Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr. 106/1996, a Ordonanței Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre

Modificări (3), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 31 octombrie 2000.

În vigoare de la 31 octombrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

(1) Comandamentul protecției civile cu unitățile militare subordonate, cu actuala organizare, trece de la Ministerul Apărării Naționale în structura Ministerului de Interne.

(2) Trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne se face în termen de 6 luni, pe bază de protocol.

(3) Protocolul privind trecerea protecției civile la Ministerul de Interne se va încheia între Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Funcției Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. II. -

(1) Personalul încadrat în Comandamentul protecției civile și în unitățile militare subordonate se transferă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Clădirile, terenurile și bunurile din patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, aflate în administrarea Comandamentului protecției civile, trec, fără plată, în patrimoniul Ministerului de Interne, în condițiile stabilite prin protocol.

(3) Transferul mijloacelor tehnice se va face fără să fie afectată operativitatea rețelelor de comunicații și informatică existente în funcțiune la nivelul Comandamentului protecției civile pentru înștiințare, lucrul operativ și de serviciu.

(4) Ministerul Apărării Naționale, prefecturile, consiliile județene și locale, celelalte instituții vor asigura în continuare spațiile pentru funcționarea inspectoratelor de protecție civilă județene, al municipiului București și ale sectoarelor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. III. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să opereze transferul, din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naționale, al fondurilor alocate Comandamentului protecției civile la capitolul 72.01.07 "Protecție civilă", în bugetul Ministerului de Interne.

Art. IV. -

Legea protecției civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

Șeful protecției civile în România este primul-ministru. Acesta conduce activitatea de protecție civilă prin ministrul de interne. Coordonarea generală a protecției civile pe întregul teritoriu al țării și exercitarea controlului se realizează de Comandamentul protecției civile care funcționează în structura Ministerului de Interne."

2. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

Inspectoratele de protecție civilă județene, al municipiului București și ale sectoarelor acestuia sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului de Interne din unitățile administrativ-teritoriale respective. Organizarea, funcționarea, precum și structura acestora se aprobă de ministrul de interne la propunerea comandantului Comandamentului protecției civile."

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Unitățile, subunitățile și formațiunile de protecție civilă se constituie, din timp de pace, la: centralele nuclearoelectrice, combinatele chimice sau la alte obiective economice care constituie surse potențiale de risc nuclear, chimic sau biologic, în raport cu importanța acestora. Completarea cu militari în termen, militari care își satisfac stagiul militar alternativ sau voluntari se asigură prin structurile specializate ale Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale. Unitățile, subunitățile și formațiunile de protecție civilă se înființează și se completează la mobilizare, în raport cu planurile întocmite în acest scop."

4. La articolul 23 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"

Formarea, perfecționarea pregătirii și specializarea personalului Comandamentului protecției civile se realizează în instituțiile de învățământ ale Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării Naționale, precum și în alte instituții abilitate."

5. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

În cazul unui atac aerian iminent, atunci când nu s-a declarat stare de război, primele mesaje de prealarmă și de alarmă se transmit cu aprobarea ministrului de interne în baza înștiințărilor Statului Major al Forțelor Aeriene Militare și Statului Major al Forțelor Navale."

6. Alineatul 1 al articolului 33 va avea următorul cuprins:

"

Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice, agenții economici, precum și proprietarii de imobile cu destinație locativă au obligația să prevadă, la noile investiții în construcție sau la extinderile imobilelor existente, adăposturi de protecție civilă, potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice aprobate de ministrul de interne. Cheltuielile pentru aceste lucrări se suportă de proprietarii investiției respective și nu pot depăși 5% din valoarea de construcții-montaj a acestora. La eliberarea autorizației de construcție se obțin, în mod obligatoriu, și avizele Comandamentului protecției civile, inspectoratelor de protecție civilă județene, respectiv al municipiului București, după caz, care se eliberează în condițiile stabilite prin instrucțiuni de specialitate."

7. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Organizarea, conducerea, principiile de întrebuințare a inspectoratelor, comisiilor, unităților militare și formațiunilor de protecție civilă în acțiunile de limitare și înlăturare a urmărilor atacurilor sau ale dezastrelor, precum și planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine și instrucțiuni elaborate de Comandamentul protecției civile și aprobate de ministrul de interne."

8. Alineatul 1 al articolului 42 va avea următorul cuprins:

"

Munițiile se distrug în poligoane ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării Naționale sau pe terenuri puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale în a căror rază administrativ-teritorială se execută lucrări de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea muniției se amenajează potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice specifice, elaborate de Comandamentul protecției civile și aprobate de ministrul de interne, cu respectarea strictă a factorilor de mediu."

9. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Materialele explozive și mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea muniției rămase neexplodate se pun la dispoziție specialiștilor pirotehnicieni, la cererea Comandamentului protecției civile și a inspectoratelor de protecție civilă județene, respectiv al municipiului București, de către Ministerul de Interne prin comandamentele județene de jandarmi. Contravaloarea materialelor explozive și a mijloacelor de aprindere se suportă de Ministerul de Interne."

10. Alineatul 2 al articolului 44 va avea următorul cuprins:

"

Ministerul Funcției Publice împreună cu Comandamentul protecției civile organizează și coordonează pregătirea categoriilor de personal cu atribuții în domeniul protecției civile, stabilite prin hotărâre a Guvernului."

11. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Ministerul de Interne, în colaborare cu autorități ale administrației publice centrale de specialitate, realizează măsurile de protecție civilă prin Comandamentul protecției civile, scop în care:

a) elaborează regulamente, instrucțiuni și norme cu privire la organizarea, înzestrarea și întrebuințarea inspectoratelor, comisiilor, unităților și formațiunilor de protecție civilă, executarea misiunilor și atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice și agenților economici;

b) organizează, îndrumă și controlează pregătirea de protecție civilă, precum și a populației;

c) analizează periodic, împreună cu autoritățile administrației publice, stadiul realizării măsurilor de protecție civilă;

d) prezintă rapoarte și propuneri Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă;

e) organizează și asigură înștiințarea organelor de conducere de la unele autorități ale administrației publice centrale de specialitate, de la județe și localități despre pericolul atacurilor din aer, al contaminării radioactive, chimice și biologice, precum și alarmarea populației; stabilește semnalele de alarmă aeriană, alarmă la dezastre, alarmă chimică și de încetare a alarmei;

f) asigură înzestrarea cu bunuri materiale în timp de pace și de război a Comandamentului protecției civile, a inspectoratelor, unităților și subunităților de protecție civilă;

g) conduce și organizează, prin Comandamentul protecției civile, inspectoratele de protecție civilă județene, al municipiului București și ale sectoarelor acestuia, acțiunile de limitare și de înlăturare a urmărilor atacurilor sau ale dezastrelor;

h) asigură participarea unităților de pompieri militari, jandarmi, poliție și poliție de frontieră la executarea acțiunilor de protecție și intervenție în sprijinul populației afectate;

i) conduce acțiunile de menținere sau de restabilire a ordinii publice în zonele afectate;

j) asigură pregătirea populației și a angajaților în probleme de protecție civilă prin folosirea mijloacelor de informare în masă;

k) avizează proiectele planurilor de asigurare materială, tehnică și financiară, pentru protecția civilă, ale autorităților administrației publice;

l) controlează activitatea de supraveghere radioactivă și chimică a mediului și realizarea măsurilor de protecție a populației, a colectivităților mari de animale, a bunurilor materiale, precum și a florei și faunei naturale;

m) participă prin institutele sale specializate la executarea unor studii și cercetări științifice privind realizarea și aplicarea măsurilor de protecție civilă;

n) stabilește gradul de protecție pentru punctele de comandă destinate Președinției, Parlamentului și Guvernului României și asigură, prin organele de specialitate de protecție civilă, starea de operativitate a acestora, cu mijloacele materiale și financiare puse la dispoziție de instituțiile beneficiare;

o) întocmește planurile și tematica de învățământ pentru pregătirea militarilor din unitățile subordonate, în domeniul protecției civile;

p) organizează și conduce activitățile nemijlocite de evacuare a populației în situații de conflict armat sau de dezastre;

r) organizează și conduce asanarea terenurilor de muniția rămasă neexplodată."

12. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Ministerul Apărării Naționale exercită următoarele atribuții:

a) participă, la solicitarea autorităților administrației publice și a structurilor specializate ale Ministerului de Interne, la acțiunile de protecție, evacuare a populației și a bunurilor materiale, la limitarea și înlăturarea urmărilor atacurilor inamicului sau ale dezastrelor, precum și la alte acțiuni de protecție civilă;

b) asigură, prin structurile specializate proprii, transmiterea informațiilor despre pericolul producerii atacurilor din aer;

c) participă cu unități și subunități specializate din structura proprie la executarea controlului contaminării radioactive, chimice sau biologice, precum și la decontaminarea terenului, a populației și a bunurilor materiale din zonele afectate;

d) asigură aplicarea măsurilor de protecție civilă în unitățile și subunitățile subordonate, în baza legii, a regulamentelor și a instrucțiunilor proprii;

e) participă la executarea unor studii de cercetări științifice privind realizarea unor mijloace de protecție civilă."

13. Litera b) a articolului 48 va avea următorul cuprins:

"

b) colaborează, prin Comandamentul protecției civile, cu Ministerul de Interne și cu alte ministere interesate la stabilirea metodelor, a procedeelor și mijloacelor de mascare, de protecție, de limitare și de înlăturare a urmărilor atacurilor din aer și dezastrelor;"

14. Litera c) a articolului 50 va avea următorul cuprins:

"

c) emite, cu acordul Ministerului de Interne, instrucțiuni privind organizarea, înzestrarea și funcționarea formațiunilor medico-sanitare destinate asistenței medicale de urgență a victimelor din rândul populației, în timp de război sau la dezastre;"

15. Litera d) a articolului 51 va avea următorul cuprins:

"

d) stabilește și asigură, împreună cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Sănătății, mijloacele tehnice necesare în vederea controlului contaminării radioactive și chimice și execută operațiunile de decontaminare a mijloacelor de transport din zona de responsabilitate;"

16. Litera a) a articolului 52 va avea următorul cuprins:

"

a) participă, împreună cu Ministerul de Interne, la elaborarea instrucțiunilor de proiectare și de executare a punctelor de comandă, a adăposturilor de protecție civilă, precum și a căilor de acces spre acestea;"

17. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

Înzestrarea și dotarea cu bunuri materiale în timp de pace și de război a Comandamentului protecției civile, inspectoratelor județene, al municipiului București și ale sectoarelor acestuia, unităților și subunităților militare de protecție civilă se asigură de Ministerul de Interne pe baza normelor de înzestrare aprobate de șeful protecției civile din România."

18. Alineatul 1 al articolului 73 va avea următorul cuprins:

"

Materialele didactice necesare pentru protecția civilă, precum: filme, diafilme, planșe, manuale, broșuri, pliante și altele, se realizează și se asigură, contra cost, de Ministerul de Interne și se difuzează autorităților administrației publice, instituțiilor publice și agenților economici."

19. Alineatul 3 al articolului 73 va avea următorul cuprins:

"

Materialele pentru marcarea focului, necesare în vederea pregătirii prin aplicații și exerciții, se asigură, fără plată, de Ministerul de Interne."

20. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

Personalul inspectoratelor, al comisiilor și formațiunilor de protecție civilă, pe timpul intervenției, al aplicațiilor sau al activităților de pregătire, poartă uniforme cu însemnele protecției civile, iar contravaloarea uniformelor se suportă de autoritățile administrației publice, instituțiile publice și agenții economici. Modelul uniformelor și portul acestora se stabilesc prin instrucțiuni aprobate de ministrul de interne. Autovehiculele destinate protecției civile poartă însemne distincte și se dotează cu mijloace tehnice necesare pentru legături și avertizare."

Art. V. -

Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

c) Comisia centrală pentru accident nuclear și căderi de obiecte cosmice - la Ministerul de Interne;"

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții specifice:

a) participă, în sprijinul populației, la solicitarea autorităților administrației publice și a instituțiilor cu atribuții în domeniu sau din proprie inițiativă, la activitățile de prevenire și protecție în caz de dezastre;

b) organizează și conduce realizarea măsurilor de protecție în caz de dezastre în unitățile și subunitățile proprii;

c) participă cu forțe și mijloace specializate la executarea controlului nuclear, chimic și biologic, la decontaminarea populației, clădirilor și terenului, la evacuarea populației, distribuirea unor materiale și produse de primă necesitate către populația afectată, inclusiv la acordarea asistenței medicale specializate."

3. După litera e) a articolului 21 se introduc literele f), g), h), i) și j) cu următorul cuprins:

"

f) coordonează și participă la realizarea sistemului unitar de supraveghere, avertizare, cercetare și înlăturare a urmărilor dezastrelor;

g) coordonează realizarea sistemelor de alarmare a populației în zonele de risc nuclear, chimic, în aval de construcțiile hidrotehnice sau pentru alte situații periculoase și verifică periodic starea de funcționare a acestora;

h) coordonează întocmirea planurilor pentru evacuarea populației, a bunurilor materiale și a animalelor în caz de dezastru;

i) elaborează programele de pregătire a populației pentru protecția și intervenția în cazul dezastrelor, conduce exerciții și aplicații de pregătire a agenților economici, indiferent de forma de proprietate, a populației din zonele de risc și verifică aplicabilitatea măsurilor din planurile de apărare în caz de dezastre;

j) coordonează, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, activitățile de decontaminare a populației, a solului și a bunurilor în caz de accident nuclear."

Art. VI. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Literele e) și f) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"

e) participă la asigurarea cu apă potabilă a populației din zonele dezastrului;

f) participă la distribuirea hranei și a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate;"

2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Personalul militar încadrat în formațiuni provine din Ministerul de Interne.

(2) Selecționarea, pregătirea și promovarea personalului se fac de Comandamentul protecției civile, pe baza criteriilor stabilite în acest sens de Ministerul de Interne."

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

(2) Numirea și eliberarea din funcție a personalului civil se fac în condițiile actelor normative în vigoare."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Fondurile necesare în vederea salarizării și pregătirii formațiunilor care se înființează, înzestrării cu tehnica și materialele prevăzute în anexele nr. 3 și 4 se asigură din bugetul de stat repartizat Ministerului de Interne pentru Comandamentul protecției civile.

(2) Completarea sau achiziționarea altor categorii de tehnică și materiale, considerate necesare pentru intervenția eficientă, în funcție de riscurile din zona de competență a formațiunilor, se asigură de consiliile județene și locale, precum și din donații sau alte fonduri legal constituite.

(3) Fondurile necesare pentru intervenție în situații de dezastre și în alte situații specifice, precum și pentru completarea materialelor consumate pe timpul acesteia se asigură de consiliile județene sau locale pe al căror teritoriu s-a executat intervenția, pe baza confirmărilor date de șefii protecției civile.

(4) Clădirile și terenurile necesare în vederea bunei funcționări și pregătirii formațiunilor vor fi puse la dispoziție acestora de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și de consiliile locale, potrivit anexei nr. 2."

5. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. VII. -

În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul de Interne va iniția un proiect de lege pentru unificarea reglementărilor din domeniul protecției civile și apărării împotriva dezastrelor.

Art. VIII. -

Prevederile din alte acte normative referitoare la subordonarea Comandamentului protecției civile față de Ministerul Apărării Naționale trebuie reevaluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Sorin Frunzăverde
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

București, 26 octombrie 2000.

Nr. 179.

"ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2000)
TABEL
cuprinzând dislocarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre și zonele lor de responsabilitate
\ Detalii
Nr. \ Zona de responsabilitate Locul
crt. Garnizoana\ (județe) de dislocare
de dislocare \
1 2 3 4
1. București Municipiul București, Ilfov, Prahova Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă al Municipiului București
2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Olt Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Teleorman
3. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinți Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Dolj
4. Reșița Timiș, Arad, Caraș-Severin Spațiu pus la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Caransebeș
5. Baia Mare Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Maramureș
6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureș, Bihor Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Cluj
7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov Spațiu pus la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
8. Pitești Argeș, Vâlcea, Dâmbovița Sediul Inspectoratului de Protecție
9. Galați Buzău, Vrancea, Galați, Brăila Civilă Județean Argeș Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Galați
10. Constanța Constanța, Tulcea, Ialomița, Călărași Spațiu pus la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale
11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Harghita Sediul Inspectoratului de Protecție Civilă Județean Bacău
12. Suceava Suceava, Botoșani, Iași, Neamț Spațiu pus la dispoziție de Consiliul Județean Suceava"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...