Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0105

Modificări (1), Referințe (4)

În vigoare de la 08 octombrie 2009 până la 19 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2009/105/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 87/404/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la recipientele simple sub presiune(3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(4). Este necesar, din motive de claritate și de eficiență, să se codifice directiva menționată.

(2) Statelor membre le revine responsabilitatea asigurării, pe teritoriul lor, a siguranței persoanelor, animalelor domestice și proprietății față de riscurile ce decurg din scurgerile din recipientele simple sub presiune sau din explodarea acestora.

(3) În fiecare stat membru, prin dispozițiile obligatorii se stabilesc, în special, nivelul de siguranță necesar pentru recipientele simple sub presiune, prin specificarea caracteristicilor de execuție și funcționare, a condițiilor de instalare și utilizare și a procedurilor de control înainte și după introducerea pe piață. Dispozițiile obligatorii menționate nu conduc neapărat la niveluri diferite de siguranță de la un stat membru la altul, dar, prin deosebirile dintre acestea, constituie un obstacol în calea schimburilor comerciale în cadrul Comunității.

(4) În consecință, prezenta directivă ar trebui să conțină doar cerințele obligatorii și esențiale. Pentru a facilita stabilirea conformității cu cerințele esențiale, este necesară existența standardelor armonizate la nivel comunitar, în special cu privire la construirea, funcționarea și instalarea recipientelor simple sub presiune, astfel încât produsele care le respectă să poată fi considerate ca fiind conforme dispozițiilor de siguranță. Standardele respective armonizate la nivel comunitar sunt elaborate de organisme private și ar trebui să-și mențină statutul de dispoziții neobligatorii. În acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) și Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu liniile directoare(5) cu caracter general de cooperare între Comisie, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003.

(5) Consiliul a adoptat o serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obstacolelor tehnice din calea schimburilor și care se întemeiază pe principiile stabilite în rezoluția sa din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice și al standardizării(6); aceste directive prevăd, fiecare, aplicarea marcajului CE de conformitate. Comisia, în comunicarea sa din 15 iunie 1989 privind o abordare globală în domeniul certificării și testărilor(7), a propus crearea unei reglementări comune privind marcajul CE de conformitate cu grafismul unic. Consiliul, în rezoluția sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare globală în domeniul evaluării conformității(8), a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordări coerente în ceea ce privește utilizarea marcajului CE de conformitate. Cele două elemente fundamentale ale noii abordări care ar trebui aplicată sunt cerințele esențiale și procedurile de evaluare a conformității.

(6) Este necesară o verificare privind conformitatea cu cerințele tehnice relevante pentru a asigura o protecție eficientă a utilizatorilor și părților terțe. Procedurile de control existente diferă de la un stat membru la altul. Pentru a evita controalele multiple, care constituie bariere în calea liberei circulații a recipientelor, ar trebui să se prevadă recunoașterea reciprocă a procedurilor de control de către statele membre. Pentru a facilita recunoașterea reciprocă a procedurilor de control, este necesară stabilirea procedurilor comunitare și criteriilor pentru numirea organismelor responsabile cu realizarea încercărilor, supravegherea și verificarea.

(7) Prezența marcajului CE de conformitate pe un recipient simplu sub presiune ar trebui să constituie o prezumție de conformitate a acestuia cu prezenta directivă și ar trebui să facă astfel inutilă, la importul și punerea în funcțiune a recipientului, repetarea inspecțiilor deja realizate. Cu toate acestea, recipientele simple sub presiune pot să reprezinte un risc pentru siguranță. În consecință, este necesar să se prevadă o procedură pentru reducerea pericolului menționat.

(8) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa IV partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

____________

(1) JO C 27, 3.2.2009, p. 41.

(2) Avizul Parlamentului European din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...