la regulament | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ la regulament

CERERE
pentru încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale

- model -

Către . . . . . . . . . . (denumirea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD)

1. Numele și prenumele/Societatea . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului) adresa/sediul social*): localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cod IBAN nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . .,

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

reprezentată prin: . . . . . . . . . ., (numele, prenumele, funcția)

sau

2. Subscrisa . . . . . . . . . ., cu sediul social*) în: localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cod IBAN nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . ., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., reprezentată prin: . . . . . . . . . ., (numele, prenumele, funcția)

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

vă solicit încheierea contractului de distribuție/modificarea contractului de distribuție nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a gazelor naturale, începând cu data de . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . ., pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa atașată prezentei.

3. Documente anexate:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor).

4. Adresa de corespondență a solicitantului*): localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

*) În cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

5. Tip solicitant:

□ nou;

□ existent.

6. Solicit răspunsul OSD la prezenta cerere prin:

□ poștă electronică;

□ poștă;

□ fax;

□ personal la sediul OSD;

□ telefon, sms;

□ alte căi de comunicare: . . . . . . . . . . .

7. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

□ poștă electronică;

□ poștă;

□ fax;

□ personal la sediul OSD;

□ telefon, sms;

□ alte căi de comunicare: . . . . . . . . . . .

În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul in declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale.

De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Data . . . . . . . . . . Solicitant . . . . . . . . . .

ANEXĂ la cerere

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea/modificarea contractului de distribuție a gazelor naturale

Loc de consum*)

*) Se completează câte un formular pentru fiecare loc de consum.

Codul locului de consum (CLC)
Denumirea clientului final
Adresa locului de consum (localitate, județ/sector, stradă, nr. , bloc, apartament)
Denumirea furnizorului
Numărul și data contractului de distribuție, după caz
Numărul și data contractului de furnizare încheiat cu clientul final
Durata contractului de furnizare (de la data de . . . . . . . . . . și până la data de . . . . . . . . . .)
Contract de transport încheiat:
□ direct cu operatorul sistemului de transport și de sistem . . . . . . . . . .(denumirea)
□ cu alt utilizator de rețea - UR . . . . . . . . . . (denumirea)
□ cu operatorul de conducte de alimentare din amonte . . . . . . . . . . (denumirea)
Debitul de gaze naturale (m3/h)
Capacitate solicitată (MWh/h)
Presiunea (bar)
Seria contorului existent la locul de consum, după caz

Cantități de gaze naturale estimate a fi distribuite

Perioadă de distribuție - lună - Total
Cantitate (MWh)

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...