Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și de modificare a unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d) și ale art. 147 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplinește condițiile încheierii unui contract de distribuție a gazelor naturale, OSD are obligația să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii și/sau a documentației complete, prevăzută în Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

unde:

N(CTR10) - numărul contractelor de distribuție a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii și/sau a documentației complete, prevăzută de legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale;

N(TCTRSD) - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuție a gazelor naturale."

3. Articolul 12 se abrogă.

Art. 3. -

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 40, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Cererile de acces la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise acorduri de acces, în ceea ce privește racordarea la SD, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament."

3. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează:

- tariful de analiză a cererii de racordare se stabilește de OSD conform prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (1) - (3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;

- tariful de racordare se stabilește de OSD în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 4. -

Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Până la data intrării în vigoare a tarifului de analiză a cererii de racordare, respectiv a tarifului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobate de ANRE, acestea se stabilesc după cum urmează:

- tariful de analiză a cererii de racordare se stabilește de OTS conform prevederilor art. 9 și art. 10 alin. (1) - (3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018;

- tariful de racordare se stabilește de OTS în baza devizului general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare."

Art. 5. -

Operatorii economici, titulari ai licențelor de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului național de transport, precum și titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 25 mai 2018.

Nr. 97.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...