Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3657/2018 privind selecția proiectelor de manuale școlare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) pentru anul școlar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educației Naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (13), art. 69 și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.645/2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

În vederea furnizării manualelor școlare alternative pentru clasele I-VI, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), instituție responsabilă cu procesul de evaluare, prezintă Ministerului Educației Naționale proiectele de manuale școlare, spre aprobare în vederea editării.

Art. 2. -

Ministerul Educației Naționale va selecta primele trei proiecte de manuale școlare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma procesului de evaluare. În caz de egalitate a punctajului prevalează criteriul IV (tehnoredactare/layout) din Fișa-tip de evaluare a calității științifice și didactice a proiectului de manual școlar.

Art. 3. -

Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 85 de puncte inclusiv și au fost avizate științific, dar nu se află în primele trei locuri, vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educației Naționale, cu acordul autorilor/grupurilor de autori.

Art. 4. -

Proiectele de manuale școlare declarate admise în etapa de evaluare care au obținut avizul științific favorabil condiționat vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educației Naționale numai dacă autorii/grupurile de autori acceptă modificarea manuscrisului conform condițiilor avizatorului științific.

Art. 5. -

(1) Proiectele de manuale școlare declarate admise în etapa de evaluare, dar care nu au obținut avizul științific, vor face obiectul unei analize ce va fi realizată de către o comisie formată din: un reprezentant al Institutului de Științe ale Educației, un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și un cadru didactic cu titlul științific de doctor în domeniu.

(2) Dacă în urma analizării manuscriselor comisia prevăzută la alin. (1) emite un aviz favorabil, acestea vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau pentru a intra în lista de rezervă a Ministerului Educației Naționale, dacă autorii/grupul de autori își exprimă acordul în acest sens. Dacă se emite un aviz favorabil condiționat vor fi înaintate spre aprobare în vederea editării sau vor intra în lista de rezervă a Ministerului Educației Naționale numai dacă autorii/grupurile de autori acceptă modificarea manuscrisului conform condițiilor avizatorului științific și dacă își exprimă acordul, iar în situația emiterii unui aviz nefavorabil manuscrisele vor fi arhivate ca și cele care nu au obținut minimum 85 de puncte în urma evaluării.

Art. 6. -

Orice altă prevedere contrară prezentului ordin se abrogă.

Art. 7. -

Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economică, Direcția generală infrastructură, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial și Direcția minorități vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 9 mai 2018.

Nr. 3.657.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...