Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră

Modificări (3), Referințe (1), Doctrine (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2000 până la 24 iulie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 247/2005.
Suspendat de la data 01 ianuarie 2001 până la data 16 martie 2002 prin Ordonanță de urgență 295/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Terenurile cu destinație forestieră constituie fondul forestier național, care cuprinde:

a) fondul forestier proprietate publică;

b) fondul forestier proprietate privată.

Art. 2. -

(1) Terenurile din fondul forestier proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt și rămân în circuitul civil.

(2) Terenurile din fondul forestier proprietate privată pot fi înstrăinate și dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică.

Art. 3. - Modificări (1), Doctrină (1)

Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor din fondul forestier proprietate privată se face cu respectarea dreptului de preemțiune al statului, care se exercită prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Vânzătorul este obligat să înștiințeze în scris despre oferta de vânzare unitatea silvică teritorială în raza căreia este situat terenul respectiv.

(2) Oferta de vânzare va cuprinde numele și prenumele vânzătorului, suprafața și folosința terenului, sarcinile care îl grevează, termenii și condițiile vânzării, precum și locul unde este situat terenul.

Art. 5. -

(1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării ofertei de vânzare unitatea silvică teritorială se va pronunța în numele statului, în scris, asupra exercitării dreptului de preemțiune, indicând și prețul oferit.

(2) Statul are drept de preemțiune la preț egal și în condiții egale.

(3) Dacă prețul oferit de titularul dreptului de preemțiune nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul la un preț superior oricărei alte persoane.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1), titularul dreptului de preemțiune nu și-a manifestat voința de a cumpăra terenul, acesta se poate vinde la prețul convenit între părți.

Art. 6. -

(1) În fața notarului public, după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 5 alin. (1), dovada respectării prevederilor art. 4 și 5 se face cu actul eliberat vânzătorului de către unitatea silvică teritorială în a cărei rază este situat terenul. Modificări (1)

(2) În situația în care unitatea silvică teritorială în a cărei rază este situat terenul nu-și manifestă în scris, în termenul de 30 de zile, voința de a cumpăra terenul, înstrăinarea terenului de către proprietar se poate face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că unitatea silvică teritorială nu și-a manifestat, în termenul prevăzut de lege, dorința de a cumpăra terenul. Pentru autentificare declarația va fi însoțită de dovada înștiințării în scris a unității silvice teritoriale despre oferta de vânzare.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Schimbul de terenuri din fondul forestier proprietate privată între persoane fizice sau între persoane juridice de drept privat ori între persoane fizice și persoane juridice de drept privat se face cu acordul părților contractante.

(2) În toate cazurile de schimb de terenuri actul de schimb se încheie în formă autentică sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) și ale art. 7 alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozițiilor art. 4 și 5 atrage nulitatea relativă a contractului.

(2) Acțiunea în constatarea nulității poate fi introdusă de părți, de procuror sau de orice persoană interesată.

Art. 9. -

(1) Statul, prin administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, poate cumpăra terenuri degradate proprietate privată inapte pentru folosință agricolă, care pot fi ameliorate prin împădurire, cuprinse în perimetrele de ameliorare constituite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, aprobată prin Legea nr. 107/1999, precum și alte terenuri, în vederea lichidării enclavelor, regularizării perimetrului și asigurării gospodăririi durabile a fondului forestier proprietate publică a statului, cu avizul inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicării regimului silvic, terenuri care urmează să fie incluse în fondul forestier național. Modificări (1)

(2) Terenurile cumpărate în condițiile alin. (1) dobândesc destinație forestieră și vor fi cuprinse în amenajamentele silvice prin trecerea acestora în proprietatea publică a statului, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (2) nu se plătește taxa datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.

Art. 10. - Modificări (1)

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile legislației civile, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale Legii nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Aurel Pană,
secretar de stat
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

București, 24 noiembrie 2000.

Nr. 226.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...