Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

Modificări (4), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Reviste (15), Doctrine (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, precum și ale art. 11 alin. (4) și ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învățământ recunoscute în România și care își exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Domeniul silviculturii cuprinde activitățile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier național, gestionarea durabilă a pădurilor și a fondului cinegetic și salmonicol, precum și cele de cercetare științifică și proiectare silvică, la nivel central și teritorial.

(3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (2)

În funcție de locul în care își desfășoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat:

a) în aparatul autorității centrale care răspunde de silvicultură, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național, precum și în oficiile cinegetice teritoriale;

b) în unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum și în cele de cercetare științifică și proiectare silvică;

c) în unitățile care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii și în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparținând foștilor composesori, moșneni și răzeși sau moștenitorilor acestora, constituiți în asociații, în condițiile legii; Reviste (1)

d) în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparținând unităților de cult, instituțiilor de învățământ sau altor persoane juridice;

e) de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociații, în condițiile legii.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

În exercitarea atribuțiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este învestit cu exercițiul autorității publice, potrivit legii.

CAPITOLUL II Categorii statutare de personal silvic Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2), Jurisprudență

Categoriile de personal silvic se diferențiază, în funcție de nivelul pregătirii profesionale, în:

a) personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenți ai facultății de silvicultură; Jurisprudență

b) personal silvic cu pregătire superioară de scurtă durată, format din subingineri - absolvenți ai colegiului forestier; Reviste (1)

c) personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenți ai școlii tehnice silvice postliceale, precum și din brigadieri silvici și pădurari, absolvenți ai liceului silvic; Reviste (1)

d) personal silvic cu pregătire de bază, respectiv brigadieri silvici și pădurari, absolvenți ai școlii profesionale silvice.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Aparține uneia dintre categoriile de personal silvic și poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are numai cetățenie română și domiciliul în România;

b) are vârsta de 20 de ani împliniți;

c) are pregătirea profesională prevăzută la art. 4;

d) nu a fost condamnată penal pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

e) are capacitate deplină de exercițiu;

f) are o stare de sănătate care o face aptă pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestată pe bază de examen medical;

g) a depus jurământul de credință.

(2) Criteriile și modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum și evidența membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucțiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unități silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activitate concurențială sau cu care sunt stabilite relații contractuale. Incompatibilitatea are loc și atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situațiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăți comerciale. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege: soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 6. -

(1) Membrii Corpului silvic sunt obligați să depună următorul jurământ de credință: Jurisprudență

"

Jur să respect Constituția României și legislația specifică domeniului silviculturii și să îmi îndeplinesc cu bună-credință obligațiile de serviciu ce îmi revin.

Jur să îmi exercit profesiunea cu conștiință și demnitate, fără ca opțiunile mele politice să aducă daune pădurii și intereselor Corpului silvic, din care am onoarea să fac parte. Așa să-mi ajute Dumnezeu."

(2) Jurământul se poate depune și fără formula religioasă de încheiere.

(3) Jurământul se depune la data angajării în silvicultură și se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare și păstrare a jurământului se stabilește prin instrucțiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauză, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele:

a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-șef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic;

b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;

c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;

d) pentru absolvenții liceelor sau școlilor profesionale silvice: pădurar debutant și pădurar, respectiv brigadier silvic debutant și brigadier silvic. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obținut cel puțin calificativul anual "bun". Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradații, gradația I fiind superioară gradațiilor II și III.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, pădurar debutant, brigadier silvic debutant, precum și cel de inginer consilier silvic, care nu au gradații.

CAPITOLUL III Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Personalul silvic care se angajează în unitățile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promovarea în grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii în activitatea de silvicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcții în structurile create pentru gestionarea fondului forestier național.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se află încadrat fiecare angajat. Modificări (1)

(2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanțe de urgență va fi încadrat pe noile grade profesionale și gradații, prin corelarea încadrării și a funcțiilor actuale cu noile grade și gradații. Modul de corelare a gradelor profesionale și de acordare a gradațiilor se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare și pentru acordarea de gradații, potrivit prevederilor art. 7 și 8, se înființează comisiile de încadrare și promovare. Aceste comisii vor funcționa după cum urmează: Modificări (1)

a) în cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum și pentru conducerea Regiei Naționale a Pădurilor. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum și pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unitățile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare și promovare va fi formată din 5 membri și va fi numită prin decizie a conducătorului regiei;

c) în cadrul direcțiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie și de bază. Fiecare comisie de încadrare și promovare va fi formată din 3 membri și va fi numită prin decizie a directorului direcției silvice.

(2) Constituirea, funcționarea și atribuțiile ce revin acestor comisii de încadrare și promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal și de tehnician silvic principal se va face în funcție de condițiile de vechime prevăzute în anexă, precum și de rezultatele obținute la susținerea unui examen și la prezentarea unei lucrări de specialitate.

(2) Examenele și susținerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual și se desfășoară sub coordonarea comisiilor de încadrare și promovare prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic și inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea comisiilor de încadrare și promovare competente.

(2) Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducerea Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine.

Art. 14. -

(1) Acordarea unei gradații superioare se face, de regulă, după un stagiu de 3 ani.

(2) Pentru activitate profesională deosebită și numai pentru cei care au calificativul anual "excepțional" stagiul se poate reduce cu un an. Modificări (1)

(3) Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puțin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuți la alin. (1) pentru acordarea gradației.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru persoanele care posedă actul legal de absolvire a unei forme de învățământ prevăzute la art. 4, dar care și-au desfășurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activități din domeniul silviculturii și care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel:

a) cei care provin din activități depuse în afara domeniului silviculturii vor fi încadrați la nivelul de bază al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceștia o au;

b) cei care au desfășurat activități silvice și forestiere în învățământ, în cercetarea științifică de specialitate și în proiectarea silvică, în unități de exploatări forestiere, precum și în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadrați pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare și promovare prevăzută la art. 11 și aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se află această comisie. Propunerile comisiei vor avea la bază datele prezentate în curriculum vitae și în interviul susținut de candidat.

Art. 16. -

(1) Personalul silvic din cadrul unităților silvice de stat, care se angajează la unități de administrare din domeniul privat al silviculturii, își păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării.

(2) Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcție de pregătirea profesională și de vechimea în silvicultură, prevăzută în anexă.

(3) Modul de desfășurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum și valorificarea rezultatelor obținute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

Funcțiile de conducere din unitățile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparținând statului se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puțin următoarele grade profesionale și gradații:

a) în direcția de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură:

- pentru funcția de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-șef: gradul de inginer inspector general silvic, gradația I;

- pentru funcția de director adjunct sau de inspector de stat-șef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de șef serviciu sau inspector-șef: gradul de inginer inspector silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de șef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a;

b) în Regia Națională a Pădurilor:

- pentru funcția de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a II-a;

- pentru funcția de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradația a III-a;

- pentru funcția de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradația I;

c) în direcția silvică:

- pentru funcția de director: gradul de inginer inspector silvic, gradația a III-a;

- pentru funcția de director tehnic: gradul de inginer-șef silvic, gradația a II-a;

d) în ocolul silvic:

- pentru funcția de șef ocol: gradul de inginer-șef silvic, gradația a III-a;

- pentru funcția de inginer-șef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradația I;

- pentru funcția de șef district: gradul de tehnician silvic, gradația I;

- pentru funcția de ajutor șef district: gradul de tehnician silvic, gradația a II-a.

Art. 18. -

Funcțiile de conducere în structurile silvice teritoriale, cu atribuții privind controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier, precum și al activității cinegetice, se ocupă de personal silvic având cel puțin următoarele grade profesionale și gradații:

a) la inspectoratul silvic teritorial:

- pentru funcția de inspector-șef: gradul de inginer inspector silvic, gradația I;

- pentru funcția de inspector-șef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradația a II-a;

b) la oficiul cinegetic teritorial:

- pentru funcția de șef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradația a II-a.

Art. 19. -

Activitatea de silvicultură ce se desfășoară la unitățile care administrează fondul forestier proprietate privată este coordonată de personal cu pregătire de specialitate din categoria inginerilor silvici.

CAPITOLUL IV Drepturi și îndatoriri

SECȚIUNEA 1 Aspecte generale Modificări (1)

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietății acestuia, are drepturi și obligații care decurg din legislația în vigoare, din prevederile prezentului statut, precum și din prevederile contractului colectiv de muncă, în unitățile în care acesta se încheie.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru personalul silvic angajat în unitățile silvice se întocmește în prima lună a fiecărui an, de către șeful ierarhic superior, caracterizarea activității pe care a desfășurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat pe baza aprecierii activității și a comportării în serviciu poate fi: nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun și excepțional. Modificări (1)

(2) Caracterizarea și calificativul propus se analizează și se definitivează de conducerea unității sau subunității silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea și se aprobă prin rezoluție a conducătorului împuternicit să emită decizii de angajare. Notările au caracter confidențial, se aduc la cunoștința persoanei respective sub semnătură și se păstrează la dosarul profesional al celui în cauză. Modificări (1)

(3) Personalul silvic nemulțumit de caracterizarea și/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestație în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, sub semnătură. Contestația va fi soluționată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea și/sau calificativul. Notarea definitivă va fi cea care va rezulta în urma soluționării contestației. Jurisprudență

(4) În situația în care se constată că notările privind caracterizarea activității s-au făcut superficial sau cu reacredință, aceasta atrage răspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerată abatere disciplinară.

Art. 22. - Modificări (1)

La stabilirea drepturilor salariale se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor; funcția; gradul profesional; titlul științific; absolvirea cursurilor de perfecționare profesională; vechimea în domeniul silviculturii; calificativul anual obținut; locul și condițiile specifice de desfășurare a activității profesionale.

Art. 23. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor, stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul armelor de foc și al munițiilor.

(2) Personalul silvic poate face uz de armă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile personalului silvic

Art. 24. -

(1) Personalul silvic cu rezultate excepționale în activitatea profesională poate primi distincții, acte de mulțumire și premii; Modificări (1)

(2) Conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincții sau acte de mulțumire:

a) Diploma "Marin Drăcea", cu 3 clase, respectiv:

- clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;

- clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;

- clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de bază;

b) scrisoare de mulțumire publică.

(3) Acordarea de distincții sau de acte de mulțumire și premii se face la propunerea direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a conducerii Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine. Modificări (1)

(4) Premiul, care poate reprezenta până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens. Modificări (1)

(5) Distincțiile și premiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului.

Art. 25. - Modificări (1), Reviste (1)

Pădurarii, brigadierii silvici, șefii de district sau ajutorii șefilor de district, care locuiesc în locuințe de intervenție, nu plătesc chirie atâta timp cât sunt angajați ai unității silvice care deține aceste locuințe.

Art. 26. -

În cazul în care reședința sau domiciliul personalului silvic de teren - pădurari, brigadieri silvici, ajutori șef district, șefi district - se află în afara perimetrului unei localități, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variază, în funcție de distanță, între 10% și 30% din salariul negociat, în condiții negociate cu angajatorul.

Art. 27. - Modificări (1)

Personalul silvic transferat în interesul serviciului la o altă unitate silvică situată în altă localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el și membrii familiei, precum și pentru bunurile personale. De asemenea, are dreptul la plata unei indemnizații impozabile, egală cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transferă.

Art. 28. -

(1) Personalul silvic de execuție poate fi detașat la un alt loc de muncă din aceeași sau din altă unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesită urgență, specifice funcției și pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Reviste (1)

(2) Pe perioada detașării personalul silvic își păstrează funcția și drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcției pe care este detașat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detașării în altă localitate unitatea silvică beneficiară este obligată să îi suporte costul legal al transportului, dus și întors, cel puțin o dată pe lună, al cazării și al indemnizației de detașare.

(3) Detașarea poate fi refuzată de cel în cauză, dacă unitatea nu respectă prevederile alin. (1) și (2).

Art. 29. - Modificări (1)

Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate în învățământ, cu condiția de a nu perturba activitatea pe care trebuie să o desfășoare în unitatea silvică la care este angajat.

Art. 30. - Modificări (1)

Personalul silvic care frecventează o formă de învățământ postuniversitară în domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care îl ocupă, pe toată perioada în care frecventează acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilită prin programul de învățământ.

Art. 31. - Modificări (1)

Inginerilor silvici care își exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 li se recunoaște dreptul de a executa măsurători topografice, expertize și lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum și hotărnicii, potrivit reglementărilor legale.

Art. 32. -

(1) Personalul silvic de teren - șefi district, ajutori șef district, brigadieri și pădurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, să folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneață - cu suprafața de maximum 5.000 m2, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi.

(2) Este interzisă defrișarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosință personalului silvic.

(3) Terenurile atribuite personalului menționat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecția solului.

(4) Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate.

(5) În situația în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcții sau pentru foc, care să echivaleze valoric producția medie a principalelor culturi agricole din zonă.

Art. 33. - Modificări (1)

Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul să primească anual, gratuit, lemn pentru încălzirea locuinței, într-o cantitate care va fi stabilită cu angajatorul. De acest drept beneficiază și personalul silvic care și-a încetat activitatea prin pensionare, cu condiția să își fi desfășurat activitatea profesională într-o unitate silvică cel puțin 15 ani.

Art. 34. - Modificări (2)

Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minimă de 10 ani în domeniul silviculturii, care își desfășoară sau și-a desfășurat activitatea profesională în unitățile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, are dreptul să primească gratuit, o singură dată în timpul activității, un volum de 10 m3 lemn de lucru pentru construcții. De acest drept poate beneficia și personalul silvic ieșit la pensie, cu condiția să fi activat cel puțin 15 ani într-o unitate silvică și să nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în perioada în care a fost angajatul unității silvice respective.

SECȚIUNEA a 3-a Îndatoririle personalului silvic

Art. 35. - Modificări (1), Reviste (1)

Personalul silvic este obligat să respecte jurământul depus, să cunoască și să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum și pe cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii.

Art. 36. -

(1) În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităților silvice care administrează și gestionează fondul forestier național, proprietate publică a statului, are obligația să cunoască și să respecte dispozițiile prevăzute la art. 35, precum și prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Personalul silvic angajat al Regiei Naționale a Pădurilor este obligat să cunoască și să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia.

(2) Personalul silvic angajat în unitățile menționate la alin. (1) este obligat să păstreze secretul de serviciu.

Art. 37. - Modificări (2), Reviste (1)

Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplină și prin respectarea întocmai a dispozițiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relațiile cu cetățenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine și să aibă o atitudine corectă și demnă. Totodată în exercitarea atribuțiilor personalului silvic îi este interzis să își exprime opțiunile politice.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) Personalul silvic de toate gradele are îndatorirea de a participa la formele și la programele de perfecționare a pregătirii profesionale, care se desfășoară periodic, în funcție de evoluția activităților din silvicultură, precum și de necesitățile și interesele proprii de perfecționare.

(2) Activitatea de perfecționare a personalului silvic este coordonată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și se realizează prin:

a) facultăți de silvicultură acreditate în condițiile legii, pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a inginerilor silvici;

b) colegii forestiere acreditate în condițiile legii, pentru perfecționarea pregătirii subinginerilor silvici;

c) case ale silvicultorului, pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele.

(3) Regia Națională a Pădurilor și direcțiile silvice, împreună cu unitățile prevăzute la alin. (2) asigură organizarea și realizarea activităților de perfecționare a personalului silvic propriu.

(4) Pentru personalul silvic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control de la nivelul unităților silvice teritoriale și al aparatului propriu al Regiei Naționale a Pădurilor și pentru personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură se organizează centralizat stagii de pregătire și de perfecționare atât pentru activitățile din domeniul silviculturii, cât și din domeniul managementului forestier.

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul silvic de toate gradele din unitățile silvice este obligat ca în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu să poarte uniforma și însemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impozitează.

Art. 40. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Personalului silvic aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau să desfășoare activități care contravin regimului silvic.

(2) Personalul silvic care deține o funcție de conducere răspunde pentru legalitatea dispozițiilor pe care le dă celor aflați în subordinea sa. Reviste (1)

CAPITOLUL V Protecția personalului silvic

Art. 41. - Reviste (2)

(1) Infracțiunile prevăzute în Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violențe, art. 181 - vătămarea corporală, art. 182 - vătămarea corporală gravă, art. 183 - lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 184 - vătămarea corporală din culpă și la art. 189 - lipsirea de libertate în mod ilegal, săvârșite asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Infracțiunile prevăzute la alin. (1), precum și infracțiunea de amenințare, prevăzută la art. 193 din Codul penal, săvârșite împotriva soțului/soției, copiilor sau părinților personalului silvic, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedepsele prevăzute de legea penală, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. Reviste (2)

(3) Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), nu se va depăși limita maximă prevăzută la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal.

Art. 42. - Modificări (1)

(1) Omorul săvârșit asupra personalului silvic, în condițiile stabilite în Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepsește cu detenție pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 43. - Reviste (1)

Unitățile sau subunitățile silvice, al căror personal aflat în exercițiul funcțiunii a fost victima infracțiunilor prevăzute la art. 41 alin. (1) și (2) și la art. 42 alin. (1), au obligația să anunțe imediat organele de urmărire penală competente și să solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat.

Art. 44. -

În situația în care personalul silvic aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii este supus, el și/sau familia sa, infracțiunii de amenințare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza în scris organele de poliție, care sunt obligate să ia măsuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului și începerea cercetării penale.

Art. 45. - Reviste (1)

Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor săvârșite în condițiile prevăzute la art. 41 alin. (1) și (2) și la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unitățile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unitățile plătitoare de la cei vinovați, potrivit legii.

Art. 46. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Personalul silvic asigurat în condițiile legii, care în timpul sau în legătură cu serviciul și-a pierdut total sau parțial capacitatea de muncă datorită săvârșirii împotriva sa a infracțiunii prevăzute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, și va beneficia și de drepturile prevăzute la art. 33 și 34.

(2) Pierderea capacității de muncă prin fapta prevăzută la art. 182 din Codul penal săvârșită asupra personalului silvic asigurat, în timpul sau în legătură cu serviciul, se asimilează cu accidentul de muncă.

(3) Personalul silvic pensionat în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) va beneficia pe lângă pensia de invaliditate și de o gratificație egală cu de 5 ori salariul pe ultima lună de activitate, care se va suporta din fondurile unității angajatoare.

Art. 47. - Modificări (1)

(1) Urmașilor personalului silvic decedat în condițiile prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. f) și la art. 183 din Codul penal li se acordă o pensie de urmaș egală cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infracțiunii, aceștia beneficiind și de facilitățile prevăzute la art. 33 și 34.

(2) În cazul în care nu există urmași și nici soț, respectiv soție, vor beneficia, în condițiile legii, de jumătate din pensia de urmaș, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinții celui decedat, dacă acesta era unicul lor sprijinitor.

CAPITOLUL VI Măsuri disciplinare. Sancțiuni Jurisprudență

Art. 48. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Personalul care încalcă jurământul depus, legile și regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii și prestigiului instituției pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, în funcție de gravitatea abaterii săvârșite. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Pentru abaterile disciplinare se aplică una dintre următoarele sancțiuni: Jurisprudență

a) mustrare;

b) avertisment scris; Reviste (1)

c) diminuarea salariului și, după caz, a indemnizației de conducere cu 5%-30% pe o durată de 1-3 luni; Jurisprudență, Doctrină (1)

d) retrogradarea în funcție pe o durată de 1-6 luni;

e) suspendarea din funcție pe o durată de 1-12 luni; perioada de suspendare nu se ia în considerare ca vechime pentru acordarea gradației;

f) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradații sau de promovare în grad; Jurisprudență

g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de șeful ierarhic sau de personalul cu atribuții de control al activității pe care o desfășoară personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conține toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancțiunii se va face numai în urma anchetării și analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară și a audierii persoanei în cauză.

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege și nu înlătură obligația recuperării despăgubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vânatului.

(5) Persoana sancționată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic și dreptul de a-și exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal. Modificări (1)

Art. 49. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Analizarea cazului și aplicarea sancțiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancțiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) și c), se fac de conducătorul unității silvice la care este angajată persoana sancționată. Împotriva sancțiunii respective persoana în cauză poate face contestație la forul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii. După analizarea contestației soluția adoptată se transmite persoanei în cauză sub formă de hotărâre definitivă; totodată soluția se aduce la cunoștință și unității silvice la care este angajată persoana sancționată.

(2) În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancțiunile menționate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) și g), consiliul de disciplină analizează fapta/faptele săvârșită/săvârșite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancțiunile respective. Jurisprudență

Art. 50. - Modificări (1)

(1) În cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, al Regiei Naționale a Pădurilor și al direcțiilor silvice se constituie și funcționează câte un consiliu de disciplină.

(2) Consiliile de disciplină își desfășoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplină se transmit administrației silvice propunerile privind sancțiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic găsit vinovat de abaterile săvârșite.

(4) În cazul săvârșirii unor infracțiuni, consiliul de disciplină încunoștințează conducerea instituției/unității silvice din care face parte personalul silvic care a săvârșit infracțiunea, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

Art. 51. -

(1) Consiliul de disciplină al direcției de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și cel al Regiei Naționale a Pădurilor sunt formate din câte 3 membri și 2 membri supleanți. Din aceste consilii vor face parte consilieri și inspectori generali silvici, precum și un consilier juridic, iar în atribuțiile lor intră analizarea atât a cazurilor de abateri disciplinare, cât și a celor care privesc retragerea calității de membru al Corpului silvic. Modificări (1)

(2) Consiliile de disciplină din cadrul direcțiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale și consilierul juridic al direcției silvice în cauză. Aceste consilii de disciplină analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcțiilor silvice, cu excepția celor care fac obiectul sancțiunii privind retragerea calității de membru al Corpului silvic. Modificări (1)

(3) Membrii consiliilor de disciplină se numesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru o durată de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face în baza propunerilor conducerii direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv ale conducerii Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. 52. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Faptele supuse analizei consiliilor de disciplină se vor dezbate și se vor finaliza numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplină este obligat să asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunoștință de acuzațiile ce i se aduc, astfel încât acesta să își poată susține în cunoștință de cauză punctul de vedere în ședința de dezbatere a cazului său.

(2) Hotărârile consiliilor de disciplină se iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii. Contestația se va adresa, în funcție de locul de muncă al persoanei sancționate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii Regiei Naționale a Pădurilor. Analizarea contestației soluționarea și comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației. Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor de contencios administrativ este garantat. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Partea nemulțumită de hotărârea consiliului de disciplină poate face plângere la instanțele de contencios administrativ, în condițiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință. Jurisprudență

(4) Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestației/judecarea plângerii se transmite conducerii instituției/unității silvice la care își desfășoară activitatea cel care a săvârșit fapta incriminată, pentru a se aplica sancțiunea propusă. Pentru retragerea calității de membru al Corpului silvic se aplică prevederile art. 51.

Art. 53. - Modificări (1)

Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de:

a) conducerea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, a Regiei Naționale a Pădurilor și a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplică personalului silvic aflat în subordinea directă sancțiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv;

b) directorii direcțiilor silvice, care aplică personalului silvic din cadrul acestor direcții, precum și personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancțiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregătire medie și de bază vor aplica sancțiunea prevăzută la lit. g);

c) șefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregătire medie și de bază din subordine sancțiunile prevăzute la lit. d)-f) inclusiv.

Art. 54. - Jurisprudență

(1) Retragerea calității de membru al Corpului silvic se face numai în baza hotărârii prealabile a consiliului de disciplină prevăzut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplină comunică autorității publice centrale care răspunde de silvicultură hotărârea rămasă definitivă, pentru a fi pusă în aplicare.

(2) Pe baza acestei hotărâri conducerea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Regiei Naționale a Pădurilor, fiecare pentru salariații pe care îi are în subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajați în unitățile silvice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5).

(3) Retragerea calității de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 55. - Modificări (1)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică personalului silvic și membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregătire de specialitate de nivel superior, mediu și de bază din întregul sistem de administrare și gestionare a fondului forestier național, precum și celui care face parte din direcția de specialitate cu atribuții în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 56. - Modificări (1)

Ziua silvicultorului, zi aniversară a întregului personal silvic din țară, se organizează anual, în a doua săptămână din luna iunie, la nivel central și teritorial.

Art. 57. -

(1) Personalul angajat care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ocupă posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de pădurari, dar nu are pregătire profesională de specialitate stabilită pentru posturile respective, poate fi menținut în postul pe care îl ocupă numai dacă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență face dovada că este înscris într-o formă de învățământ sau de perfecționare, legală, în vederea completării studiilor.

(2) Până la completarea studiilor personalul respectiv va fi menținut la gradul profesional și gradația pe care o are la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, bucurându-se de drepturi, dar având și obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute la cap. IV.

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Personalului silvic i se aplică dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Pentru categoriile de personal silvic care are și calitatea de funcționar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență cu categoriile, gradele, clasele și treptele aferente carierei funcționarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemnează:
p. Ministrul apelor,
pădurilor și protecției mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

București, 26 mai 2000.

Nr. 59.

ANEXĂ Modificări (2)

ÎNCADRAREA
pe grade profesionale a personalului silvic

Nr. crt. Gradul Vechimea minimă necesară1) (ani)
A. Personal silvic cu pregătire superioară
1. Inginer silvic debutant -
2. Inginer silvic 1
3. Inginer-șef silvic 7
4. Inginer inspector silvic 132)
5. Inginer inspector general silvic 19
6. Inginer consilier silvic 25
7. Subinginer silvic debutant -
8. Subinginer silvic 1
9. Subinginer silvic principal 72)
B. Personal silvic cu pregătire medie
10. Tehnician silvic debutant -3)
11. Tehnician silvic 1
12. Tehnician silvic principal 92)
C. Personal silvic cu pregătire de bază
13. Brigadier silvic debutant -3)
14. Brigadier silvic 1
15. Pădurar debutant -3)
16. Pădurar 1

1) Se referă la vechimea în activitatea desfășurată în unitățile silvice.

2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal și tehnician silvic principal se face pe baza unui examen și a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 11 și 12 din prezenta ordonanță de urgență.

3) Acordarea gradului și încadrarea ca pădurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condițiilor de studii și de vechime.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acțiune în răspundere patrimonială a personalului silvic. Inadmisibilitate
Răspunderea penală privind fondul forestier din perspectiva noilor coduri
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Noua lege a pădurarilor: Armament letal în dotare, locuință de serviciu, 5 indemnizații brute la pensie
Concediere colectivă. Admitere recurs
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Ultrajul în legea penală română. Conținutul constitutiv și precedente legislative
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Compunerea completului de judecată în cazul conflictelor de muncă. Calea de atac în astfel de litigii
Autoritate de lucru judecat. Analiza triplei identități de părți, obiect și cauză/Res judicata. Analysis of the triple identity of parties, object and cause
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...