Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 29 mai 2018.

În vigoare de la 29 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește condițiile de utilizare de către solicitanți a sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

- solicitanții care doresc accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale;

- titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale, în cazul contractelor de furnizare cu servicii reglementate incluse.

SECȚIUNEA a 2-a Abrevieri și definiții

Art. 3. -

(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC - cod loc de consum, în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 29/2016;

3. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

4. OSD - operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

5. SD - sistem de distribuție a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuție sunt incluse și sistemele de distribuție închise, în condițiile Legii;

6. UD - utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) contract de distribuție a gazelor naturale - contract pe care OSD îl încheie cu un solicitant pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu contractul- cadru de distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE;

b) capacitate tehnică aprobată - capacitatea fermă maximă oferită de OSD unui utilizator, printr-un acord sau alt document emis anterior, luând în considerare integritatea/siguranța sistemului respectiv și cerințele de exploatare ale acestuia;

c) punct de interconectare - punctul de conexiune fizică cu un SD situat în aval de robinetul de la ieșirea din stația de reglare/măsurare a OSD din amonte;

d) serviciu de distribuție a gazelor naturale - ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OSD pentru sau în legătură cu rezervarea capacității și vehicularea prin SD, între punctele de delimitare ale acestuia, a cantităților determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, asigurate UD pe perioada de valabilitate a contractului de distribuție a gazelor naturale;

e) sistem de distribuție a gazelor naturale - ansamblul de rețele de distribuție prin intermediul cărora OSD prestează serviciul de distribuție a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuție sunt incluse și sistemele de distribuție închise, în condițiile Legii;

f) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care transmite OSD o cerere pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, în vederea utilizării SD, sau pentru modificarea celui existent;

g) utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale - solicitant care a încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale cu OSD.

(3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL II Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale

Art. 4. -

OSD prestează serviciul de distribuție a gazelor naturale prin SD operat, între punctele de delimitare ale acestuia, prevăzute la art. 134 alin. (3) din Lege.

Art. 5. -

(1) În sensul prezentului regulament:

a) punctele de intrare în SD sunt:

- punctele situate în aval de robinetele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- punctele situate în aval de ieșirea din stația de reglare- măsurare-predare a operatorului de transport;

b) punctele de interconectare între sistemele de distribuție sunt punctele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare a unui SD situat în amonte;

c) punctele de ieșire din SD sunt punctele situate la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale clienților finali.

(2) Accesul la SD se acordă în punctele prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 6. -

(1) Fiecare punct de ieșire din SD precizat la art. 5 alin. (1) lit. c) este identificat în mod unic, prin atribuirea unui CLC de către OSD.

(2) CLC este comunicat clientului final în momentul punerii în funcțiune a instalației de utilizare, respectiv pus la dispoziția UD care solicită accesul la SD în vederea începerii furnizării gazelor naturale la acel loc de consum.

CAPITOLUL III Cerințe generale privind accesul la SD

Art. 7. -

OSD are obligația să acorde acces la SD solicitanților, în mod transparent, obiectiv și nediscriminatoriu.

Art. 8. -

Solicitanții/UD se adresează OSD în următoarele situații:

a) în cazul solicitării accesului la SD pentru un loc nou de consum;

b) în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit loc de consum;

c) în cazul schimbării furnizorului;

d) modificarea unor elemente de natură tehnică;

e) modificarea unor elemente de natură administrativă.

Art. 9. -

(1) Accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuție a gazelor naturale.

(2) Costurile legate de încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sunt recuperate de către OSD prin tarifele de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu reglementările ANRE.

Art. 10. -

Capacitatea solicitată OSD în punctele de ieșire din SD este rezervată prin semnarea contractului de distribuție a gazelor naturale și nu poate depăși capacitatea tehnică aprobată.

Art. 11. -

Cantitățile de gaze naturale distribuite de OSD trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute în reglementările în vigoare.

CAPITOLUL IV Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Art. 12. -

(1) Pentru acordarea accesului la SD, solicitantul transmite la OSD cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuție a gazelor naturale existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale se transmit la OSD prin una dintre următoarele modalități: poștă, fax, poștă electronică sau on-line sau se depune direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OSD, prevăzut cu registratură.

(3) În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale).

Art. 13. -

(1) În situația în care se constată că cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) nu este completată corect și/sau documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele și documentele lipsă și/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 12 alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul "Documentație incompletă".

(4) Notificările prevăzute la alin. (1) și (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Art. 14. -

(1) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), OSD are obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare semnate.

(2) Solicitantul are obligația de a returna OSD un exemplar semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(3) Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(4) Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

Art. 15. -

(1) OSD emite refuzul de acces la SD numai în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (1) din Lege.

(2) Refuzul de acces la SD prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului și se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

CAPITOLUL V Evidențe și informări privind accesul la SD

Art. 16. -

(1) Pentru a gestiona accesul la SD, începând cu data de 1 octombrie 2018, OSD are obligația să dețină o bază de date electronică, în care urmează să precizeze, pentru fiecare punct de ieșire identificat prin CLC, toate datele necesare gestionării accesului la rețea, inclusiv datele cu privire la: denumirea clientului final, adresa locului de consum, denumirea furnizorului existent, numărul și durata contractului de furnizare, capacitatea contractată, precum și mențiunea cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este conectat sau deconectat.

(2) Datele din baza de date electronică pot fi accesate de clienții finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al clientului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între clientul final și furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informația din baza de date electronică.

(3) OSD este obligat să publice pe pagina sa de internet cel puțin următoarele informații:

a) lista unităților administrativ-teritoriale/localităților pentru care deține licență de operare;

b) lista punctelor de intrare în SD și a denumirii operatorului sistemului de transport al gazelor naturale/conductei de alimentare din amonte;

c) informații cu privire la serviciile prestate specifice licenței de operare;

d) tarifele reglementate și condițiile de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție;

e) datele de contact ale OSD, inclusiv cele necesare pentru obținerea informațiilor necesare accesului la sistem, precum și cele pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale OSD;

f) prezentul regulament;

g) o sinteză a etapelor procesului de acces la SD;

h) cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale - model;

i) lista documentelor care trebuie anexate cererii.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii

Art. 17. -

Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise acorduri de acces, în ceea ce privește accesul la SD, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

ANEXĂ la regulament

CERERE
pentru încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale

- model -

Către . . . . . . . . . . (denumirea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD)

1. Numele și prenumele/Societatea . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului) adresa/sediul social*): localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cod IBAN nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . .,

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

reprezentată prin: . . . . . . . . . ., (numele, prenumele, funcția)

sau

2. Subscrisa . . . . . . . . . ., cu sediul social*) în: localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cod IBAN nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . ., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., reprezentată prin: . . . . . . . . . ., (numele, prenumele, funcția)

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

vă solicit încheierea contractului de distribuție/modificarea contractului de distribuție nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a gazelor naturale, începând cu data de . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . ., pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa atașată prezentei.

3. Documente anexate:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor).

4. Adresa de corespondență a solicitantului*): localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

5. Tip solicitant:

□ nou;

□ existent.

6. Solicit răspunsul OSD la prezenta cerere prin:

□ poștă electronică;

□ poștă;

□ fax;

□ personal la sediul OSD;

□ telefon, sms;

□ alte căi de comunicare: . . . . . . . . . . .

7. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

□ poștă electronică;

□ poștă;

□ fax;

□ personal la sediul OSD;

□ telefon, sms;

□ alte căi de comunicare: . . . . . . . . . . .

În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul in declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale.

De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Data . . . . . . . . . . Solicitant . . . . . . . . . .

ANEXĂ la cerere

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale

Loc de consum*)

*) Se completează câte un formular pentru fiecare loc de consum.

Codul locului de consum (CLC)
Denumirea clientului final
Adresa locului de consum (localitate, județ/sector, stradă, nr. , bloc, apartament)
Denumirea furnizorului
Numărul și data contractului de distribuție, după caz
Numărul și data contractului de furnizare încheiat cu clientul final
Durata contractului de furnizare (de la data de . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . .)
Contract de transport încheiat:
□ direct cu operatorul sistemului de transport și de sistem . . . . . . . . . .(denumirea)
□ cu alt utilizator de rețea - UR . . . . . . . . . . (denumirea)
□ cu operatorul de conducte de alimentare din amonte . . . . . . . . . . (denumirea)
Debitul de gaze naturale (m3/h)
Capacitate solicitată (MWh/h)
Presiunea (bar)
Seria contorului existent la locul de consum, după caz

Cantități de gaze naturale estimate a fi distribuite

Perioadă de distribuție - lună - Total
Cantitate (MWh)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...