Universul Juridic nr. 5/2018

Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
de Anca Niță

16 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Preliminarii

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004(1) a fost introdusă în spațiul juridic "o nouă filosofie a contenciosului administrativ" fiind consacrate instituții și noțiuni noi care au ridicat în doctrina de specialitate și mai cu seamă în practica judiciară probleme de interpretare și de aplicare.

Evoluția practicii judiciare și a doctrinei administrative, pe de o parte și necesitatea ca reglementarea națională a contenciosului administrativ să fie adaptată la realitățile normative și jurisprudențiale europene, pe de altă parte, au determinat ca la aproape trei ani de la intrarea în vigoare, Legea nr. 554/2004 să fie modificată și completată prin Legea nr. 262/2007(2) .

Printre principalele modificări aduse Legii cadru a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007 regăsim adăugarea unor noi definiții, eliminarea altora, respectiv reformularea unora dintre cele deja existente în cuprinsul art. 2 alin. (1).

Dincolo de rezervele sau criticile formulate față de inserarea în corpul Legii nr. 554/2004 a articolului cu denumirea marginală "Semnificația unor termeni", în literatura de specialitate a fost salutată această abordare a legiuitorului. S-a avansat părerea că "includerea acestor definiții reprezintă un pas important pe drumul fortificării contenciosului administrativ în dreptul românesc, ca instituție de gardă a drepturilor fundamentale ale cetățeanului, în fața comportamentelor abuzive ale autorităților publice"(3).

În accepțiunea Legii nr. 554/2004, după cum se dispune expres prin art. 2 alin. (1) lit. c), actul administrativ este "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative (...) și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute și alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de contencios administrativ".

Fără a oferi o definiție contractului administrativ, Legea nr. 554/2004 a delimitat expres obiectul contractului administrativ cu ocazia asimilării contractului cu actul administrativ în ceea ce privește procedura jurisdicțională și a dispus expres - prin art. 8 alin. (2), că "instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea contractului administrativ".

Din interpretarea coroborată a dispozițiilor legale menționate și observarea dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 - care prevăd soluțiile pe care le poate da instanța când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, instanța supremă a statuat în mod constant că este îndreptățită să concluzioneze că "în legislația româneasca actuală, totul se rezumă la opțiunea legiuitorului de a include un anumit contract încheiat de o autoritate publica în sfera contractelor administrative, ceea ce va atrage competenta instanțelor de contencios administrativ sau, după caz, în sfera contractelor de drept privat, ceea ce va determina competența instanțelor civile"(4).

Dinamica socială și dinamica fenomenului administrativ se reflectă și în plan legislativ; în repetare rânduri, legiuitorul - prin acte normative cu caracter special în raport cu Legea nr. 554/2004, a oscilat în stabilirea instanței competente să soluționeze conflictele izvorâte din contractele de achiziție publică(5).

În anul 2016, a fost adoptat un nou cadru normativ în materia unei tipologii importante a contractelor administrative, respectiv a contractelor de achiziții publice(6), a contractelor sectoriale(7) și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii(8). Căile de atac și procedura de soluționare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune au fost reglementate prin Legea nr. 101/2016, act normativ care se dispune și în referire la procedura de urmat în procesele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterala a contractelor menționate(9).

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

La începutul lunii martie 2018, pe site-ul Camerei Deputaților a fost publicat un proiect de modificare a Legii nr. 554/2004.

După cum rezultă din expunerea de motive, modificările preconizate urmăresc să aibă ca efecte:

- reducerea duratei de soluționare a dosarelor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...