Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Modificări (7), Puneri în aplicare (13), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Producția ecologică, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă obținerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producție ecologică stabilite în prezenta ordonanță de urgență, care respectă standardele, ghidurile și caietele de sarcini naționale și sunt atestate de un organism de inspecție și certificare înființat în acest scop. Modificări (2)

(2) Producția agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate și echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale și sănătatea consumatorilor.

(3) Organismele modificate genetic și derivatele lor nu sunt permise în producția agroalimentară ecologică. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență se referă la produsele obținute și etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că produsul și/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obținute în conformitate cu metode de producție ecologică, și anume:

a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele și produsele animaliere neprocesate;

b) produsele de origine vegetală și animală procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală și/sau de origine animală; Jurisprudență

c) furajele, furajele compuse și materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).

(2) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea Națională a Produselor Ecologice, denumită în continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației, care asigură respectarea prevederilor legale specifice și controlul privind metodele de producție ecologică a produselor agroalimentare.

(3) În realizarea obiectului său de activitate A.N.P.E. are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează Programul național privind agricultura ecologică;

b) inițiază, prin Ministerul Agriculturii și Alimentației, proiecte de acte normative privind agricultura ecologică;

c) emite și revizuiește periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevăzute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației;

d) elaborează reguli și norme de control, de certificare și comercializare a produselor agroalimentare ecologice, în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniu la care România este parte;

e) înregistrează și ține evidența la zi a operatorilor, persoane fizice și juridice, care produc, prepară sau importă/exportă produse agroalimentare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

f) acreditează persoane fizice și juridice din sectorul public și privat pentru efectuarea inspecției și a testelor de calitate pentru producția ecologică;

g) controlează și supraveghează activitatea organismelor de inspecție și certificare acreditate;

h) aprobă Programul de inspecție și certificare propus de organismele acreditate;

i) retrage acreditarea organismelor de inspecție și certificare care nu respectă normele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și reglementările adoptate în temeiul acesteia;

j) asigură legătura cu organismele internaționale specializate în domeniul agriculturii ecologice;

k) organizează programe de formare și pregătire a operatorilor din agricultura ecologică.

(4) Ministerul Agriculturii și Alimentației este abilitat să adopte reglementări armonizate cu normele și standardele ecologice comunitare. Modificări (1)

CAPITOLUL II Definirea termenilor de specialitate Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Termenii de specialitate utilizați în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează:

a) producție - acțiunile necesare efectuate într-o unitate/fermă agricolă sau alimentară în scopul obținerii de produse agroalimentare ecologice;

b) preparare - toate operațiunile de conservare și/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea și tăierea animalelor, ambalarea și/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producție ecologică a produselor proaspete, conservate și/sau procesate;

c) etichetare - mențiunile, indicațiile, mărcile de fabrică sau de comerț, imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoțesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1);

d) operator - orice persoană fizică sau juridică, care produce, prepară, importă/exportă și/sau comercializează produse agroalimentare ecologice;

e) comercializare - deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalități de plasare pe piață a produselor agroalimentare ecologice;

f) ingredient - orice substanță sau material care intră ca accesoriu în compoziția unui aliment pentru a-i conferi anumite calități;

g) produse pentru protecția plantelor - orice substanță care asigură, în combinație chimică sau în orice altă formulă, și este utilizată în protecția plantelor, astfel cum este definită în Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată și modificată prin Legea nr. 85/1995;

h) producție animalieră - producția de animale domestice și acvatice crescute în ape dulci și sărate, cu excepția animalelor sălbatice;

i) organisme modificate genetic și derivatele lor - organisme obținute prin tehnici prin care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu excepția celor obținute prin conjugare, transducție și hibridare;

j) agenți de curățare (detergenți) - substanțe și preparate care sunt utilizate în operațiunile de spălare a produselor menționate la art. 2 alin. (1) lit. a);

k) unitate/fermă de producție ecologică - unitate și/sau fermă care respectă regulile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

l) materie primă - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată sau produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum și substanțele organice și anorganice care conțin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;

m) furaje compuse - amestecuri de materie primă furajeră, conținând sau nu aditivi, destinate furajării animalelor;

n) aditivi - substanțe sau preparate care intră în componența furajelor;

o) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajării animalelor, obținute în conformitate cu regulile de producție prevăzute la art. 4 și 5;

p) furaje sau materiale furajere în curs de transformare - produse destinate furajării animalelor, care respectă regulile de producție prevăzute la art. 4 și 5, cu excepția perioadei de conversie;

r) furaje sau materiale furajere convenționale - produse destinate furajării animalelor, care nu fac parte din categoriile menționate la lit. o) și p);

s) Autoritatea Națională a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) - autoritatea națională care stabilește normele și standardele de producție, prelucrare și comercializare a produselor agroalimentare ecologice;

ș) certificare - procedura prin care organismele de inspecție și certificare acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică;

t) organism de inspecție și certificare - orice persoană fizică sau juridică, de stat sau privată, autorizată sau acreditată, după caz, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin A.N.P.E., cu atribuția de a verifica dacă un produs vândut sau etichetat ca ecologic este obținut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat, importat sau exportat în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

ț) acreditare oficială - procedura prin care A.N.P.E. recunoaște unei persoane fizice sau juridice competența de a furniza servicii de inspecție și certificare;

u) produse pentru medicina veterinară - orice substanță sau produs autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale, în conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL III Reguli de producție ecologică

Art. 4. - Modificări (1)

Metodele de producție ecologică utilizate în obținerea produselor menționate la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) respectarea principiilor producției ecologice;

b) neutilizarea de fertilizatori și amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanțe folosite în alimentația animalelor, substanțe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curățarea și dezinfectarea adăposturilor pentru animale și de alte produse, decât a acelor produse permise să fie folosite în agricultura ecologică;

c) folosirea de semințe sau material vegetativ săditor obținut prin metode de producție ecologică.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Principiile de bază ale producției agroalimentare ecologice sunt:

- eliminarea oricărei tehnologii poluante;

- realizarea structurilor de producție și a asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl dețin rasele, speciile și soiurile cu înaltă adaptabilitate;

- susținerea continuă și ameliorarea fertilității naturale a solului;

- integrarea creșterii animalelor în sistemul de producție a plantelor și produselor din plante;

- utilizarea economică a resurselor energetice convenționale și înlocuirea acestora în mai mare măsură prin utilizarea rațională a produselor secundare refolosibile;

- aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât și pentru creșterea animalelor, care să satisfacă cerințele speciilor, soiurilor și raselor.

(2) Conversia producției convenționale la cea ecologică va avea în vedere realizarea unui agrosistem viabil și durabil. Întreaga unitate, fermă sau o parcelă din fermă, incluzând creșterea animalelor, trebuie să fie transformată în concordanță cu standardele ecologice naționale și internaționale într-o anumită perioadă. Modificări (3)

(3) Durata perioadei de conversie va fi de:

- 2 ani pentru culturile de câmp anuale;

- 3 ani pentru culturile perene și plantații;

- 2 ani pentru pajiști și culturi furajere;

- 12 luni pentru vite pentru carne;

- 6 luni pentru rumegătoare mici și porci;

- 12 săptămâni pentru animale de lapte;

- 10 săptămâni pentru păsări pentru producția de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;

- 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenționale.

(4) Organismele de inspecție și certificare, cu aprobarea A.N.P.E., pot, în cazuri speciale, să prelungească sau să reducă durata perioadei de conversie.

(5) Regulile detaliate privind principiile producției ecologice pentru plante și produse din plante, animale și produse animaliere, apicultură și produse apicole, precum și lista cuprinzând produsele permise să fie utilizate în agricultura ecologică, ingredientele și metodele de prelucrare care pot fi utilizate în prepararea alimentelor vor fi aprobate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2)

(6) În stabilirea regulilor de producție prevăzute în prezenta ordonanță de urgență s-a avut în vedere respectarea principiilor producției agroalimentare ecologice cuprinse în Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 și în amendamentele la aceasta, Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804/99 din 19 iulie 1999, precum și în reglementările Federației Internaționale a Mișcărilor pentru Agricultura Organică (IFOAM).

CAPITOLUL IV Etichetarea

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Eticheta indică în mod obligatoriu următoarele: Modificări (1)

a) numele și adresa producătorului sau prelucrătorului;

b) denumirea produsului, inclusiv metoda de producție ecologică utilizată;

c) numele și marca organismului de inspecție și certificare;

d) condițiile de păstrare;

e) termenul minim de valabilitate;

f) interzicerea depozitării în același spațiu a produselor ecologice alături de alte produse.

(2) Etichetele vor cuprinde o siglă specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, emisă și aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând că produsul respectiv este conform cu regulile de producție ecologică. Modificări (1)

(3) Este interzis ca pe etichetă să apară alte mențiuni în afara celor prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(4) Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementările Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

CAPITOLUL V Sistemul de inspecție și certificare Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) Orice operator de produse agroalimentare ecologice trebuie să înregistreze această activitate la A.N.P.E. și să se supună controlului unui organism de inspecție și certificare acreditat. Modificări (4)

(2) Înregistrarea de către A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face pe baza unei notificări a acestora, care va cuprinde următoarele mențiuni: Modificări (1)

- numele și adresa operatorului;

- amplasarea incintelor și a parcelelor unde se desfășoară operațiunile;

- natura operațiunilor și a produselor;

- angajamentul operatorului pentru efectuarea operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 și 9. În cazul unităților/fermelor de producție operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este compatibilă cu prevederile art. 4 și 5; Modificări (2)

- numele organismului de inspecție și certificare la care operatorul se înregistrează pentru inspecția unității/fermei sale. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Inspecția și controlul operatorilor de produse agroalimentare conform art. 2 alin. (1) se vor face de organisme de inspecție și certificare - persoane fizice și juridice din sectorul public și privat - acreditate de Ministerul Agriculturii și Alimentației prin A.N.P.E. Modificări (4)

(2) Cerințele de inspecție și măsurile de precauție în cadrul programului de inspecție, precum și condițiile de acreditare a organismelor de inspecție și certificare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(3) Organismele de inspecție și certificare trebuie să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a rețetelor și a operațiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare. Modificări (1)

(4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecție și certificare poate apărea mențiunea "Agricultura ecologică Ecorom - Sistem de control RO", în următoarele condiții: Modificări (1)

a) au fost obținute prin metodele de producție ecologică prevăzute la art. 4 și sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6;

b) au făcut obiectul inspecției pe tot parcursul ciclului de producție, preparare și comercializare. Pentru producția animalieră inspecțiile se vor efectua în toate stadiile de producție, sacrificare, tăiere și până la vânzarea către cumpărător;

c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuși controlului de către organismele de inspecție și certificare acreditate;

d) sunt ambalate și transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise.

(5) Regulile detaliate privind sistemul de inspecție și certificare și condițiile de acreditare a organismelor de inspecție și certificare vor fi stabilite de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL VI Importul și exportul Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Regulile privind organizarea controlului la importul și exportul produselor agroalimentare ecologice se vor adopta de Ministerul Agriculturii și Alimentației, la propunerea A.N.P.E., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII Sancțiuni Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Organismele de inspecție și certificare acreditate vor retrage operatorului care nu respectă prevederile art. 4 și 6 dreptul de aplicare a etichetelor pe produs.

(2) În cazul nerespectării repetate de către operator a prevederilor menționate la alin. (1) organismul de inspecție și certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza mențiunea prevăzută la art. 8 alin. (4) pentru o perioadă stabilită de A.N.P.E.

Art. 11. -

(1) Constituie contravenții săvârșirea următoarelor fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) nerespectarea de către producător, procesator sau comerciant a contractelor încheiate cu organismele de inspecție și certificare;

b) nerespectarea de către producător, procesator sau comerciant a caietelor de sarcini, ghidurilor și a standardelor de producție ecologică;

c) comercializarea de produse care nu sunt obținute prin metode de producție ecologică și care nu sunt supuse sistemului de inspecție și certificare acreditat;

d) lipsa evidenței producerii, tranzacțiilor și a stocurilor produselor ecologice;

e) refuzul operatorului de a prezenta documentele și evidențele prevăzute la lit. d) la cererea organului de control desemnat de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de personalul de specialitate împuternicit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 12. -

(1) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii și Alimentației va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
p. Ministru de stat, ministrul sănătății,
Irinel Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu
secretar de stat

București, 17 aprilie 2000.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...