Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 133/2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată)
Număr celex: 32009L0133

Modificări (...), Reviste (5)

În vigoare de la 25 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2009/133/CE A CONSILIULUI
din 19 octombrie 2009
privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor,
divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni
între societățile din state membre diferite și transferului sediului
social al unei SE sau SCE între statele membre (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/434/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre(3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) Fuziunile, divizările, divizările parțiale, cesionarea de active și schimburile de acțiuni între societățile din diferite state membre pot fi necesare pentru a crea în Comunitate condiții similare celor de pe o piață internă și a asigura în acest fel funcționarea efectivă a unei astfel de piețe interne. Astfel de operațiuni nu ar trebui să fie împiedicate prin restricții, dezavantaje sau denaturări determinate în special de dispozițiile fiscale ale statelor membre. În consecință, este necesar să se prevadă, referitor la aceste operații, norme de impozitare neutre din punct de vedere concurențial, astfel încât societățile să se poată adapta cerințelor pieței interne, să-și mărească productivitatea și să-și consolideze poziția concurențială la nivel internațional.

(3) Dispozițiile fiscale dezavantajează aceste operațiuni, în comparație cu dispozițiile care se aplică societăților din același stat membru. Aceste dezavantaje trebuie eliminate.

(4) Nu este posibilă atingerea acestui obiectiv prin extinderea la nivel comunitar a sistemelor în vigoare în statele membre, deoarece diferențele dintre aceste sisteme pot da naștere la distorsiuni. Numai un sistem fiscal comun poate să ofere o soluție satisfăcătoare în această privință.

(5) Sistemul fiscal comun trebuie să evite impozitarea fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni, protejând în același timp interesele statului membru în care se află societatea cedentă sau societatea achiziționată.

(6) În ceea ce privește fuziunile, divizările sau cesionarea de active, aceste operațiuni determină în mod normal transformarea societății care efectuează cesionarea într-o unitate stabilă a societății care primește activele sau integrarea activelor într-o unitate stabilă a societății beneficiare.

(7) Sistemul prin care se amână, până la înstrăinarea lor efectivă, impozitarea aportului de capital aferent activelor cesionate, aplicat activelor integrate unităților permanente, permite scutirea de impozit a aportului de capital realizat, asigurând în același timp impozitarea finală de către statul membru al societății cedente, la data înstrăinării efective a activelor.

(8) Dacă societățile menționate la anexa I partea A sunt societăți supuse impozitării în statul membru de reședință, unele dintre acestea pot fi considerate transparente din punct de vedere fiscal de către celelalte state membre. Pentru ca beneficiile prevăzute de prezenta directivă să fie efective, statele membre care consideră societățile nerezidente supuse impozitării ca fiind transparente din punct de vedere fiscal ar trebui să aplice avantajele prevăzute de prezenta directivă. Cu toate acestea, dată fiind diferența de tratament fiscal pe care statele membre îl acordă acestor societăți speciale supuse impozitării, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a nu aplica dispozițiile relevante ale prezentei directive, atunci când impozitează un acționar direct sau indirect al societăților respective.

(9) Este necesară definirea regimului fiscal aplicabil anumitor provizioane, rezerve sau pierderi ale societății cedente, precum și rezolvarea problemelor fiscale care apar atunci când una dintre cele două societăți deține o participație în capitalul celeilalte.

(10) Atribuirea către acționarii societăților care cesionează titlurile societății beneficiare sau receptoare nu ar trebui să determine, prin ea însăși, impozitarea acestor acționari.

(11) Decizia unei SE sau a unei SCE de a-și reorganiza activitatea prin transferul sediului social nu ar trebui împiedicată prin norme fiscale discriminatorii sau restricții, dezavantaje ori denaturări prevăzute de o legislație fiscală națională contrară legislației comunitare. Transferul sediului social al unei societăți sau un eveniment care are legătură cu transferul pot avea ca rezultat o anumită formă de impozitare în statul membru din care se transferă sediul social. În cazul în care activele SE sau SCE rămân conectate efectiv la un sediu permanent situat în statul membru din care a fost transferat sediul social, sediul permanent ar trebui să aibă beneficii similare cu cele prevăzute la articolele 4, 5 și 6. De asemenea, impozitarea acționarilor cu ocazia transferului sediului social ar trebui exclusă.

(12) Prezenta directivă nu conține dispoziții privind pierderile înregistrate de un sediu permanent din alt stat membru, recunoscute în statul membru de reședință al unei SE sau SCE. În special, în cazul în care sediul social al unei SE sau SCE este transferat în alt stat membru, transferul nu împiedică fostul stat membru de reședință să reintegreze pierderile sediului permanent în timp util.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...