Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 924/2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R0924

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 09 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 924/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Este esențial ca, pentru buna funcționare a pieței interne și pentru facilitarea schimburilor comerciale transfrontaliere în cadrul Comunității, comisioanele pentru plățile transfrontaliere în euro să fie identice cu cele pentru plățile corespunzătoare dintr-un stat membru. Acest principiu al egalității comisioanelor este instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plățile transfrontaliere în euro(4), care se aplică plăților transfrontaliere în euro și coroane suedeze (kronor) până la 50 000 EUR sau echivalent.

(2) Raportul Comisiei din 11 februarie 2008 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 privind plățile transfrontaliere în euro a confirmat că aplicarea regulamentului respectiv a redus în mod efectiv comisioanele aferente operațiunilor transfrontaliere de plată în euro la nivelul comisioanelor naționale și că respectivul regulament a încurajat industria europeană de plăți să depună eforturile necesare pentru construirea unei infrastructuri de plăți cu acoperire comunitară.

(3) Raportul Comisiei a examinat problemele practice întâlnite în legătură cu punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001. În concluzie, au fost propuse o serie de amendamente la respectivul regulament pentru a soluționa problemele identificate în timpul procesului de reexaminare. Aceste probleme se referă la perturbarea pieței interne a plăților cauzată de obligațiile de raportare statistică divergente, asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 din cauza lipsei autorităților competente naționale identificate, absența organismelor extrajudiciare de reclamație pentru soluționarea litigiilor legate de respectivul regulament și faptul că regulamentul nu acoperă debitările directe.

(4) Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne(5) asigură temeiuri juridice moderne pentru crearea unei piețe interne de plăți la nivelul întregii Comunități. Pentru a asigura consecvență juridică între ambele acte legislative, se recomandă modificarea dispozițiilor relevante din Regulamentul (CE) nr. 2560/2001, în special a definițiilor.

(5) Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 acoperă transferurile de credit transfrontaliere și operațiunile transfrontaliere de plăți electronice. În conformitate cu obiectivul Directivei 2007/64/CE, care este de a face posibile debitările directe transfrontaliere, se recomandă extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001. Nu este încă recomandabil să se aplice principiul egalității comisioanelor pentru instrumentele de plată care se bazează preponderent sau exclusiv pe suport de hârtie, precum cecurile, deoarece, prin însăși natura lor, acestea nu pot fi prelucrate într-un mod la fel de eficient ca plățile electronice.

(6) Principiul egalității comisioanelor ar trebui să se aplice plăților inițiate sau efectuate pe suport de hârtie sau în numerar, care sunt prelucrate electronic pe parcursul etapelor de plată, cu excepția cecurilor, precum și tuturor comisioanelor legate direct sau indirect de o operațiune de plată, inclusiv comisioanelor pe care le presupune un contract, cu excepția comisioanelor de conversie monetară. Din categoria comisioanelor indirecte fac parte comisioanele aplicate pentru constituirea unui ordin de plată permanent, comisioanele pentru efectuarea de plăți prin card de plată, de debit sau de credit, care ar trebui să fie aceleași și pentru plățile naționale, și pentru plățile transfrontaliere în cadrul Comunității.

(7) În vederea prevenirii fragmentării piețelor de plată, este oportun să se aplice principiul egalității comisioanelor. În acest scop, pentru fiecare categorie de operațiune de plată transfrontalieră ar trebui să fie identificată o plată națională care are caracteristici identice sau foarte similare cu plata transfrontalieră. Ar putea fi folosite, printre altele, următoarele criterii de identificare a plății naționale care corespund unei plăți transfrontaliere: canalul de inițiere, de executare și de finalizare a plății, gradul de automatizare, orice formă de garantare a plății, statutul clientului și relația cu prestatorul serviciilor de plată sau instrumentul de plată utilizat, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 23 din Directiva 2007/64/CE. Acest set de criterii nu ar trebui considerat exhaustiv.

(8) Autoritățile competente ar trebui să emită orientări în vederea identificării plăților corespunzătoare, atunci când consideră că este necesar. Comisia, asistată, atunci când este cazul, de Comitetul de plăți, ar trebui să ofere îndrumarea necesară și să acorde asistență autorităților competente.

(9) Este important ca efectuarea plăților transfrontaliere să fie facilitată pentru prestatorii serviciilor de plată. În acest sens, ar trebui promovată standardizarea în ceea ce privește, în special, utilizarea Numărului de cont bancar internațional (IBAN) și a Codului de identificare a băncii (BIC). Prin urmare, este oportun ca utilizatorii serviciilor de plată să primească de la furnizorii de servicii de plată informații suficiente privind codurile IBAN și BIC pentru contul în cauză.

(10) Obligațiile divergente de raportare statistică a balanțelor de plăți, care se aplică exclusiv operațiunilor de plată transfrontaliere, împiedică dezvoltarea unei piețe integrate a plăților, în special în cadrul spațiului unic de plăți în euro (SEPA). Într-un context SEPA este recomandabil să se reevalueze, până la 31 octombrie 2011, oportunitatea eliminării acestor obligații de raportare pe baza decontărilor bancare. Pentru a garanta o furnizare continuă, în timp util și eficientă a statisticilor balanțelor de plăți, este de a asemenea recomandat să se asigure în continuare colectarea datelor de plată disponibile imediat, precum IBAN, BIC și suma tranzacției sau a datelor de bază, cumulative privind plățile pentru diferite instrumente de plată, în cazul în care procesul de colectare nu întrerupe procesarea plăților automate și poate fi complet automatizat. Prezentul regulament nu afectează obligațiile de raportare legate de obiective politice diferite, cum ar fi prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului sau de scopuri fiscale.

(11) În prezent, schemele naționale de debitare directă existente folosesc modele comerciale diferite. Pentru a facilita lansarea schemei de debitare directă SEPA este necesar să se instituie un model comercial comun și să se asigure o mai mare transparență juridică în ceea ce privește comisioanele interbancare multilaterale. Pentru debitările directe transfrontaliere, acest lucru ar putea să fie realizat prin stabilirea, în mod excepțional, a unui cuantum maxim al comisionului interbancar multilateral perceput pentru fiecare operațiune de plată în cursul unei perioade tranzitorii. Cu toate acestea, părțile la acordul multilateral ar trebui să fie libere să stabilească un nivel mai scăzut al comisionului sau să convină asupra aplicării unui comision interbancar multilateral egal cu zero. Pentru debitările directe naționale realizate în cadrul SEPA, s-ar putea folosi același comision național interschimb sau o altă remunerație interbancară agreată între prestatorii serviciilor de plată ai beneficiarului plății și ai plătitorului, care exista înainte de data aplicării prezentului regulament. În cazul în care se aplică o reducere unui astfel de comision național multilateral interschimb sau altei remunerații interbancare agreate sau se recurge la eliminarea acestora pe parcursul unei perioade tranzitorii, de exemplu ca rezultat al aplicării legislației în domeniul concurenței, revizuirea reglementărilor ar trebui să se aplice și debitărilor directe naționale realizate în cadrul SEPA în cursul perioadei tranzitorii. Cu toate acestea, în cazul în care o operațiune de debitare directă face obiectul unui acord bilateral, termenii acordului bilateral ar trebui să prevaleze asupra oricărui comision multilateral interschimb sau a oricărei alte remunerații interbancare agreate. Societățile pot să se folosească de securitatea juridică oferită în cursul perioadei tranzitorii pentru a elabora și a conveni asupra unui model comercial comun, pe termen lung, care să reglementeze funcționarea schemei de debitare directă SEPA. La sfârșitul perioadei tranzitorii, ar trebui să existe o soluție pe termen lung pentru modelul comercial al schemei de debitare directă SEPA, în conformitate cu dreptul comunitar în domeniul concurenței și cu cadrul de reglementare comunitar. În cadrul unui dialog susținut cu sectorul bancar și pe baza contribuțiilor actorilor relevanți de pe piață, Comisia intenționează să furnizeze, de urgență, orientări cu privire la obiectivele și criteriile măsurabile care privesc compatibilitatea unui astfel de sistem de compensare interbancară multilaterală, care ar putea include, printre altele, comisioane interbancare multilaterale, cu dreptul comunitar în domeniul concurenței și cu cadrul de reglementare comunitar.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...