Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 716/2009 de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului
Număr celex: 32009D0716

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 25 septembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Sectorul serviciilor financiare este o componentă-cheie a pieței interne, esențială pentru funcționarea corespunzătoare a economiei europene și pentru competitivitatea globală. Un sector financiar viabil și dinamic necesită un cadru solid de reglementare și supraveghere, capabil să răspundă necesităților unor piețe financiare din ce în ce mai integrate la nivel comunitar.

(2) Criza de pe piețele financiare, care a început în 2007, a plasat problematica supravegherii instituțiilor financiare, a raportării financiare și a auditului în prim-planul agendei politice a Comunității, sub aspectul elementelor necesare pentru a garanta buna funcționare a cadrului comun al pieței interne.

(3) Într-o economie globală există, de asemenea, necesitatea convergenței standardelor între jurisdicții și a elaborării de standarde internaționale în cadrul unui proces transparent și responsabil din punct de vedere democratic. Prin urmare, este important pentru Comunitate ca aceasta să se implice în procesul de stabilire a standardelor internaționale pentru piețele financiare. Pentru a garanta că interesele Comunității sunt respectate și că standardele globale sunt de înaltă calitate și compatibile cu legislația comunitară, este esențial ca interesele Comunității să fie reprezentate în mod adecvat în respectivul proces de stabilire a standardelor internaționale.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate(3) (Regulamentul IAS), standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) ar trebui incluse în dreptul comunitar pentru a fi utilizate de societăți cu valori mobiliare cotate pe o piață reglementată din Comunitate, cu condiția ca IFSR să îndeplinească criteriile prevăzute de Regulamentul IAS. IFSR dețin, astfel, un rol important în funcționarea pieței interne și, prin urmare, Comunitatea este direct interesată să se asigure că procesul prin care sunt elaborate și aprobate IFSR conduce la stabilirea de standarde care respectă cerințele cadrului juridic al pieței interne.

(5) IFRS sunt emise de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB), iar interpretările aferente de Comitetul pentru interpretări ale standardelor internaționale de raportare financiară (IFRIC), două organisme ale Fundației Comitetului pentru standarde internaționale de contabilitate (IASCF). De aceea, este important să se stabilească măsuri de finanțare corespunzătoare pentru IASCF.

(6) Grupul consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) a fost înființat în 2001 de organizații europene reprezentând emitenți, investitori și profesioniști din sectorul contabilității implicați în procesul de raportare financiară. În conformitate cu Regulamentul IAS, EFRAG oferă Comisiei avize cu privire la conformitatea cu dreptul comunitar a standardelor de contabilitate emise de IASB sau a interpretărilor emise de IFRIC care necesită o aprobare. EFRAG este, de asemenea, utilizat din ce în ce mai mult ca platformă pentru a furniza contribuții tehnice în amonte cu privire la proiectele de standarde de contabilitate.

(7) Având în vedere rolul-cheie pe care îl joacă EFRAG în privința susținerii legislației și politicii în domeniul pieței interne și a reprezentării intereselor europene în procesul de stabilire a standardelor la nivel internațional, se dovedește necesară contribuția Comunității la finanțarea EFRAG.

(8) În domeniul auditului legal, Consiliul de supraveghere a interesului public (PIOB) a fost creat în 2005 de către Grupul de monitorizare, o organizație internațională responsabilă de monitorizarea reformei în materie de guvernanță a Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Rolul PIOB este acela de a supraveghea procesul care conduce la adoptarea standardelor internaționale de audit (ISA) și alte activități de interes public ale IFAC. Este posibilă adoptarea de ISA pentru aplicarea în Comunitate cu condiția, în special, ca acestea să fie elaborate respectându-se în mod corespunzător procedurile, supravegherea publică și transparența, astfel cum se prevede la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate(4).

(9) Introducerea ISA în dreptul comunitar și rolul-cheie pe care îl joacă PIOB în garantarea respectării cerințelor prevăzute în Directiva 2006/43/CE se traduc prin faptul că Comunitatea este direct interesată să se asigure că procesul prin care sunt elaborate și aprobate aceste standarde conduce la stabilirea unor standarde care respectă cerințele cadrului juridic al pieței interne. De aceea, este important să se asigure măsuri de finanțare corespunzătoare pentru PIOB.

(10) Prin urmare, este indicat să se instituie un program comunitar ("programul") care să permită cofinanțarea activităților EFRAG, IASCF și ale PIOB care urmăresc, în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), obiective de interes european general prin conceperea de standarde, aprobarea de standarde sau supravegherea proceselor de stabilire a standardelor în domeniul raportării financiare și al auditului.

(11) Este, de asemenea, indicat să se ofere subvenții celor trei structuri de sprijin legale, al căror obiectiv exclusiv constă în furnizarea de sprijin administrativ Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei(6), Comitetului european al inspectorilor bancari, instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei(7) și Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale, instituit prin Decizia 2009/79/CE a Comisiei(8) (împreună "comitetele de supraveghetori") pentru realizarea mandatelor lor și a proiectelor referitoare la convergența în materie de supraveghere, în special formarea personalului autorităților naționale de supraveghere și gestionarea proiectelor din domeniul tehnologiei informației.

(12) Criza financiară a demonstrat necesitatea urgentă de a realiza progrese în domeniul convergenței și cooperării în materie de supraveghere. Prin urmare, este oportun ca Comunitatea să contribuie financiar la anumite acțiuni ale comitetelor de supraveghetori care urmează să fie desfășurate în vederea realizării acestor progrese.

(13) Punerea în aplicare și aplicarea uniformă a dreptului comunitar în domeniul serviciilor financiare în ceea ce privește activitățile de supraveghere sunt esențiale pentru eliminarea obstacolelor încă existente în calea bunei funcționări a pieței interne. Unele dintre cele mai eficiente și adecvate mijloace pentru eliminarea obstacolelor existente constau în oferirea de către comitetele de supraveghetori a unei mai bune formări comune pentru personalul autorităților naționale de supraveghere și dezvoltarea unor instrumente comune în domeniul tehnologiei informației.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...