Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2000 până la 28 decembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 194/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic privind finanțarea de la bugetul de stat a activității de întreținere, conservare și perpetuare a patrimoniului genetic al animalelor.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin patrimoniul genetic al animalelor se înțelege nucleul autohton al populațiilor de animale, sericicole și piscicole, izolate reproductiv, al raselor, liniilor pure și hibrizilor, deținute de persoane fizice și/sau juridice ce desfășoară activități de selecție, testare și hibridare, ferme de elită, depozite de armăsari, centre de producere a materialului seminal congelat.

Art. 3. -

Întreținerea, conservarea și perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 4. -

Repartizarea sumelor pentru întreținerea, conservarea și perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii și hibrizi, precum și numărul de animale pentru care se acordă aceste sume se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 5. -

Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea, conservarea și perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor cuprind totalitatea cheltuielilor pentru aplicarea tehnologiilor speciale de întreținere, exploatare, protecție a materialului biologic și constau în procurarea de furaje, medicamente, aplicarea tratamentelor sanitare veterinare și de igienă, asigurarea protecției și transportul materialului biologic.

Art. 6. -

(1) Anual, prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației se va stabili lista cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 decembrie pentru anul calendaristic următor.

(2) Lista cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic în anul 2000 va fi publicată în Monitorul Oficial al României în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prin deținători de patrimoniu genetic al animalelor se înțelege persoanele fizice sau juridice care au în proprietate speciile, rasele, liniile pure și hibrizii nucleelor de animale, sericicole și piscicole, necesare activității de selecție, testare și hibridare, producerii de material seminal congelat, asigurării de armăsari pentru monta publică.

Art. 7. -

Deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor vor întocmi anual programe proprii de restructurare a acestuia, care vor fi aprobate în baza programului general întocmit la nivelul întregii țări de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 8. -

(1) Ministerul Agriculturii și Alimentației va încheia cu deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor convenții privind sprijinul acordat și modul de utilizare a sumelor alocate, care să asigure perpetuarea speciilor în rase și linii pure la dimensiunile necesare pentru relansarea producției naționale zootehnice.

(2) Dimensiunile populațiilor ce constituie patrimoniul genetic național pentru care se asigură alocații sunt stabilite prin strategia generală de dezvoltare a patrimoniului genetic, care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 9. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației controlează modul de utilizare de către deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor a sumelor alocate, precum și realizarea programelor pentru care s-a acordat finanțarea.

Art. 10. -

(1) Utilizarea sumelor alocate pentru întreținerea, conservarea și perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor în alte scopuri constituie contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 8 milioane lei la 12 milioane lei.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzilor se fac de persoane împuternicite de ministrul agriculturii și alimentației.

(3) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune, contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile care reglementează regimul general al contravențiilor.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii și Alimentației va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat

București, 17 aprilie 2000.

Nr. 33.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...