Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A.

Modificări (7), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 20 noiembrie 2000.

În vigoare de la 20 noiembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., denumită în cele ce urmează Imprimeria Națională prin reorganizarea Regiei Autonome "Imprimeria Națională", care se desființează la data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) Imprimeria Națională este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (2)

(3) Imprimeria Națională funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special.

Art. 2. -

Sediul social al Imprimeriei Naționale este în municipiul București, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege.

Art. 3. -

Imprimeria Națională își poate constitui în țară și în străinătate sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, înființate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul Imprimeriei Naționale se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Imprimeria Națională", conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 2000, și nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(2) Imprimeria Națională este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Națională", cu excepția bunurilor deținute cu alt titlu.

(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Imprimeria Națională" trec în proprietatea Imprimeriei Naționale la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului comerțului.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Imprimeria Națională preia toate drepturile și obligațiile, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome "Imprimeria Națională".

Art. 5. -

(1) Capitalul social al Imprimeriei Naționale, la constituire, este de 5.617 milioane lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 56.170 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2000, care va fi actualizat conform legii.

(2) Acțiunile nominative ale Imprimeriei Naționale sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de statul român. Modificări (2)

(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de Ministerul Finanțelor. Modificări (2)

Art. 6. -

Imprimeria Națională are ca obiect principal de activitate imprimarea, tipărirea, administrarea, difuzarea, expertizarea și evidența hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, precum și alte activități stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7. -

(1) Imprimeriei Naționale i se încredințează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, conform obiectului său de activitate. Modificări (1)

(2) Imprimeriei Naționale i se încredințează în mod direct și unic gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului său de activitate. Modificări (1)

(3) Imprimeria Națională poate produce, gestiona sau distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane juridice, și alte produse decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Activitatea Imprimeriei Naționale se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(2) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat.

Art. 9. -

(1) Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naționale se poate face numai prin lege.

(2) Imprimeria Națională se poate dizolva în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;

d) alte situații prevăzute de lege.

Art. 10. -

Personalul Imprimeriei Naționale este preluat prin transfer de la Regia Autonomă "Imprimeria Națională" și își păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea și încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Regia Autonomă "Imprimeria Națională" va continua să își desfășoare activitatea până la data înmatriculării Imprimeriei Naționale la oficiul registrului comerțului.

(2) La aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 596 din 28 septembrie 1992 privind înființarea Regiei Autonome "Imprimeria Națională", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

București, 9 noiembrie 2000.

Nr. 199.

ANEXĂ

STATUTUL
Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...