Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală

Modificări (9), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 28 septembrie 2000.

În vigoare de la 28 septembrie 2000 până la 26 februarie 2006, fiind înlocuit prin Ordonanță de urgență 13/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 și ale art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția SAPARD, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, finanțată din venituri bugetare și extrabugetare, cu sediul central în municipiul București, bd Carol I nr. 24, sectorul 3. Modificări (2)

(2) Scopul Agenției SAPARD îl constituie implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, denumit în continuare Programul SAPARD.

(3) Agenția SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, care își desfășoară activitatea la sediul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară, astfel: Modificări (1)

a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile județelor Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;

d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile județelor Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare;

g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 București-Ilfov, pentru Regiunea 8 București-Ilfov, pentru teritoriile municipiului București și județului Ilfov.

Art. 2. -

(1) Agenția SAPARD are ca obiect de activitate implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD în concordanță cu strategia și măsurile stabilite în Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aprobat prin lege.

(2) Principalele atribuții pentru activitatea de implementare tehnică sunt:

a) organizarea primirii cererilor de finanțare formulate de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

b) verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării proiectelor finanțate prin Programul SAPARD în raport cu cerințele acestuia;

c) selectarea proiectelor finanțate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului național pentru agricultură și dezvoltare rurală; Modificări (1)

d) stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenția SAPARD și potențialii beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

e) efectuarea verificărilor pe teren ale proiectelor care vor fi finanțate prin Programul SAPARD atât înainte, cât și după aprobarea acestora;

f) întreprinderea de acțiuni care să asigure buna derulare a proiectelor finanțate prin Programul SAPARD, care se implementează;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin Programul SAPARD către organismele care asigură finanțarea programului.

(3) Principalele atribuții de plată sunt:

a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

b) verificarea pe teren a proiectelor finanțate prin Programul SAPARD, pentru a stabili eligibilitatea plății;

c) autorizarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

d) efectuarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

e) înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților către beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul SAPARD;

f) efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programul SAPARD după efectuarea plății, pentru a stabili dacă eligibilitatea și condițiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate, ori de câte ori se consideră necesar.

(4) Agenția SAPARD va delega următoarele atribuții privind implementarea tehnică și financiară, atribuții ce vor fi îndeplinite în baza unor protocoale și/sau acorduri interinstituționale stabilite cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională, precum și cu organizații guvernamentale sau neguvernamentale implicate la nivel național, regional și local în implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD:

a) verificarea proiectelor depuse spre aprobare în vederea finanțării prin Programul SAPARD, în raport cu cerințele acestuia;

b) evaluarea proiectelor, în conformitate cu procedurile și criteriile de selecție aprobate, și întocmirea listelor cuprinzând proiectele eligibile și cele neeligibile;

c) efectuarea verificărilor și controlului pe teren ale proiectelor, înainte și după aprobarea acestora;

d) efectuarea verificărilor și controlului pe teren ale cererilor de plată.

(5) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului vor asigura personalul necesar și dotarea aferentă.

(6) Atribuțiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) și e) vor fi exercitate numai de Agenția SAPARD.

Art. 3. -

(1) Structura de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Conducerea Agenției SAPARD este asigurată de directorul general numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Structura organizatorică, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției SAPARD, atribuțiile directorului general al acesteia, precum și localitatea în care își desfășoară activitatea Biroul regional de implementare a Programului SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenția SAPARD este de 145, din care 45 de posturi pentru unitatea centrală și 100 de posturi pentru cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, și se încadrează în numărul total de personal aprobat Ministerului Agriculturii și Alimentației. Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (1)

Personalul Agenției SAPARD se consideră transferat în interesul serviciului de la Ministerul Agriculturii și Alimentației și de la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Agenția SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane și un microbuz, consumul maxim de carburanți pentru un autovehicul fiind de 250 l/lună. Modificări (1)

(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane și câte un autoturism pentru activitățile specifice. Modificări (1)

Art. 6. -

Salarizarea personalului Agenției SAPARD se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Art. 7. -

Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

Anexa nr. 1 se completează cu Agenția SAPARD.

Anexa nr. 2 "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației" se completează la capitolul II "Instituții publice finanțate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare" cu poziția 5. Agenția SAPARD.

Art. 8. - Modificări (1)

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii și Alimentației va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia și le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. 9. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul ministerelor implicate în implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD, rezultate din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10. -

(1) Nerespectarea destinației sumelor primite prin Programul SAPARD, precum și nerespectarea termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzii se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan
p. Ministrul finanțelor,
Sebastian Vlădescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
p. Ministrul funcției publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Liviu Lucian Albu
Președintele Agenției Naționale
pentru Dezvoltare Regională,
Liviu Marcu
Ministru de stat,
președintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiară,
Mircea Ciumara

București, 21 septembrie 2000.

Nr. 142.

ANEXĂ

STRUCTURA
de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD

............................................................................................
.  !|||||||||||||||||||||¬                                .
.  §ASISTENȚĂ TEHNICĂ  §  !||||||||||||||||¬    !|||||||||||||¬          .
.  §Elaborare metodologii—|||˜DIRECTOR GENERAL˜||||||||¯CORP DE AUDIT§          .
.  ¡|||||||||||||||||||||±  §        §    ¡|||||||||||||±          .
.  !||||||||||||||||||||¬  §        §    !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬.
.  §   UNITATE DE   —||||˜ AGENȚIE SAPARD ˜||||||||¯UNITATE ADMINISTRATIVĂ      §.
.  §PROMOVARE-COMUNICARE§  ¡|||||||||`||||||±    §Economic, administrativ, personal§.
.  ¡||||||||||||||||||||±       §        ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±.
.                    §        ...................................
.                    §        .
.           !||||||||||||||||°||||||||||||||¬ .   ! | | | | | | | | | | | | |¬
.           §UNITATEA CENTRALĂ DE COORDONARE§ .   |             |
.           —||||||||||||||||`||||||||||||||¯ .   |             |
.        !|||||¯FUNCȚIA DE PLATç FUNCȚIA DE —||||||>|             |
.        §   §        § IMPLEMENTARE § . V  |             |
.        §   ¡||||||||||||||||˜||||||||||||||± . E  |             |
.        §           §        . R  |             |
.        §           §        . I  |      !|||||||¬   |
.        §          !||v|||||||||||||¬ . F  |      § ANDR §   |
.        §          §  BIROU 8   § . I  |    !||°||||`|`±   |
.        §         !°|||||||||||||||¬§ . C  |    § MAPPM § §    |
.        §         §  BIROU 7   §§ . A  |   !||°||||`|`± §    |
.        §         !°|||||||||||||||¬§§ . R  |   § MLPAT § § §    |
.        §         §  BIROU 6   §—± . E  | !||°||||``|± § §    |
.        §        !°|||||||||||||||¬§§  .   | § MAA §§  § §    |
.        §        §  BIROU 5   §—±  . T  | ¡|||`|||±§  § §    |
.        §        !°|||||||||||||||¬§§  . E  |   §  §  § §    |
.        §        §  BIROU 4   §—±  . H  |   §  §  § !v||||||¬|
.        §       !°|||||||||||||||¬§§   . N  |   §  §  § §ADR-uri§|
.(PLĂȚILE SE POT §       §  BIROU 3   §—±   . I  |   §  §  § §    §|
.EFECTUA ÎN   §       !°|||||||||||||||¬§§   . C  |   §  —|||v|°|`|||||±|
.SISTEM     §       §  BIROU 2   §—±   . Ă  |   §  §UNITĂȚI§   |
.DESCENTRALIZAT) §     !||°|||||||||||||||¬§§    .||||>|   §  §LOCALE §   |
.        §     §   BIROU 1   §—±    .   |   § !||v||||`||±   |
.        ¡|||||||||>§Biroul regional de§§    .   |   § §UNITĂȚI§     |
.              § implementare a —±    .   |   § §LOCALE §     |
.              §Programului SAPARD§     .   |  !|v|°|||||`|±     |
.              ¡||||||||||||||||||±     .   |  § UNITĂȚI §      |
.             AGENȚIA SAPARD        .   |  § LOCALE §      |
.                            .   |  ¡|||||||||±      |
.  ACTIVITĂȚI PROPRII                  .   | ACTIVITĂȚI DELEGATE   |
..........................................................   ¡ | | | | | | | | | | | | |±

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...