale, atribuțiile fiecărui compartiment și relațiile dintre acestea, competențele și răspunderea conducătorilor și ale salariaților care se angajează în operațiuni financiar-bancare în numele și în contul casei centrale, precum și sistemul de control intern al casei centrale;

g) stabilește drepturile și obligațiile personalului;

h) elaborează politica de creditare a casei centrale, cu respectarea reglementărilor în materie, și aprobă creditele acordate de casa centrală; Modificări (1)

i) analizează rapoartele auditorului independent și ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; Modificări (1)

j) supune aprobării adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administrație pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate;

k) aprobă reglementările și normele interne de lucru privind desfășurarea operațiunilor casei centrale;

l) alege dintre membrii săi președintele și vicepreședinții casei centrale.

Consiliul de administrație va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul casei centrale, a căror valoare depășește o cincime din valoarea contabilă a activelor casei centrale la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale.

2. În ceea ce privește activitatea rețelei:

a) analizează activitatea economico-financiară, bilanțul contabil consolidat al rețelei, precum și încadrarea cooperativelor de credit afiliate și a întregii rețele în indicatorii de performanță financiară și de prudență bancară stabiliți de Banca Națională a României sau prin reglementări proprii; Modificări (1)

b) elaborează și supune spre aprobare adunării generale orientările generale privind activitatea rețelei, pe baza cărora cooperativele de credit afiliate își stabilesc planurile de activitate anuale;

c) stabilește și supune spre aprobare adunării generale bilanțul contabil consolidat al rețelei; Modificări (1)

d) adoptă măsurile necesare în vederea respectării, la nivelul fiecărei cooperative de credit afiliate, precum și al întregii rețele, a cerințelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările Băncii Naționale a României;

e) stabilește și aprobă actul constitutiv-cadru, precum și alte reglementări-cadru pentru desfășurarea activității bancare în cadrul rețelei;

f) stabilește și aprobă reglementările pentru exercitarea atribuțiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate, precum și pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise de casa centrală în aplicarea acesteia;

g) aprobă aplicarea de sancțiuni cooperativelor de credit afiliate, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor date în aplicarea acesteia;

h) decide dizolvarea fără lichidare a cooperativelor de credit afiliate, în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 122. -

Consiliul de administrație va putea delega o parte din atribuțiile sale conducătorilor și/sau biroului executiv, în condițiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale.

SECȚIUNEA a 3-a Conducătorii casei centrale

Art. 123. -

Conducerea activității curente a casei centrale este asigurată de președinte și de vicepreședinții consiliului de administrație, care sunt învestiți cu competența de a angaja răspunderea casei centrale.

Casa centrală este angajată prin semnătura a cel puțin doi conducători având competențele stabilite prin actul constitutiv sau a cel puțin două persoane împuternicite de către aceștia, în conformitate cu regulamentele proprii ale casei centrale și cu reglementările emise de Banca Națională a României.

Art. 124. -

Prevederile art. 62 alin. 3 și 4, ale art. 63 și 64 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mențiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală".

Art. 125. - Modificări (1)

Conducătorii casei centrale trebuie să fie cetățeni români și să aibă pe perioada exercitării funcției reședința în localitatea în care își are sediul casa centrală.

Art. 126. -

Conducătorii casei centrale trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

- să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;

- să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;

- să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți;

- să fie licențiați în științe economice sau în drept; Modificări (1)

- să aibă o experiență de minimum 5 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar-bancar.

Banca Națională a României va stabili și alte reguli și norme etice și profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor caselor centrale.

Persoanele desemnate în calitate de conducători ai casei centrale trebuie să fie aprobate de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării funcției.

Banca Națională a României poate să retragă aprobarea dată unui conducător al casei centrale când se constată că activitatea desfășurată de acesta a condus la deteriorarea situației financiare și/sau prudențiale a casei centrale.

SECȚIUNEA a 4-a Auditorul casei centrale

Art. 127. - Modificări (1)

Casa centrală va numi un auditor independent.

Art. 128. - Modificări (2)

Auditorul independent al unei case centrale trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiză contabilă sau o societate de audit financiar, autorizată în condițiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generală.

Art. 129. - Modificări (1)

Nu poate fi numită auditor independent al unei case centrale o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al administratorilor, al soțului/soției acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv.

Art. 130. - Modificări (1)

Auditorul independent este obligat să supravegheze gestiunea casei centrale, să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale casei centrale, precum și bilanțul contabil consolidat al rețelei sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

Despre toate acestea, precum și cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanțul contabil și la repartizarea profitului, auditorul independent va prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală nu va aproba bilanțul contabil al casei centrale, respectiv bilanțul contabil consolidat al rețelei, dacă acesta nu este însoțit de raportul auditorului independent.

Art. 131. -

Auditorul independent este obligat, de asemenea: Modificări (1)

a) să facă verificări periodice asupra legalității, exactității și realității înregistrării în contabilitatea casei centrale a elementelor patrimoniale, precum și asupra existenței titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea casei centrale sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

b) să convoace adunarea generală în cazul în care constată încălcări grave ale dispozițiilor legale și/sau ale prevederilor actului constitutiv;

c) să ia parte la toate adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le va considera necesare;

d) să supravegheze modul în care administratorii își îndeplinesc mandatul și să asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului său;

e) să verifice depunerea de către administratori a garanției prevăzute de actul constitutiv;

f) să acorde asistență casei centrale în ținerea evidenței contabile, în conformitate cu legislația contabilă din România și cu reglementările Băncii Naționale a României;

g) să certifice bilanțul contabil consolidat al rețelei și să elaboreze un raport amănunțit în legătură cu acesta, pe care să îl prezinte adunării generale; Modificări (1)

h) să analizeze practicile și procedurile controlului intern și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.

Adunarea generală va putea stabili și alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat. Modificări (1)

Art. 132. -

Constatările făcute de auditorul independent se consemnează într-un registru special. Modificări (1)

Auditorul independent va aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată. Modificări (1)

Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii casei centrale, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre acestea se va aduce la cunoștință adunării generale sau Băncii Naționale a României, după caz.

CAPITOLUL 5 Autorizarea caselor centrale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 133. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Casele centrale funcționează numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.

Art. 134. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Procesul de autorizare a caselor centrale de către Banca Națională a României cuprinde trei etape:

a) avizul prealabil de constituire a rețelei;

b) aprobarea colectivă a constituirii rețelei;

c) autorizarea funcționării casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

Art. 135. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Inițiativa privind înființarea unei rețele va trebui să aparțină unui grup format din cel puțin 100 de persoane fizice care au capacitate deplină de exercițiu.

Art. 136. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În vederea obținerii avizului prealabil de constituire a rețelei grupul de inițiativă format în acest scop va prezenta Băncii Naționale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentație:

a) cererea de avizare prealabilă a constituirii;

b) procura autentică prin care grupul de inițiativă împuternicește una sau mai multe persoane să îl reprezinte în relația cu Banca Națională a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane vor reprezenta și membrii fondatori ai organizațiilor cooperatiste de credit care urmează să se înființeze;

c) proiectul actului constitutiv-cadru și proiectul actului constitutiv al casei centrale;

d) studiul de fezabilitate pentru rețeaua propusă a se constitui, care va cuprinde cel puțin:

- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar și social, ce justifică constituirea rețelei, precum și a obiectivelor propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate;

- raza teritorială de operare a casei centrale;

- numărul inițial de cooperative de credit, cu menționarea razelor teritoriale de operare, precum și a numărului estimat de membri cooperatori, fondatori ai acestora;

- capitalul agregat estimat al rețelei, cu defalcare pe fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit componente;

- estimări ale bilanțului contabil consolidat al rețelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României; Modificări (1)

- descrierea principalelor produse și servicii propuse a fi oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit ale rețelei;

e) curriculum vitae și certificatul eliberat de autoritățile competente, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare dintre membrii grupului de inițiativă, care să ateste că persoanele în cauză nu au cazier judiciar.

Art. 137. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de avizare prealabilă a constituirii Banca Națională a României va aviza constituirea rețelei sau va respinge cererea și va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 138. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de avizare prealabilă a constituirii rețelei va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau cu reglementările date în aplicarea acesteia;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a determina dacă organizațiile cooperatiste de credit din rețea își vor desfășura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;

c) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva rețea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Națională a României.

Art. 139. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult 4 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire a rețelei reprezentanții grupului de inițiativă vor prezenta Băncii Naționale a României, în vederea obținerii aprobării colective de constituire a rețelei, următoarele:

1. pentru cooperativele de credit: documentația prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepția documentelor prevăzute la lit. b), precum și procura autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele prevăzute la art. 136 lit. b) pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relația cu Banca Națională a României;

2. pentru casa centrală:

a) proiectul actului constitutiv;

b) lista cuprinzând cooperativele de credit fondatoare;

c) indicarea razei teritoriale de operare a casei centrale;

d) comunicare privind identitatea conducătorilor casei centrale, însoțită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilității, calificării și experienței profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii și de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce privește calitățile morale și profesionale din partea a cel puțin două persoane;

e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administrație, însoțită de un curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;

f) identitatea auditorului independent și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență, inclusiv asigurarea profesională a acestuia; Modificări (1)

g) denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a capitalului social;

h) studiul de fezabilitate, însușit de conducătorii propuși ai casei centrale, care va cuprinde cel puțin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar și social ce justifică constituirea casei centrale, precum și obiectivele propuse a fi realizate, tipul, denumirea și descrierea principalelor produse și servicii prevăzute a fi oferite de către casa centrală, proiectul structurii organizatorice a casei centrale, estimări ale bilanțului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum și obiectivele propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate.

În afara documentației prevăzute la alin. 1, a cărei formă va fi stabilită de Banca Națională a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Naționale a României și următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii rețelei;

b) proiectul actului constitutiv-cadru și studiul de fezabilitate pentru rețea, în cazul în care acestea au suferit modificări față de formele prezentate pentru obținerea avizului prealabil de constituire a rețelei;

c) situația privind capitalul agregat al rețelei, defalcat pe fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit din rețea.

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte condiții în vederea aprobării constituirii colective a rețelei și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii de aprobare colectivă a constituirii rețelei, Banca Națională a României va aproba constituirea colectivă a rețelei sau va respinge cererea și va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii.

Art. 141. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de aprobare colectivă a constituirii rețelei va fi respinsă, dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau cu reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- organizațiile cooperatiste de credit din rețea își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

- onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională a conducătorilor organizațiilor cooperatiste de credit din rețea sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiile de fezabilitate și pentru desfășurarea activităților propuse;

c) din evaluarea studiilor de fezabilitate se consideră că atât organizațiile cooperatiste de credit, cât și rețeaua în ansamblul ei nu pot asigura realizarea obiectivelor propuse în condiții compatibile cu buna funcționare a acestora și cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranță satisfăcătoare, sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) actele constitutive ale organizațiilor cooperatiste de credit nu sunt întocmite în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru;

e) nu sunt îndeplinite condițiile privind realizarea nivelului minim al capitalului agregat al rețelei, stabilit prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările date de Banca Națională a României în aplicarea acesteia;

f) documentația prezentată cuprinde modificări față de cea pe baza căreia a fost acordat avizul prealabil de constituire a rețelei și care sunt contrare prevederilor ordonanței de urgență ori reglementărilor date în aplicarea acesteia;

g) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Națională a României.

Art. 142. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a rețelei, casa centrală va prezenta Băncii Naționale a României, pentru fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit din rețea, următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, însoțită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social;

b) dovada deținerii, cu titlu legal, a unui spațiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafață și condiții de securitate activităților propuse a fi desfășurate;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv;

d) comunicare privind existența reglementărilor proprii, precum și a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;

e) situația privind capitalul agregat al rețelei, defalcat pe fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit existente.

Art. 143. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Banca Națională a României decide cu privire la autorizarea funcționării organizațiilor cooperatiste de credit din rețea în termen de 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la art. 142.

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări proprii și alte condiții în vederea acordării autorizației de funcționare organizațiilor cooperatiste de credit și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 144. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Apariția unor modificări față de proiectul prezentat în vederea obținerii aprobării colective de constituire a rețelei va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naționale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii rețelei, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor date în aplicarea acestora.

Art. 145. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de autorizare a funcționării va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia.

Art. 146. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Neacordarea autorizației de funcționare a casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire, precum și a aprobării colective de constituire a rețelei.

O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naționale a României numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare și numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a proiectului inițial.

Art. 147. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Organizațiile cooperatiste de credit din rețea vor putea desfășura activități bancare începând cu data eliberării autorizațiilor de funcționare de către Banca Națională a României.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare casa centrală va notifica acest lucru Băncii Naționale a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare fiecare cooperativă de credit va notifica aceasta casei centrale la care este afiliată.

Art. 148. -

În cazul caselor centrale rezultate în urma fuziunii sau divizării unor case centrale deja existente, procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări specifice, elaborate în acest scop de Banca Națională a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili și documentația necesară pentru acordarea autorizației.

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Banca Națională a României poate retrage autorizația de funcționare unei case centrale în următoarele situații:

a) la cererea casei centrale, ca urmare a hotărârii adunării generale de dizolvare sau de lichidare a casei centrale;

b) ca sancțiune, potrivit art. 189;

c) pe baza unuia dintre următoarele motive:

- casa centrală nu a început operațiunile pentru care a fost autorizată, în termen de 4 luni de la primirea autorizației de funcționare;

- autorizația de funcționare a fost obținută pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

- a avut loc o fuziune sau o divizare a casei centrale.

Art. 150. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației de funcționare se comunică în scris casei centrale, precum și cooperativelor de credit afiliate la respectiva casă centrală, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și în două publicații de circulație națională.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizației de funcționare, activitatea casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate se va limita exclusiv la operațiunile determinate de lichidarea acestora.

TITLUL IV Dispoziții comune Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Tranzacții interzise

Art. 151. -

Organizațiile cooperatiste de credit nu pot desfășura următoarele operațiuni:

a) angajarea în tranzacții cu bunuri mobile și imobile. Se exceptează tranzacțiile cu astfel de bunuri, necesare pentru desfășurarea activității, precum și tranzacțiile cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor organizațiilor cooperatiste de credit.

Bunurile mobile și imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor, altele decât cele necesare pentru desfășurarea activității, se vând de către organizația cooperatistă de credit în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile termenul poate fi prelungit cu încă un an, cu aprobarea casei centrale sau, după caz, a Băncii Naționale a României;

b) răscumpărarea părților sociale; Modificări (2)

c) acordarea de credite garantate cu părțile sociale emise;

d) acceptarea de depozite, titluri sau alte valori atunci când nivelul indicatorilor de solvabilitate se situează sub limitele stabilite în acest sens prin reglementările Băncii Naționale a României; interdicția se aplică și în cazul organizațiilor cooperatiste de credit aflate în încetare de plăți.

CAPITOLUL 2 Conflictul de interese

Art. 152. -

Conducătorii și administratorii organizațiilor cooperatiste de credit comunică în scris adunării generale care i-a numit natura și întinderea interesului sau a relației lor materiale, dacă:

a) sunt parte a unui contract cu organizația cooperatistă de credit;

b) sunt administratori ai unei persoane juridice care este parte a unui contract cu organizația cooperatistă de credit;

c) au un interes material sau o relație materială cu o persoană care este parte a unui contract cu organizația cooperatistă de credit, cu excepția contractelor de depozit sau de păstrare de valori.

Obligația prevăzută la alin. 1 revine conducătorilor și/sau administratorilor atunci când au cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau că este în curs de a fi încheiat un astfel de contract.

Art. 153. -

Conducătorii și administratorii sunt obligați ca ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de o dată pe an, să prezinte în scris adunării generale care i-a numit o declarație din care să rezulte numele, prenumele și adresa asociaților lor și date referitoare la interesele lor materiale de natură economico-financiară, precum și ale familiilor acestora.

Art. 154. -

Un conducător sau un administrator care are un interes ori o relație materială în sensul art. 152 și 153 nu va participa la dezbaterile asupra contractului și se va abține de la vot asupra oricărei probleme legate de acest contract.

Un interes este considerat material în sensul art. 152 și 153, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale persoanei care are un interes.

În scopul realizării cvorumului necesar pentru luarea unei decizii asupra contractului în cauză, conducătorul sau administratorul va fi considerat prezent. Deciziile în ceea ce privește încheierea unor astfel de contracte se iau cu unanimitatea voturilor exprimabile.

Art. 155. -

Când un conducător sau un administrator nu declară un conflict de interese în conformitate cu prevederile prezentului capitol:

a) cooperativa de credit în cauză, casa centrală la care aceasta este afiliată sau Banca Națională a României poate cere instanței judecătorești anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol;

b) Banca Națională a României sau casa centrală poate cere organizației cooperatiste de credit respective înlocuirea acestuia.

CAPITOLUL 3 Secretul profesional

Art. 156. -

Organizațiile cooperatiste de credit vor păstra confidențialitatea tuturor tranzacțiilor și serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.

Art. 157. -

Personalul unei organizații cooperatiste de credit supuse prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu are dreptul să folosească sau să dezvăluie nici în timpul activității, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei organizații cooperatiste de credit sau vreunui client al acesteia.

Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale organizației cooperatiste de credit.

Art. 158. -

Orice conducător sau membru al consiliului de administrație al unei organizații cooperatiste de credit, precum și toate persoanele care participă la activitatea acesteia sunt obligate să păstreze secretul profesional. Informații privind sumele depuse și operațiunile efectuate pe numele persoanelor fizice și juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanților lor legali, iar în cazurile de urmărire penală sau în cazul în care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a organelor abilitate, cu aprobarea consiliului de administrație.

Personalul organizației cooperatiste de credit nu poate uza în folos personal de informațiile bancare pe care le deține sau de care a luat cunoștință în orice mod.

Prevederile alin. 1 se aplică și persoanelor care obțin din activitatea de control și supraveghere sau din rapoarte ori documente ale organizației cooperatiste de credit informații de natura celor arătate mai sus, cu excepția cazurilor pentru care legea prevede altfel.

CAPITOLUL 4 Transferul de fonduri

Art. 159. -

În vederea funcționării, în termen de 30 de zile de la data obținerii autorizației de funcționare fiecare organizație cooperatistă de credit este obligată să deschidă conturi curente, după cum urmează:

a) casele centrale, la Banca Națională a României, conform reglementărilor emise de aceasta;

b) cooperativele de credit, la casa centrală la care acestea sunt afiliate, conform reglementărilor emise de aceasta.

Transferurile bănești operate de organizațiile cooperatiste de credit prin înscrieri în conturile curente deschise în evidențele Băncii Naționale a României sau, după caz, ale caselor centrale sunt irevocabile și necondiționate.

Organizațiile cooperatiste de credit pot deschide și alte conturi, în condițiile stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 160. -

Fiecare casă centrală va elabora, cu aprobarea Băncii Naționale a României, reglementări privind desfășurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate.

Organizațiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea și disciplina transferului de fonduri efectuat în cadrul rețelei, conform reglementărilor emise de casa centrală, cu aprobarea Băncii Naționale a României.

Organizațiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea și disciplina transferului de fonduri între acestea și celelalte instituții de credit, conform reglementărilor emise de Banca Națională a României.

Art. 161. -

Mijloacele de plată scripturale și circuitele de transfer de fonduri se aprobă, în prealabil, pentru fiecare organizație cooperatistă de credit, de către Banca Națională a României, în interesul protejării consumatorului de astfel de servicii și încurajării unor plăți fără numerar eficiente.

Art. 162. -

Nici un aranjament colectiv de efectuare a compensărilor între organizațiile cooperatiste de credit dintr-o rețea și celelalte instituții de credit nu poate funcționa pe teritoriul României fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

Pentru prevenirea și limitarea riscurilor de neplată organizațiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor Băncii Naționale a României privind incidentele de plăți.

Art. 163. -

Autorizarea și supravegherea sistemelor de transfer de fonduri și a persoanelor juridice care fac transfer de fonduri între organizațiile cooperatiste de credit aparținând unei rețele și celelalte instituții de credit se efectuează de către Banca Națională a României.

CAPITOLUL 5 Cerințe operaționale

Art. 164. -

În activitatea lor organizațiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor și ordinelor emise de Banca Națională a României, date în aplicarea legislației privind politica monetară, de credit, valutară, de plăți, de asigurare a prudenței bancare și de supraveghere bancară.

Organizațiile cooperatiste de credit își organizează întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase, cu cerințele reglementărilor legale în vigoare, precum și cu reglementările-cadru emise de casa centrală.

Art. 165. -

Modificările în situația cooperativelor de credit sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale la care acestea sunt afiliate, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise de Banca Națională a României și de casa centrală în acest sens. Modificările actului constitutiv-cadru sau modificările în situația casei centrale sunt supuse aprobării Băncii Naționale a României, în condițiile stabilite prin reglementări ale acesteia.

Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificările în situația organizațiilor cooperatiste de credit se va face numai după obținerea aprobării Băncii Naționale a României sau a casei centrale, după caz.

SECȚIUNEA 1 Cerințe de capital

Art. 166. -

Capitalul social al unei organizații cooperatiste de credit trebuie vărsat integral și în formă bănească la momentul subscrierii.

Capitalul agregat minim al unei rețele este stabilit de Banca Națională a României.

La constituire aportul de capital va fi vărsat într-un cont cu dobândă la vedere sau la termen, deschis la o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României să funcționeze pe teritoriul României. Contul de colectare a capitalului social va fi blocat până la înmatricularea organizației cooperatiste de credit în registrul comerțului.

Cooperativele de credit din cadrul unei rețele trebuie să mențină permanent un nivel minim al capitalului lor social, în conformitate cu reglementările emise de casa centrală la care sunt afiliate. La nivelul unei rețele trebuie menținut în permanență un nivel minim al capitalului agregat, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 167. -

Organizațiile cooperatiste de credit își pot majora capitalul social numai prin subscrierea de noi părți sociale.

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe prudențiale

Art. 168. -

La acordarea creditelor organizațiile cooperatiste de credit urmăresc ca solicitanții să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadență. Casa centrală va acorda credite cooperativelor de credit afiliate, în condițiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate în acest sens.

Organizațiile cooperatiste de credit cer solicitanților garantarea în condițiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate pe baza reglementărilor-cadru emise de casa centrală.

Art. 169. -

Contractele de credit încheiate de organizațiile cooperatiste de credit, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării creditelor acordate de acestea, constituie titluri executorii.

De la data învestirii cu formulă executorie a contractului de credit, dobânzile se vor calcula în continuare și se vor evidenția de către organizația cooperatistă de credit în afara bilanțului contabil, împreună cu creditele respective. Jurisprudență

Art. 170. -

Creditele acordate de o cooperativă de credit întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor obștești și de cult, asociațiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, nu pot depăși 25% din activele acesteia. Modificări (2)

Creditele acordate de o casă centrală persoanelor juridice care au sediul social și își desfășoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, altele decât cooperativele de credit afiliate, nu pot depăși 20% din activele acesteia.

Art. 171. - Modificări (2)

La nivelul unei rețele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerințe prudențiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Națională a României:

a) nivelul minim al capitalului agregat, calculat ca parte a capitalului propriu al unei rețele;

b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii și totalul activelor și elementelor în afara bilanțului, ponderate în funcție de gradul lor de risc;

c) expunerea maximă față de un singur debitor, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a acesteia și nivelul fondurilor proprii;

d) expunerea maximă agregată, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a expunerilor mari și nivelul fondurilor proprii;

e) nivelul minim de lichiditate;

f) clasificarea creditelor acordate și a dobânzilor neîncasate aferente acestora, precum și constituirea provizioanelor specifice de risc;

g) poziția valutară exprimată procentual în funcție de nivelul fondurilor proprii;

h) administrarea resurselor și plasamentelor;

i) extinderea rețelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizațiilor cooperatiste de credit.

Fiecare organizație cooperatistă de credit trebuie să respecte cerințele prudențiale prevăzute la lit. b)-i) ale alineatului precedent, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, cu cele emise în aplicarea acestora de casele centrale la care sunt afiliate. Casele centrale vor putea stabili, cu aprobarea Băncii Naționale a României, cerințe prudențiale mai restrictive decât cele stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 172. -

O organizație cooperatistă de credit nu poate efectua repartizări din profit pentru dividende, dacă în urma acestei repartizări aceasta înregistrează un nivel de solvabilitate sub nivelul minim prevăzut de reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 173. -

Organizațiile cooperatiste de credit nu se pot angaja în contracte de asociere în participațiune cu terți.

Cooperativele de credit nu pot participa la capitalul social al unei societăți comerciale și nici nu pot efectua investiții în valori mobiliare sau în titluri emise de fonduri de investiții, fonduri de pensii și altele asemenea.

Art. 174. -

Cooperativele de credit nu pot emite obligațiuni.

Casele centrale pot emite obligațiuni în condițiile ce vor fi stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin reglementări.

Art. 175. -

Valoarea totală a investițiilor pe termen lung ale unei case centrale, în valori mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajată în una sau mai multe dintre activitățile permise a fi desfășurate de instituțiile de credit sau în activități desfășurate în interesul funcționării rețelei, nu poate depăși:

a) 20% din capitalul social al societății comerciale respective; și

b) 10% din fondurile proprii ale casei centrale.

Valoarea totală a investițiilor pe termen lung ale casei centrale, în valori mobiliare emise de asemenea societăți comerciale, nu poate depăși 50% din fondurile proprii ale casei centrale.

Valoarea totală a investițiilor unei case centrale, în valori mobiliare efectuate în nume și în cont propriu, nu poate depăși nivelul de 100% din fondurile proprii, cu excepția celor în titluri de stat.

Art. 176. -

Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relații speciale cu organizațiile cooperatiste de credit sau personalului acestora, inclusiv familiilor lor, pot fi permise numai în condițiile stabilite de reglementările Băncii Naționale a României.

SECȚIUNEA a 3-a Documente contractuale, registre și evidențe

Art. 177. -

Fiecare organizație cooperatistă de credit întocmește și păstrează la sediul său principal documente și evidențe în limba română, cuprinzând:

a) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale prin care acesta a fost modificat;

b) registrele și înregistrările contabile care evidențiază clar și corect situația activității sale, explicarea tranzacțiilor și a situației sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naționale a României sau, după caz, casei centrale la care este afiliată să determine dacă organizația cooperatistă de credit s-a conformat prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor date în aplicarea acesteia;

c) reglementările referitoare la desfășurarea activității, precum și toate amendamentele la acestea;

d) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei ordonanțe de urgență ori reglementărilor Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale la care este afiliată.

Documentele prevăzute la lit. a) și c) se transmit casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată, iar în cazul caselor centrale acestea se transmit Băncii Naționale a României, împreună cu reglementările-cadru.

Documentele reprezentând evidențierea zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client al organizației cooperatiste de credit, precum și caracteristicile tranzacțiilor sale cu acel client și soldurile rezultate se păstrează la sediul principal al acesteia sau la punctele sale de lucru - sedii secundare.

Art. 178. -

Fiecare organizație cooperatistă de credit întocmește și păstrează la sediul principal sau la sediile sale secundare un exemplar al documentației de credit adecvate și orice informații privitoare la relațiile sale de afaceri cu clienții și cu alte persoane, pe care Banca Națională a României sau casa centrală la care este afiliată le poate prevedea prin reglementări și care se pun la dispoziție personalului autorizat al acestora, la cerere.

Art. 179. -

Toate operațiunile de credit și garanție ale organizațiilor cooperatiste de credit trebuie consemnate în documente contractuale, din care să rezulte clar toți termenii și toate condițiile respectivelor tranzacții. Aceste documente trebuie păstrate de organizațiile cooperatiste de credit și puse la dispoziție personalului autorizat al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale la care este afiliată, la cererea acestuia.

SECȚIUNEA a 4-a Conturi, situații financiare și controlul acestora

Art. 180. -

Organizațiile cooperatiste de credit trebuie să țină permanent evidența contabilă, în concordanță cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, și să întocmească situații financiare adecvate, în scopul reflectării în mod corespunzător a operațiunilor și situației lor financiare. Jurisprudență

Evidența contabilă și situațiile financiare ale unei organizații cooperatiste de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară ale sediilor lor secundare.

Pe lângă situațiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrală va întocmi situații financiare care să reflecte operațiunile și situația financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate și va întocmi bilanțul contabil consolidat al rețelei, potrivit prevederilor legale. Modificări (1)

Art. 181. -

Banca Națională a României stabilește reguli privind ținerea contabilității și întocmirea bilanțului contabil pentru organizațiile cooperatiste de credit, precum și a bilanțului contabil consolidat al rețelei, care trebuie aprobate în prealabil de Ministerul Finanțelor.

Organizațiile cooperatiste de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare constând în elemente ale bilanțului contabil, precum și alte date cerute de Banca Națională a României, la termenele și în forma stabilite prin reglementări. În acest scop cooperativele de credit sunt obligate să prezinte casei centrale la care sunt afiliate situațiile lor financiare constând în elemente ale bilanțului contabil, precum și alte date și informații cerute de casa centrală, la termenele și în forma stabilite prin reglementări emise de casa centrală.

Art. 182. - Modificări (1)

Bilanțul contabil al organizațiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autoritățile în drept fără să fi fost verificat și semnat de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizației cooperatiste de credit.

Bilanțul contabil consolidat al rețelei nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autoritățile în drept fără să fi fost verificat și semnat de auditorul independent al casei centrale.

Art. 183. - Modificări (1)

Fiecare organizație cooperatistă de credit publică bilanțul contabil, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, în forma și la termenele stabilite de Banca Națională a României și de Ministerul Finanțelor.

Fiecare casă centrală publică bilanțul contabil consolidat al rețelei, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului independent asupra acestuia, în forma și la termenele stabilite de Banca Națională a României și de Ministerul Finanțelor.

Art. 184. - Modificări (1)

Raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie să conțină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a condiției organizației cooperatiste de credit, referiri în ceea ce privește practicile și procedurile controlului intern, precum și recomandările făcute organizației cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici și proceduri necorespunzătoare.

CAPITOLUL 6 Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 185. -

Banca Națională a României supraveghează activitatea organizațiilor cooperatiste de credit, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor Băncii Naționale a României date în aplicarea acesteia, precum și prin inspecții la sediile caselor centrale și la sediile secundare ale acestora. Banca Națională a României poate efectua, atunci când consideră necesar, inspecții la sediile cooperativelor de credit.

Banca Națională a României efectuează supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul unei rețele pe baze consolidate, precum și supravegherea caselor centrale pe baze individuale, potrivit reglementărilor emise de aceasta în acest scop.

Art. 186. -

Fără a prejudicia puterile conferite Băncii Naționale a României în ceea ce privește exercitarea supravegherii organizațiilor cooperatiste de credit, casele centrale vor supraveghea, pe baze individuale, activitatea cooperativelor de credit afiliate.

Casele centrale supraveghează activitatea cooperativelor de credit afiliate, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise de Banca Națională a României și a propriilor reglementări date în aplicarea acestora.

Art. 187. - Modificări (1)

Inspecțiile la sediul organizațiilor cooperatiste de credit se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale, împuternicit în acest sens, sau de către auditori independenți numiți de Banca Națională a României.

Art. 188. - Modificări (1)

Organizațiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum și auditorilor independenți numiți de Banca Națională a României, care efectuează inspecția, să le examineze evidențele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de administrarea, controlul intern și operațiunile organizațiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către aceștia.

CAPITOLUL 7 Măsuri de remediere și sancțiuni

Art. 189. - Jurisprudență

În situația în care Banca Națională a României constată că o organizație cooperatistă de credit și/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovați de: Modificări (1)

a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanțe de urgență ori a reglementărilor sau ordinelor emise de Banca Națională a României ori, după caz, de casa centrală în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1)

b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de funcționare emisă organizației cooperatiste de credit;

c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală;

d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudență bancară ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale;

e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

f) periclitarea credibilității și viabilității organizației cooperatiste de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredințate;

g) neîndeplinirea de către casele centrale a atribuțiilor de supraveghere și de control ale cooperativelor de credit afiliate, conferite prin prezenta ordonanță de urgență sau prin reglementările Băncii Naționale a României date în aplicarea acesteia.

Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni: Jurisprudență

a) avertisment scris dat organizației cooperatiste de credit;

b) limitarea operațiunilor organizației cooperatiste de credit;

c) amendă aplicabilă organizației cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% și 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; Modificări (2), Jurisprudență

d) retragerea aprobării date conducătorilor organizației cooperatiste de credit; Modificări (2)

e) retragerea autorizației de funcționare organizației cooperatiste de credit.

Art. 190. -

În cazul în care casa centrală constată că o cooperativă de credit afiliată și/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovați potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sancțiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Naționale a României retragerea autorizației de funcționare. Modificări (1)

Prin reglementări proprii emise de casele centrale și aprobate de Banca Națională a României, casele centrale pot aplica sancțiuni cooperativelor de credit afiliate pentru neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în calitate de afiliate la respectivele case centrale.

Casa centrală va notifica Băncii Naționale a României orice sancțiune aplicată unei cooperative de credit afiliate în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia. Modificări (2)

Art. 191. -

Banca Națională a României, respectiv casa centrală, în urma constatărilor, poate lua următoarele măsuri:

a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administrație al organizației cooperatiste de credit, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;

b) obligarea organizației cooperatiste de credit aflate în culpă să ia măsuri de remediere a consecințelor faptelor constatate;

c) suspendarea pe o perioadă determinată de timp, care nu poate depăși 6 luni, a conducătorului organizației cooperatiste de credit, dacă se consideră că acesta, prin activitatea desfășurată, se face vinovat potrivit art. 189 alin. 1 lit. a)-g); pe perioada aplicării acestei măsuri se suspendă aplicarea prevederilor art. 62 alin. 2 și ale art. 123 alin. 2;

d) instituirea măsurilor de supraveghere specială și de administrare specială, potrivit dispozițiilor cuprinse în titlul V cap. 1 și 2.

Art. 192. -

Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către persoanele prevăzute la art. 187.

Actele de aplicare a măsurilor și sancțiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernator sau viceguvernatori, respectiv de către conducătorii casei centrale, potrivit reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României și de casa centrală.

Art. 193. -

Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 189 și 190 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei. Jurisprudență

Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

TITLUL V Supravegherea specială și administrarea specială a organizațiilor cooperatiste de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 194. -

Banca Națională a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale și de administrare specială a caselor centrale. Banca Națională a României poate dispune casei centrale să instituie măsuri de supraveghere și de administrare specială a cooperativelor de credit afiliate.

Casa centrală va putea hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale și a administrării speciale a cooperativelor de credit afiliate. Instituirea acestor măsuri împreună cu obiectivele vizate vor fi notificate Băncii Naționale a României în termen de 3 zile de la data hotărârii.

CAPITOLUL 1 Măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 195. -

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizațiilor cooperatiste de credit pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și în cazul constatării unei situații financiare precare, constatate în urma efectuării inspecțiilor și/sau analizei raportărilor organizațiilor cooperatiste de credit.

Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată din 3-5 specialiști din cadrul Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale, dintre care unul va îndeplini funcția de președinte și unul, pe cea de vicepreședinte.

În cazul cooperativelor de credit, membrii comisiei de supraveghere specială vor fi numiți din rândul personalului propriu al casei centrale la care acestea sunt afiliate.

Art. 196. -

Atribuțiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale și se referă, în principal, la:

a) urmărirea modului în care conducerea organizației cooperatiste de credit acționează pentru stabilirea și aplicarea măsurilor necesare pentru remedierea deficiențelor înscrise în actul de control întocmit de organele de inspecție ale Băncii Naționale a României sau, după caz, ale casei centrale;

b) monitorizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale organizației cooperatiste de credit, referitoare la situația financiară și la încadrarea în reglementările prudențiale, precum și obligarea de a suspenda sau de a desființa asemenea acte;

c) modificarea reglementărilor proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit;

d) limitarea și/sau suspendarea unor activități și operațiuni bancare pe o anumită perioadă;

e) orice alte măsuri care sunt considerate necesare pentru remedierea situației organizației cooperatiste de credit.

Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii organizației cooperatiste de credit. În perioada exercitării supravegherii speciale organele statutare de conducere ale organizației cooperatiste de credit nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.

Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele și registrele organizației cooperatiste de credit, fiind obligați să păstreze secretul privind operațiunile bancare.

Art. 197. -

Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale asupra situației organizației cooperatiste de credit. Casa centrală va transmite Băncii Naționale a României rapoartele întocmite de comisiile de supraveghere specială, în termen de 5 zile de la data prezentării lor.

În funcție de concluziile rezultate din aceste rapoarte Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale hotărăște asupra încetării sau continuării supravegherii speciale, fără a se depăși însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea măsurii de supraveghere specială.

În cazul în care în activitatea organizației cooperatiste de credit se constată în continuare deficiențe grave, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî trecerea la măsuri de administrare specială a acesteia.

Casa centrală va notifica Băncii Naționale a României hotărârea privind încetarea/continuarea supravegherii speciale sau trecerea la măsuri de administrare specială, în termen de 5 zile de la data luării acestei hotărâri.

CAPITOLUL 2 Măsuri de administrare specială a organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 198. -

Măsurile de administrare specială a organizației cooperatiste de credit pot fi dispuse în situația în care Banca Națională a României sau, după caz, casa centrală la care este afiliată constată sau este sesizată cu privire la următoarele situații:

a) există date certe care conduc la concluzia că organizația cooperatistă de credit va deveni insolvabilă în următoarele 90 de zile;

b) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; sau

c) nivelul indicatorului de solvabilitate se situează sub limita stabilită de Banca Națională a României prin reglementări emise în acest scop.

Pentru estimarea valorii activului net al unei organizații cooperatiste de credit la o dată ulterioară se vor lua în considerare și veniturile și cheltuielile anticipate ale acesteia până la data respectivă.

Art. 199. -

Activitatea de administrare specială este efectuată de un comitet de administrare specială, format din cel mult 3 membri, sau de un administrator special stabilit de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României ori, după caz, al casei centrale. Administratorul special poate fi și o persoană juridică specializată.

Art. 200. -

Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special preia integral atribuțiile consiliului de administrație al organizației cooperatiste de credit supuse regimului de administrare specială.

Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a organizației cooperatiste de credit, a consiliului de administrație, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului independent sau a cenzorilor - care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum și dreptul la remunerație ale administratorilor, conducătorilor și auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor. Modificări (1)

Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special înștiințează de îndată compartimentele din cadrul organizației cooperatiste de credit, precum și sediile secundare ale acesteia cu privire la luarea unor astfel de măsuri.

Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special administrează organizația cooperatistă de credit, stabilind condițiile optime pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul deponenților, al altor creditori și al rețelei din care aceasta face parte.

Un anunț privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în mai multe ziare de circulație națională.

Art. 201. -

În termen de 45 de zile de la numire comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special prezintă un raport scris atât Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cât și celui al casei centrale, după caz, cu privire la starea financiară a organizației cooperatiste de credit și la posibilitatea redresării situației acesteia din punct de vedere al siguranței financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor și pasivelor organizației cooperatiste de credit, la situația recuperării activelor, la costul menținerii activelor și la situația lichidării debitelor.

În termen de 15 zile de la primirea raportului comitetului de administrare specială sau, după caz, al administratorului special, raport care, în cazul cooperativelor de credit, va cuprinde și avizul casei centrale, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României decide asupra prelungirii activității acestuia pe o perioadă limitată sau retrage autorizația și cere organelor competente declanșarea procedurii de lichidare a organizației cooperatiste de credit.

Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special, a cărui activitate a fost prelungită, prezintă periodic evaluarea situației financiare a organizației cooperatiste de credit Băncii Naționale a României, precum și după caz, casei centrale.

Dacă Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României constată, pe baza informărilor comitetului de administrare specială sau, după caz, ale administratorului special, că organizația cooperatistă de credit s-a redresat din punct de vedere financiar și se încadrează în parametrii de supraveghere prudențială stabiliți prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările Băncii Naționale a României, măsurile de administrare specială vor înceta și organizația cooperatistă de credit își va relua activitatea sub controlul organelor sale statutare.

TITLUL VI Căi de contestare Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 202. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Actele emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării. Hotărârea consiliului de administrație poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la comunicare.

TITLUL VII Garantarea depozitelor în sistemul organizațiilor cooperatiste de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 203. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează prin lege specială Fondul de garantare a depozitelor în sistemul organizațiilor cooperatiste de credit, persoană juridică de drept public, denumit în continuare Fondul. Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Banca Națională a României.

Art. 204. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la organizațiile cooperatiste de credit de către deponenți, persoane fizice. În acest sens legea de înființare a Fondului va stabili cel puțin următoarele:

- organizațiile cooperatiste de credit participante și categoriile de depozite garantate;

- nivelul garantării depozitelor;

- resursele financiare și îndatorarea Fondului;

- regimul conturilor bancare și utilizarea resurselor Fondului;

- plata depozitelor garantate;

- administrarea Fondului.

Art. 205. -

Toate organizațiile cooperatiste de credit care vor fi autorizate să accepte depozite de la persoane fizice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, sunt obligate să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

TITLUL VIII Rezervele minime obligatorii în sistemul organizațiilor cooperatiste de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 206. -

Organizațiile cooperatiste de credit trebuie să mențină rezerve minime obligatorii, în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în acest scop.

TITLUL IX Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea și falimentul organizațiilor cooperatiste de credit Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Dizolvarea organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 207. -

Organizația cooperatistă de credit se dizolvă în următoarele situații:

a) expirarea duratei de funcționare a organizației cooperatiste de credit;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;

c) declararea nulității organizației cooperatiste de credit;

d) ca urmare a hotărârii adunării generale;

e) ca urmare a dizolvării casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată;

f) reducerea numărului de membri cooperatori, respectiv al cooperativelor de credit afiliate sub nivelul minim stabilit prin prezenta ordonanță de urgență sau prin actul constitutiv, în cazul în care în termen de un an de la data constatării acestei reduceri, acesta nu a fost completat;

g) din dispoziție a casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată;

h) prin retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României;

i) alte cauze prevăzute de prezenta ordonanța de urgență sau de actul constitutiv al organizației cooperatiste de credit.

Art. 208. -

Casa centrală poate dispune dizolvarea fără lichidare a unei cooperative de credit afiliate în cazul în care respectiva cooperativă de credit se află în una dintre următoarele situații:

a) cooperativa de credit nu a onorat integral creanțele certe, lichide și exigibile, de cel puțin 30 de zile;

b) valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit este mai mică de 2%.

Valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Națională a României în acest sens.

În acest caz cooperativa de credit își încetează existența; cu privire la patrimoniul acesteia adunarea generală a casei centrale va lua hotărârile corespunzătoare, în condițiile art. 108 lit. o).

Art. 209. -

Dizolvarea organizațiilor cooperatiste de credit trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afara cazului prevăzut la art. 207 lit. a).

Art. 210. -

Dizolvarea organizației cooperatiste de credit are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a organizației cooperatiste de credit sau în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Din momentul dizolvării administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.

Interdicția prevăzută la alin. 2 se aplică de la data expirării termenului fixat pentru durata de funcționare a organizației cooperatiste de credit ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Art. 211. -

Organizația cooperatistă de credit își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării până la terminarea acesteia.

Art. 212. -

Dizolvarea organizației cooperatiste de credit înainte de expirarea duratei sale de funcționare are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL 2 Fuziunea și divizarea organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 213. -

Fuziunea se face prin absorbirea unei organizații cooperatiste de credit de către o altă organizație cooperatistă de credit sau prin contopirea a două ori mai multe organizații cooperatiste de credit, ale căror raze teritoriale de operare se întrepătrund sau sunt limitrofe, pentru a alcătui una nouă.

Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei organizații cooperatiste de credit care își încetează existența între două sau mai multe organizații cooperatiste de credit existente sau care iau astfel ființă.

Organizația cooperatistă de credit nu își încetează existența, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe organizații cooperatiste de credit existente sau care iau astfel ființă.

Fuziunea sau divizarea se pot face numai între cooperative de credit sau între case centrale.

Organizațiile cooperatiste de credit în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartiția între asociați a părților sociale ce li s-ar cuveni din lichidare.

Art. 214. -

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare organizație cooperatistă de credit, în condițiile stabilite în actul constitutiv al acesteia și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor date în aplicarea acesteia.

Fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit se supune aprobării prealabile a caselor centrale la care sunt afiliate și a Băncii Naționale a României. Fuziunea sau divizarea caselor centrale se supune aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Dacă prin fuziune sau divizare se înființează o nouă organizație cooperatistă de credit, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și nu va putea funcționa înainte de obținerea autorizației Băncii Naționale a României. Modificări (2)

Art. 215. -

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a organizației cooperatiste de credit care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului său către organizația sau organizațiile cooperatiste de credit beneficiare, în starea în care se află la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de părți sociale ale acestora către asociații organizației cooperatiste de credit care încetează și, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a părților sociale atribuite.

Art. 216. -

În baza hotărârii adunării generale a fiecărei organizații cooperatiste de credit care participă la fuziune sau la divizare, administratorii acesteia întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea și sediul social ale organizațiilor cooperatiste de credit participante la operațiune;

b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;

c) stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit organizațiilor cooperatiste de credit beneficiare;

d) modalitățile de atribuire a părților sociale și data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al părților sociale și, dacă este cazul, cuantumul sultei;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) data bilanțului contabil de fuziune sau a bilanțului contabil de divizare, dată care va fi aceeași pentru toate organizațiile cooperatiste de credit participante;

h) modul de predare, respectiv de preluare a activelor și pasivelor, cu reglementarea corespunzătoare a sistemului de transmitere a disponibilităților și depozitelor clienților;

i) stabilirea răspunderii organizațiilor cooperatiste de credit rezultate din operațiunea de divizare pentru obligațiile organizației cooperatiste de credit care și-a încetat existența;

j) orice alte date care prezintă interes pentru operațiune.

Art. 217. -

Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții organizațiilor cooperatiste de credit participante și aprobat, în cazul cooperativelor de credit, de casa centrală și de Banca Națională a României, iar în cazul caselor centrale, de Banca Națională a României, se depune la oficiul registrului comerțului la care este înmatriculată fiecare organizație cooperatistă de credit, însoțit de o declarație a organizației cooperatiste de credit care încetează să existe în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților.

Art. 218. -

Oricare creditor al organizației cooperatiste de credit care fuzionează sau se divide, având o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziție în condițiile art. 245.

Opoziția suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care organizația cooperatistă de credit debitoare face dovada plății datoriilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori convine cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor. În această situație se aplică dispozițiile art. 245.

Art. 219. -

Administratorii organizațiilor cooperatiste de credit care fuzionează sau se divid vor pune la dispoziție membrilor cooperatori sau, după caz, cooperativelor de credit afiliate:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) darea de seamă a administratorilor, în care se va preciza și raportul de schimb al părților sociale;

c) raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor; Modificări (1)

d) bilanțul contabil de fuziune sau bilanțul contabil de divizare;

e) evidența contractelor a căror valoare depășește 3% din valoarea activului înregistrat la data întocmirii bilanțului prevăzut la lit. d), în curs de executare, și repartizarea lor între organizațiile cooperatiste de credit beneficiare.

Art. 220. -

În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 245 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecărei organizații cooperatiste de credit participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.

Actele constitutive ale organizațiilor cooperatiste de credit nou-înființate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a organizației sau a organizațiilor cooperatiste de credit care își încetează existența.

Art. 221. -

Actul modificator al actului constitutiv al organizației cooperatiste de credit absorbante, în formă autentică, se înregistrează în registrul comerțului și, vizat de judecătorul delegat, se transmite din oficiu la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala organizației cooperatiste de credit în cauză.

Art. 222. -

Fuziunea sau divizarea are loc la data înmatriculării în registrul comerțului a noii organizații cooperatiste de credit sau a ultimei organizații cooperatiste de credit rezultate ori la data înscrierii în registrul comerțului a radierii organizației cooperatiste de credit care se dizolvă, respectiv a ultimei dintre ele.

Art. 223. -

În cazul fuziunii prin absorbție, organizația cooperatistă de credit absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile organizației cooperatiste de credit pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile organizațiilor cooperatiste de credit care își încetează existența trec asupra noii organizații cooperatiste de credit astfel înființate.

Art. 224. -

Organizațiile cooperatiste de credit care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund față de creditori pentru obligațiile organizației cooperatiste de credit care și-a încetat existența prin divizare, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara cazului în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporții.

Dacă nu se poate stabili organizația cooperatistă de credit răspunzătoare pentru o obligație, organizațiile cooperatiste de credit care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.

Aportul unei părți din activul patrimoniului unei organizații cooperatiste de credit la una sau mai multe organizații cooperatiste de credit existente sau care iau astfel ființă, în schimbul părților sociale ce se atribuie membrilor cooperatori ori, după caz, organizațiilor cooperatiste de credit afiliate la organizația cooperatistă de credit beneficiară este supus în mod corespunzător dispozițiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere, potrivit art. 213 alin. 3.

CAPITOLUL 3 Lichidarea organizațiilor cooperatiste de credit

Art. 225. -

Lichidarea unei cooperative de credit se va face de casa centrală la care aceasta este afiliată sau de un lichidator numit de aceasta.

În cazul dizolvării unei case centrale, lichidarea acesteia și a cooperativelor de credit afiliate se va face de Fond sau de un lichidator numit de acesta.

În cazul lichidatorilor numiți de casa centrală, respectiv de Fond, aceștia vor fi persoane fizice sau societăți lichidatoare. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți, persoane fizice, ai societății lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizați în condițiile legii.

Art. 226. -

Până la preluarea funcției de către reprezentanții lichidatorului administratorii își continuă mandatul, cu excepția prevederilor art. 210.

Art. 227. -

Lichidatorul unei organizații cooperatiste de credit va desemna reprezentanții săi însărcinați cu îndeplinirea operațiunilor de lichidare.

Actul de numire a reprezentanților lichidatorului, precum și orice act ulterior care aduce schimbări în persoana acestora vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, împreună cu semnăturile acestora, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Numai după îndeplinirea formalităților prevăzute la alin. 2 reprezentanții lichidatorului vor putea începe operațiunile de lichidare.

În urma efectuării publicării prevăzute la alin. 2 nici o acțiune nu se poate exercita pentru organizația cooperatistă de credit sau împotriva acesteia decât în numele lichidatorului ori împotriva lui.

Toate actele emanând de la o organizație cooperatistă de credit trebuie să precizeze că aceasta este în lichidare.

Art. 228. -

Lichidatorul are aceeași răspundere ca și administratorii.

Art. 229. -

Administratorii vor prezenta lichidatorului o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilanț contabil aprobat și până la începerea lichidării.

Lichidatorul are dreptul să aprobe darea de seamă și să facă ori să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

Art. 230. -

Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la primul bilanț contabil pe care lichidatorul îl prezintă adunării generale.

Orice asociat poate face opoziție, în condițiile art. 245, în termen de 15 zile de la publicare.

Toate opozițiile făcute vor fi conexate pentru a fi soluționate printr-o singură sentință judecătorească. Orice asociat are dreptul să intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și asociaților neintervenienți.

Art. 231. -

Lichidatorul este dator, îndată după preluarea funcției, ca împreună cu administratorii organizației cooperatiste de credit să facă un inventar și să încheie un bilanț contabil, care să constate situația exactă a activului și pasivului organizației cooperatiste de credit și să le semneze.

Lichidatorul este obligat să primească și să păstreze patrimoniul organizației cooperatiste de credit, registrele ce i s-au încredințat de administratori și actele acesteia. De asemenea, el va ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorul va fi asistat în îndeplinirea mandatului său de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizației cooperatiste de credit în lichidare. Modificări (1)

Art. 232. -

Dacă termenul prevăzut la art. 230 alin. 2 a expirat fără să se facă vreo opoziție, bilanțul contabil se consideră aprobat de toți membrii cooperatori sau, după caz, cooperativele de credit afiliate, iar lichidatorul este liberat.

Art. 233. -

Lichidatorul va putea:

a) să stea în judecată și să fie acționat în interesul lichidării;

b) să execute și să termine operațiunile referitoare la lichidare;

c) să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobiliară a organizației cooperatiste de credit; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;

d) să facă tranzacții;

e) să lichideze și să încaseze creanțele organizației cooperatiste de credit, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;

f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorul care întreprinde operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării este răspunzător personal de executarea lor.

Împotriva deciziilor lichidatorului creditorii organizației cooperatiste de credit pot face opoziție în condițiile art. 245.

Art. 234. -

La lichidarea unei organizații cooperatiste de credit, după plata datoriilor acesteia, din activul net rămas se vor distribui membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentând contravaloarea părților sociale subscrise și vărsate, precum și dividendele cuvenite pentru exercițiul financiar în curs. Diferența rămasă va fi preluată, în cazul lichidării cooperativelor de credit, de casa centrală la care sunt afiliate, iar în cazul lichidării caselor centrale și a cooperativelor de credit afiliate, de către Fond.

În cazul în care activul net rămas nu acoperă valoarea totală aferentă părților sociale, acesta va fi distribuit proporțional cu părțile sociale deținute de fiecare membru al organizației cooperatiste de credit.

Art. 235. -

Creditorii organizației cooperatiste de credit au dreptul să exercite împotriva lichidatorului acțiunile care decurg din creanțele ajunse la termen.

Art. 236. -

Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercițiului financiar, lichidatorul este obligat să întocmească bilanțul contabil anual, conformându-se dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 237. -

Lichidarea organizației cooperatiste de credit trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării.

Art. 238. -

La terminarea lichidării lichidatorul întocmește bilanțul contabil final.

Bilanțul contabil semnat de lichidator și însoțit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi menționat, la oficiul registrului comerțului și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificări (1)

Orice membru al organizației cooperatiste de credit poate face opoziție, în condițiile art. 245.

După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să ceară radierea organizației cooperatiste de credit din registrul comerțului.

Art. 239. -

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele organizației cooperatiste de credit vor fi păstrate de lichidator, la care orice parte interesată va putea avea acces.

Registrele tuturor organizațiilor cooperatiste de credit vor fi păstrate timp de 5 ani.

CAPITOLUL 4 Falimentul caselor centrale

Art. 240. -

O casă centrală este considerată în stare de faliment dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) nu a onorat integral creanțele certe, lichide și exigibile, proprii sau garantate de aceasta, de cel puțin 30 de zile;

b) valoarea indicatorului de solvabilitate al rețelei este mai mică de 2%.

Valoarea indicatorului de solvabilitate al rețelei cooperatiste de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Națională a României în acest sens.

Art. 241. -

Procedura falimentului unei case centrale va începe pe baza unei cereri introduse de Banca Națională a României, de creditorii casei centrale sau de cei ai organizațiilor cooperatiste de credit afiliate ori de casa centrală însăși.

Tribunalul competent să soluționeze cererea este cel în a cărui jurisdicție se află sediul social al casei centrale.

Art. 242. -

Caselor centrale constituite în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, aflate în stare de faliment, precum și cooperativelor de credit afiliate lor, care urmează să se lichideze, li se aplică procedura falimentului, ce va fi reglementată prin lege specială.

CAPITOLUL 5 Dispoziții procedurale

Art. 243. -

Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt supuse numai recursului.

Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronunțării încheierii.

Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerțului înaintează recursul tribunalului sediului organizației cooperatiste de credit.

Motivele recursului se pot depune cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată.

Art. 244. -

Hotărârile organelor statutare privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate de creditorii sociali și de alte persoane prejudiciate prin aceste hotărâri.

Art. 245. -

Opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta ordonanță de urgență nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerțului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta tribunalului sediului organizației cooperatiste de credit.

Opoziția suspendă față de oponenți executarea hotărârii organelor statutare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, în afară de cazul în care prezenta ordonanță de urgență prevede altfel. Opoziția se judecă în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea părților.

Hotărârea judecătorească pronunțată asupra opoziției este supusă numai recursului.

TITLUL X Dispoziții tranzitorii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 246. -

Cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, precum și celelalte organizații ale cooperației de credit care sunt organizate și funcționează pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, denumite în continuare organizațiile cooperației de credit - vor putea opta pentru:

a) reorganizarea ca organizații cooperatiste de credit, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, și autorizarea de către Banca Națională a României;

b) schimbarea formei juridice în societate comercială pe acțiuni și autorizarea acestora, de către Banca Națională a României, ca bănci, potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 și ale prezentei ordonanțe de urgență.

Organizațiile cooperației de credit care nu solicită în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autorizarea de către Banca Națională a României, în condițiile secțiunii 1 sau 2 din cap. 1 al prezentului titlu, se dizolvă prin efectul legii și vor intra în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 247. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență organizațiile cooperației de credit vor remite Băncii Naționale a României o declarație semnată de reprezentanții lor legali, însoțită de copia legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, care va cuprinde cel puțin informații referitoare la:

a) denumirea, adresa sediului social, situația juridică, raza teritorială pe care acestea sunt organizate, precum și eventuala asociere la o casă teritorială a cooperativelor de credit, la Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP sau, după caz, la o altă organizație a cooperației de credit;

b) numărul de asociați, valoarea părților sociale subscrise și vărsate, valoarea totală a activelor;

c) numele președintelui consiliului de administrație, adresa și numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.

Informațiile solicitate la alin. 1 lit. b) se vor referi la situația existentă la sfârșitul lunii anterioare celei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Banca Națională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. 1 cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.

Art. 248. -

Pe baza declarațiilor prevăzute la art. 247 Banca Națională a României va întocmi o listă cuprinzând organizațiile cooperației de credit, care va fi ținută la dispoziția acestora, prin unitățile sale teritoriale, și va fi publicată în două cotidiene de circulație națională, în scopul facilitării diligențelor de reorganizare în baza prezentei ordonanțe de urgență.

Organizațiile cooperației de credit care nu remit, în forma și la termenele specificate, declarația prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Națională a României, se dizolvă prin efectul legii și vor intra în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL 1 Autorizarea funcționării organizațiilor cooperației de credit care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt organizate și funcționează potrivit Legii nr. 109/1996

SECȚIUNEA 1 Autorizarea organizațiilor cooperației de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență

Art. 249. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență organizațiile cooperației de credit care sunt organizate și funcționează potrivit Legii nr. 109/1996 și care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, vor depune la Banca Națională a României o cerere colectivă de autorizare.

Art. 250. -

Procesul de autorizare de către Banca Națională a României a organizațiilor cooperației de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență cuprinde trei etape:

a) avizul prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a rețelei;

b) aprobarea constituirii colective sau, după caz, a reorganizării rețelei;

c) autorizarea funcționării casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

Art. 251. -

Inițiativa privind înființarea unei rețele aparține organizațiilor cooperației de credit.

Art. 252. -

În vederea obținerii avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare, organizațiile cooperației de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, vor prezenta Băncii Naționale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentație:

a) cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, de reorganizare a rețelei;

b) procură autentică prin care organizațiile cooperației de credit desemnează una sau mai multe persoane să le reprezinte în relația cu Banca Națională a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane îi vor reprezenta și pe membrii fondatori ai organizațiilor cooperatiste de credit care urmează să se înființeze; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) proiectul actului constitutiv-cadru și proiectul actului constitutiv al casei centrale;

d) studiul de fezabilitate pentru rețeaua propusă să se constituie sau, după caz, să se reorganizeze, care va cuprinde, cel puțin:

- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar și social, ce justifică constituirea sau, după caz, reorganizarea rețelei, precum și a obiectivelor propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate;

- raza teritorială de operare a casei centrale;

- numărul propus de cooperative de credit din rețea, cu indicarea organizațiilor cooperației de credit existente, ce urmează să se reorganizeze în baza prezentei ordonanțe de urgență sub formă de cooperative de credit, și a cooperativelor de credit propuse să se înființeze, cu menționarea razelor teritoriale de operare și a numărului existent sau estimat de membri cooperatori ori, după caz, de membri cooperatori fondatori ai acestora;

- capitalul agregat existent, precum și cel estimat al rețelei, cu defalcare pe fiecare organizație cooperatistă de credit componentă, existentă sau propusă să se înființeze;

- bilanțul contabil întocmit pentru exercițiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizațiile cooperației de credit existente; Modificări (2)

- estimări ale bilanțului contabil consolidat al rețelei pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României; Modificări (1)

- descrierea principalelor produse și servicii propuse să fie oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare organizație cooperatistă de credit a rețelei.

Banca Națională a României poate stabili, prin reglementări, și alte condiții în vederea avizării prealabile de constituire sau, după caz, de reorganizare a rețelei și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 253. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii Banca Națională a României va aviza constituirea sau, după caz, reorganizarea ori va respinge cererea și va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Art. 254. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, a reorganizării rețelei va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori cu reglementările date în aplicarea acesteia;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a determina dacă organizațiile cooperatiste de credit din rețea își vor desfășura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;

c) una sau mai multe organizații ale cooperației de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanțului contabil prevăzut la art. 252 lit. d) liniuța a 5-a; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva rețea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse sau că aceste obiective nu corespund condițiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Națională a României.

Art. 255. -

În termen de cel mult 3 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a rețelei, reprezentanții organizațiilor cooperației de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, vor prezenta Băncii Naționale a României, în vederea obținerii aprobării de constituire sau, după caz, de reorganizare, următoarele:

1. pentru cooperativele de credit:

1.1. care urmează să se înființeze: documentația prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepția documentelor prevăzute la lit. b), precum și procură autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele menționate la art. 252 lit. b), pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relația cu Banca Națională a României;

1.2. care provin din reorganizarea cooperativelor de credit sau a caselor teritoriale existente: documentația prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepția documentelor prevăzute la lit. a), b), c) și h), precum și proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive elaborate în baza Legii nr. 109/1996, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru, și lista cuprinzând membrii cooperatori;

2. pentru casa centrală;

2.1. care urmează să se înființeze: documentația prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepția documentelor prevăzute la lit. b);

2.2. care urmează să se reorganizeze: documentația prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepția documentelor prevăzute la lit. a) și b), precum și proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și lista cuprinzând cooperativele de credit care urmează să se afilieze.

În afara documentației prevăzute la alin. 1, a cărei formă va fi stabilită de Banca Națională a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Naționale a României și următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii sau, după caz, a reorganizării rețelei;

b) proiectul actului constitutiv-cadru și studiul de fezabilitate pentru rețea, în cazul în care acestea au suferit modificări față de formele prezentate pentru obținerea avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a rețelei;

c) situația privind capitalul agregat al rețelei, defalcat pe fiecare dintre organizațiile cooperatiste de credit din rețea.

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte condiții în vederea aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării rețelei și, de asemenea, poate solicita orice informații și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 256. -

Prevederile art. 140 și 141 se aplică în mod corespunzător și în cazul aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării rețelei.

Art. 257. -

În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire sau, după caz, de reorganizare a rețelei casa centrală va prezenta Băncii Naționale a României, pentru fiecare organizație cooperatistă de credit din rețea, următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, însoțită, în cazul organizațiilor cooperatiste de credit nou-înființate, de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social, respectiv de situația patrimoniului întocmită pentru data actului constitutiv al casei centrale, în cazul organizațiilor cooperatiste de credit reorganizate;

b) dovada deținerii, cu titlu legal, a unui spațiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafață și condiții de securitate activităților propuse să fie desfășurate;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv;

d) comunicare privind existența reglementărilor proprii, precum și a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;

e) situația privind capitalul agregat al rețelei, defalcat pe fiecare organizație cooperatistă de credit din rețea.

Art. 258. -

Banca Națională a României va putea autoriza organizațiile cooperatiste de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele în condițiile prezentei secțiuni, al căror nivel al capitalului agregat este inferior celui stabilit în conformitate cu art. 94. În aceste cazuri:

- capitalul agregat inițial al rețelei nu va putea fi mai mic decât jumătate din nivelul minim al capitalului agregat stabilit în conformitate cu art. 94;

- în termen de un an de la data acordării autorizației de funcționare a casei centrale capitalul agregat al rețelei trebuie să atingă nivelul stabilit în conformitate cu art. 94.

Art. 259. -

Pe perioada derulării procesului de autorizare a organizațiilor cooperatiste de credit care au hotărât să funcționeze în cadrul unei rețele în condițiile prezentei secțiuni este interzisă retragerea asociaților, care vor rămâne răspunzători de pagubele astfel cauzate.

Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste de credit autorizate în condițiile art. 258, până la atingerea nivelului capitalului agregat al rețelei, stabilit în conformitate cu art. 94.

Art. 260. -

Prevederile art. 143-145 și ale art. 146 alin. 1 se aplică în mod corespunzător și în cazul autorizării de funcționare a organizațiilor cooperatiste de credit, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.

Art. 261. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data obținerii autorizației de funcționare, organizațiile cooperației de credit vor putea iniția doar acele activități cuprinse în documentele lor constitutive, întocmite în conformitate cu Legea nr. 109/1996 și permise să fie desfășurate în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență.

Organizațiile cooperatiste de credit din rețea vor putea desfășura activitățile bancare prevăzute în actele constitutive întocmite în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență începând cu data eliberării autorizațiilor de funcționare de către Banca Națională a României și în condițiile prevăzute de acestea.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare, cooperativele de credit nou-înființate vor notifica acest lucru casei centrale la care sunt afiliate. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare, casele centrale nou-înființate vor notifica acest lucru Băncii Naționale a României.

Art. 262. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Organizațiile cooperației de credit care în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au obținut autorizația de funcționare potrivit prezentei secțiuni se dizolvă prin efectul legii.

SECȚIUNEA a 2-a Autorizarea organizațiilor cooperației de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998

Art. 263. -

Organizațiile cooperației de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998 trebuie să obțină autorizarea Băncii Naționale a României.

Art. 264. - Modificări (2)

Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naționale a României în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în forma stabilită de aceasta. Documentația care trebuie să însoțească cererea, termenele și procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 265. -

Condițiile în care autorizația poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Națională a României și se vor referi, fără a fi limitative, la:

a) capitalul social subscris și vărsat;

b) calificarea și experiența profesională a conducătorilor;

c) studiul de fezabilitate;

d) acționarii semnificativi;

e) structura acționariatului;

f) sediul;

g) auditorul independent; Modificări (1)

h) hotărârea adunării generale privind schimbarea formei juridice în societate comercială pe acțiuni și funcționarea ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998;

i) actul constitutiv, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care să ateste forma juridică de societate comercială pe acțiuni;

j) bilanțul contabil întocmit în calitate de societate comercială pe acțiuni, potrivit modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și normelor metodologice pentru întocmirea și utilizarea acestora, însoțit de raportul auditorului independent, care va cuprinde opinia acestuia asupra bilanțului contabil, precum și calculul indicatorilor prudențiali stabiliți prin reglementările Băncii Naționale a României.

Art. 266. -

Banca Națională a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informație și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 267. -

Organizațiile cooperației de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998 trebuie să dețină la autorizare un capital social subscris și vărsat cel puțin la nivelul capitalului social stabilit pentru bănci.

Art. 268. -

În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii Banca Națională a României va decide cu privire la autorizarea funcționării sau va respinge cererea și va comunica în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

Respingerea cererii de autorizare a funcționării are ca efect dizolvarea și lichidarea solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 269. -

Cererea de autorizare a funcționării va fi respinsă dacă:

a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- banca va desfășura o activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998;

- onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională a conducătorilor băncii și calitatea acționarilor semnificativi sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate și a activităților bancare propuse să fie desfășurate;

c) capitalul social este mai mic decât nivelul minim stabilit de Banca Națională a României în conformitate cu art. 267;

d) forma juridică este alta decât cea prevăzută la art. 265 lit. i);

e) din evaluarea studiului de fezabilitate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiții compatibile cu buna funcționare a sistemului bancar și cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o siguranță satisfăcătoare, sau că acestea nu corespund condițiilor existente în cadrul segmentului de piață ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de bancă;

f) conducătorii băncii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesară, calificarea și experiența profesională adecvate funcției lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau dacă cu privire la aceștia a fost luată una dintre măsurile prevăzute la art. 69 sau 70 din aceeași lege;

g) calitatea acționarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantării unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii, pentru cauze cum ar fi:

- puterea financiară a acestora nu este suficientă pentru a evita dependența de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obține de la bancă, în vederea satisfacerii obligațiilor lor financiare în primii 3 ani de activitate a băncii;

- sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației este un credit intern;

- condamnări penale;

- persoanele juridice care au calitatea de acționar semnificativ sunt în funcțiune de mai puțin de 3 ani; se exceptează persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizări, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridică supusă divizării, este în funcțiune de cel puțin 3 ani;

h) nivelul indicatorilor prudențiali prevăzuți la art. 265 lit. j) nu se înscrie în limitele stabilite de Banca Națională a României pentru bănci;

i) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență, ale Legii nr. 58/1998 sau reglementările date în aplicarea acestora.

TITLUL XI Infracțiuni Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 270. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei și 25.000.000 lei administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit care, înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei juridice, la fuziunea ori la divizarea organizației cooperatiste de credit.

Art. 271. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei și 25.000.000 lei conducătorul, administratorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care:

1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozițiile art. 55;

2. nu convoacă adunarea generală în cazul în care avea această obligație, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

3. începe operațiuni bancare în numele unei organizații cooperatiste de credit înainte de eliberarea, de către Banca Națională a României, a autorizației de funcționare sau desfășoară activități cu încălcarea prevederilor art. 261, în cazul organizațiilor cooperatiste de credit care au funcționat pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 și care au optat pentru reorganizarea prevăzută la art. 246 lit. a);

4. emite titluri negociabile reprezentând părți sociale ale unei organizații cooperatiste de credit.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancționează și conducătorii care își exercită funcția în care au fost numiți înainte de obținerea aprobărilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și membrul cooperator care încalcă dispozițiile art. 36.

Art. 272. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei și 25.000.000 lei cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanță de urgență.

Se pedepsește cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 50.000.000 lei auditorul independent care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanță de urgență sau care nu aduce la cunoștință organelor de cercetare penală, adunării generale, casei centrale, Băncii Naționale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizației cooperatiste de credit. Modificări (1)

Art. 273. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an și cu amendă cuprinsă între 20.000.000 lei și 50.000.000 lei orice conducător al unei organizații cooperatiste de credit care încalcă prevederile art. 188, care obstrucționează în orice mod exercitarea inspecțiilor sau care, în mod intenționat, comunică informații inexacte personalului care efectuează inspecția.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepsește și administratorul sau conducătorul care nu face demersurile necesare în vederea dizolvării și lichidării organizațiilor cooperației de credit aflate în situația prevăzută la art. 262. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 274. -

Nerespectarea dispozițiilor art. 70 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor independent numit cu încălcarea dispozițiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispozițiilor cuprinse în acel articol. Modificări (1)

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepsesc și membrul cooperator, administratorul, conducătorul și cenzorul care exercită funcțiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la incompatibilitate.

Art. 275. -

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei membrul cooperator sau reprezentantul cooperativei de credit care își ia, în schimbul unui avantaj material, obligația de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot, precum și persoana care determină un membru cooperator sau un reprezentant al unei cooperative de credit ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot.

Nerespectarea prevederilor alin. 1 de către cooperativele de credit se pedepsește cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei și 200.000.000 lei.

Art. 276. - Modificări (1)

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care a împiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului independent ori nu i-a convocat la adunările generale.

Aceleași pedepse se aplică și în cazul în care aceștia împiedică în mod intenționat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului independent sau refuză să comunice documentele necesare în vederea exercitării misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile și registrele de procese-verbale.

Art. 277. - Modificări (1)

Se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care: Modificări (1)

1. achiziționează, în contul organizației cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizației cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizației cooperatiste de credit; Modificări (1)

2. folosește cu rea-credință bunuri sau creditul de care se bucură organizația cooperatistă de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect; Modificări (1)

3. răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase referitoare la organizația cooperatistă de credit, în scopul obținerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizației respective; Modificări (1)

4. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilanțului contabil ori contrare celor rezultate din acesta; Modificări (1)

5. încalcă dispozițiile art. 18 și 102. Modificări (1)

Art. 278. -

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care:

1. prezintă cu rea-credință în prospectele, rapoartele și în comunicările adresate persoanelor interesate date neadevărate referitoare la constituirea organizației ori la condițiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecințe juridice;

2. prezintă cu rea-credință membrilor cooperatori, organizațiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naționale a României un bilanț contabil inexact sau date inexacte asupra condițiilor economice ale organizației cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situației ei reale.

Art. 279. -

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizației cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozițiilor art. 151.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și nerespectarea prevederilor art. 177-179.

Art. 280. -

Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor organizației cooperatiste de credit ori ascunderea unei părți din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizației cooperatiste de credit, în alt act ori în bilanțul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor;

b) înstrăinarea, în frauda creditorilor și a rețelei cooperatiste de credit, în caz de faliment, a unei părți din active.

Art. 281. -

Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo.

TITLUL XII Dispoziții finale Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 282. -

Toate autorizațiile emise potrivit prezentei ordonanțe de urgență se evidențiază de Banca Națională a României în registrul organizațiilor cooperatiste de credit, care este permanent accesibil publicului, cu excepția celor acordate potrivit prevederilor titlului X secțiunea a 2-a Autorizarea organizațiilor cooperației de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii nr. 58/1998, care se evidențiază în registrul bancar.

Art. 283. -

Se interzice oricărei persoane care nu are autorizație de funcționare emisă de Banca Națională a României să utilizeze sintagmele "organizație cooperatistă de credit", "cooperativă de credit", "casa centrală a cooperativelor de credit" sau derivate ale acestora în legătură cu denumirea, emblema, o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internațional.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă cuprinsă între 30.000.000 lei și 60.000.000 lei săvârșirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la alin. 1.

Art. 284. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonanță de urgență se completează cu dispozițiile legale aplicabile băncilor, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acesteia. În mod corespunzător, se vor adapta prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 285. -

Banca Națională a României va elabora reglementări și ordine în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 286. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

La 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: titlul III - Cooperativa de credit - bancă populară, titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum și celelalte dispoziții referitoare la organizațiile cooperației de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, cu excepția celor arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2 și art. 262 din prezenta ordonanță de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 287. -

Organizațiilor cooperației de credit care au optat pentru autorizarea de către Banca Națională a României în condițiile prezentei ordonanțe de urgență le rămân aplicabile, până la data obținerii autorizației de funcționare, prevederile Legii nr. 109/1996, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Respingeri de neconstituționalitate (1)
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Respingeri de neconstituționalitate (1)

București, 29 iunie 2000. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Nr. 97. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...