Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului

Modificări (9), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 29 decembrie 2000.

În vigoare de la 29 decembrie 2000 până la 29 iunie 2016, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 40/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Secretariatul General al Guvernului funcționează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare și rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului, precum și reprezentarea Guvernului în fața instanțelor judecătorești.

Art. 2. -

Secretariatul General al Guvernului îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum și a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora; Modificări (1)

b) funcția de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale;

c) funcția de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului sau, după caz, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului și a entităților care funcționează sub autoritatea sa în relațiile cu celelalte instituții și autorități; Modificări (1)

d) funcția de administrare - prin care se asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată din patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai mulți secretari de stat numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

(2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Modificări (1)

(3) Ministrul asigură directa coordonare a activității Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare și a Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopții. Modificări (2), Referințe (1)

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agenției de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului ca Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Atribuțiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții se stabilește prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și față de Regia Autonomă "Locato".

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului spre adoptare actele normative care reglementează funcționarea Regiei Autonome "Locato" și a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Modificări (1)

Art. 6. -

(1) În cuprinsul Legii nr. 37/1990 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, sintagmele "secretar general al Guvernului" și "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului".

(2) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agenția de Valorificare a Activelor Bancare" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare".

(3) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, precum și în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului" se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții". Modificări (1)

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 10 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, și ale art. 51 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 29 decembrie 2000.

Nr. 292.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...