Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R1073

Modificări (...), Referințe (11), Proceduri (3), Jurisprudență

În vigoare de la 14 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind normele comune pentru accesul la piața internațională a
serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul(3) și Regulamentul (CE) nr. 12/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot presta servicii naționale de transport rutier de călători într-un stat membru(4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate și simplificare, regulamentele respective ar trebui să fie reformate și încorporate într-un singur regulament.

(2) Stabilirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, definirea unor norme comune aplicabile transportului rutier internațional de persoane, precum și stabilirea condițiilor în care operatorii de transport nerezidenți pot presta servicii naționale de transport într-un stat membru.

(3) Pentru a asigura un cadru coerent pentru transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul în ansamblul Comunității, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaționale efectuate pe teritoriul Comunității. Transportul din statele membre către țări terțe este încă reglementat în mare parte de acorduri bilaterale încheiate între statele membre și țările terțe respective. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice acelei secțiuni a deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau de debarcare atât timp cât nu au fost încheiate acordurile necesare între Comunitate și țările terțe în cauză. Cu toate acestea, regulamentul ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4) Libertatea de a presta servicii constituie un principiu fundamental al politicii comune de transport și necesită garantarea accesului operatorilor de transport din toate statele membre la piețele de transporturi internaționale fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire.

(5) Transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul ar trebui să fie condiționat de deținerea unei licențe comunitare. Operatorii de transport ar trebui să fie obligați să aibă la bordul fiecărui vehiculul pe care îl dețin o copie conformă cu licența comunitară, pentru a facilita autorităților de aplicare a legii efectuarea unor controale mai eficiente, în special în afara statului membru de stabilire al operatorului de transport. Ar trebui stabilite condițiile care reglementează eliberarea și retragerea licențelor comunitare, perioada de valabilitate și regulile detaliate de utilizare a acestora. De asemenea, este necesar să se prevadă specificații detaliate cu privire la forma și alte caracteristici ale licenței comunitare și ale copiilor conforme ale acesteia.

(6) Controalele rutiere ar trebui efectuate fără discriminare, directă sau indirectă, din motive legate de naționalitatea operatorului de transport rutier, țara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.

(7) Ar trebui să se prevadă aranjamente flexibile supuse anumitor condiții pentru serviciile regulate speciale și anumite servicii ocazionale, pentru a satisface cererea pieței.

(8) În timp ce regimurile de autorizare pentru serviciile regulate se mențin, anumite norme ar trebui modificate, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare.

(9) Din acest moment, ar trebui acordate autorizații pentru serviciile regulate după realizarea unei proceduri de autorizare, cu excepția cazurilor când există motive de refuz precizate în mod clar care pot fi atribuite solicitantului. Motivele de refuz legate de piața relevantă ar trebui să fie faptul că serviciul pentru care se depune cererea de autorizare ar afecta în mod grav viabilitatea unui serviciu comparabil prestat în cadrul unuia sau mai multor contracte de servicii publice pe traseele directe respective sau faptul că principalul scop al serviciului nu este de a transporta persoanele între stațiile aflate în diferite state membre.

(10) Operatorii de transport nerezidenți ar trebui să aibă posibilitatea de a presta servicii naționale de transport rutier de persoane, în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de serviciu. Atunci când se realizează astfel de operațiuni de cabotaj, acestea ar trebui să facă obiectul legislației comunitare, precum Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere(5), și al dreptului intern în vigoare în domeniile specifice în statul membru gazdă.

(11) Dispozițiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii(6) se aplică întreprinderilor de transport care efectuează o operațiune de cabotaj.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...