Abrevieri și definiții | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA a 2-a
Abrevieri și definiții

Art. 3. -

(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC - cod loc de consum, în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 29/2016;

3. Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

4. OSD - operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

5. SD - sistem de distribuție a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuție sunt incluse și sistemele de distribuție închise, în condițiile Legii;

6. UD - utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) contract de distribuție a gazelor naturale - contract pe care OSD îl încheie cu un solicitant pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu contractul- cadru de distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE;

b) capacitate tehnică aprobată - capacitatea fermă maximă oferită de OSD unui utilizator, printr-un acord sau alt document emis anterior, luând în considerare integritatea/siguranța sistemului respectiv și cerințele de exploatare ale acestuia;

c) punct de interconectare - punctul de conexiune fizică cu un SD situat în aval de robinetul de la ieșirea din stația de reglare/măsurare a OSD din amonte;

d) serviciu de distribuție a gazelor naturale - ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OSD pentru sau în legătură cu rezervarea capacității și vehicularea prin SD, între punctele de delimitare ale acestuia, a cantităților determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, asigurate UD pe perioada de valabilitate a contractului de distribuție a gazelor naturale;

e) sistem de distribuție a gazelor naturale - ansamblul de rețele de distribuție prin intermediul cărora OSD prestează serviciul de distribuție a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuție sunt incluse și sistemele de distribuție închise, în condițiile Legii;

f) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care transmite OSD o cerere pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, în vederea utilizării SD, sau pentru modificarea celui existent;

g) utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale - solicitant care a încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale cu OSD.

(3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale din 25.05.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Scop și domeniu de aplicare
Abrevieri și definiții
;
se încarcă...