Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologică (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0066

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 30 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(4) avea ca obiectiv stabilirea unui sistem de acordare pe bază voluntară a etichetei ecologice pentru promovarea produselor cu un impact redus asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață și furnizarea către consumatori de informații precise, neînșelătoare și stabilite pe bază științifică cu privire la impactul acestora asupra mediului.

(2) Experiența câștigată în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1980/2000 a demonstrat necesitatea modificării acestui sistem de etichetare ecologică pentru a-i spori eficacitatea și a-i simplifica funcționarea.

(3) Sistemul modificat (denumit în continuare "sistemul UE de etichetare ecologică") ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu dispozițiile tratatelor, în special cu principiul precauției prevăzut la articolul 174 alineatul (2) din Tratatul CE.

(4) Este necesar să se asigure coordonarea între sistemul UE de etichetare ecologică și stabilirea cerințelor în contextul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic(5)

(5) Sistemul UE de etichetare ecologică face parte din politica privind consumul și producția durabile a Comunității, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului și producției asupra mediului, sănătății, climei și resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanță de mediu, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este adecvat să se impună stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a putea purta eticheta ecologică pe baza celor mai bune performanțe de mediu realizate de produse aflate pe piața comunitară. Aceste criterii ar trebui să fie ușor de înțeles și de aplicat și ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice, luând în considerare ultimele evoluții tehnologice. Aceste criterii ar trebui să fie orientate în funcție de piață și ar trebui să se limiteze la impactul cel mai semnificativ al produselor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață.

(6) Pentru a evita proliferarea sistemelor de etichetare ecologică și pentru a încuraja performanțe de mediu mai ridicate în toate domeniile pentru care impactul asupra mediului este un factor în alegerea pe care o face consumatorul, ar trebui extinsă posibilitatea utilizării etichetei UE ecologice. Cu toate acestea, pentru grupele de produse alimentare și furaje, ar trebui realizat un studiu pentru a se asigura fezabilitatea criteriilor și faptul că valoarea adăugată poate fi garantată. Pentru produsele alimentare și furaje, precum și pentru produsele agricole neprocesate care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice(6), ar trebui luată în considerare posibilitatea ca doar produsele care au primit certificatul de produs ecologic să fie eligibile la acordarea etichetei UEecologice pentru a fi evitate confuziile în rândul consumatorilor.

(7) Sistemul UE de etichetare ecologică ar trebui să aibă ca obiectiv înlocuirea substanțelor periculoase cu substanțe mai sigure oricând acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(8) Pentru ca sistemul UE de etichetare ecologică să fie acceptat de publicul larg, este esențial ca organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) specializate în protecția mediului și organizațiile consumatorilor să joace un rol important și să fie implicate în mod activ în dezvoltarea și stabilirea criteriilor pentru etichetele UE ecologice.

(9) Este de dorit ca orice parte interesată să poată conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică, cu condiția ca normele procedurale comune să fie respectate și ca procesul să fie coordonat de Comisie. Pentru a asigura coerența de ansamblu a acțiunii comunitare, este de asemenea adecvat ca, la elaborarea sau revizuirea criteriilor privind eticheta UE ecologică, să se impună luarea în considerare a obiectivelor strategice cele mai recente ale Comunității în domeniul mediului, cum ar fi programele de acțiune privind mediul, strategiile de dezvoltare durabilă și programele privind schimbările climatice.

(10) Pentru a simplifica sistemul UE de etichetare ecologică și pentru a reduce sarcina administrativă legată de utilizarea etichetei UE ecologice, procedurile de evaluare și de verificare ar trebui simplificate.

(11) Este adecvat să se prevadă condițiile în care se poate folosi eticheta UE ecologică și, pentru a se asigura conformitatea cu aceste condiții, să se solicite organismelor competente să întreprindă verificări și să interzică utilizarea etichetei UE ecologice în cazurile în care condițiile de utilizare nu au fost respectate. Este de asemenea indicat să se solicite statelor membre să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament, precum și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare.

(12) Pentru a extinde utilizarea etichetei UE ecologice și pentru a-i încuraja pe cei ai căror produse îndeplinesc criteriile privind eticheta UE ecologică, ar trebui reduse costurile utilizării etichetei ecologice UE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...