Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Art. 12. -

(1) Pentru acordarea accesului la SD, solicitantul transmite la OSD cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sau pentru modificarea unui contract de distribuție a gazelor naturale existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale se transmit la OSD prin una dintre următoarele modalități: poștă, fax, poștă electronică sau on-line sau se depune direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OSD, prevăzut cu registratură.

(3) În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

b) documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv;

c) copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale).

Art. 13. -

(1) În situația în care se constată că cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) nu este completată corect și/sau documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele și documentele lipsă și/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 12 alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2), OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul "Documentație incompletă".

(4) Notificările prevăzute la alin. (1) și (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Art. 14. -

(1) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), OSD are obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare semnate.

(2) Solicitantul are obligația de a returna OSD un exemplar semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(3) Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(4) Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

Art. 15. -

(1) OSD emite refuzul de acces la SD numai în condițiile prevăzute la art. 149 alin. (1) din Lege.

(2) Refuzul de acces la SD prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului și se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Descrierea sistemului de distribuție a gazelor naturale
Cerințe generale privind accesul la SD
Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Evidențe și informări privind accesul la SD
Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...