Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2000 până la 06 noiembrie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 145/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2)

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase pentru om și mediu, în vederea plasării pe piață.

Art. 2. -

Principiile pe care se bazează prezenta ordonanță de urgență sunt, în principal, următoarele:

a) principiul asigurării unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediul înconjurător; Modificări (1)

b) principiul liberei circulații a bunurilor;

c) principiul progresului tehnic.

Art. 3. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică substanțelor și preparatelor chimice plasate pe piață, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia.

Art. 4. -

Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență următoarele substanțe și preparate chimice în formă finită, destinate utilizatorului final:

a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar;

b) produsele cosmetice;

c) amestecurile de substanțe devenite deșeuri;

d) produsele alimentare;

e) alimentele pentru animale;

f) pesticidele; Modificări (1)

g) substanțele radioactive;

h) munițiile și explozivii plasați pe piață în scopul obținerii unui efect practic prin explozie sau efect pirotehnic; Modificări (1)

i) substanțele chimice periculoase pentru care sunt prevăzute proceduri de autorizare și aprobare prin alte reglementări legale în vigoare și pentru care cerințele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 5. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul:

a) transportului substanțelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe apă;

b) substanțelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformări.

CAPITOLUL II Definirea termenilor

Art. 6. -

Termenii folosiți în prezenta ordonanță de urgență au următoarele înțelesuri:

a) substanță - element chimic și compușii săi în stare naturală sau obținuți printr-un proces de producție, conținând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilității produsului și orice impuritate care derivă din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanței și fără a-i modifica compoziția;

b) preparat - amestecuri sau soluții de două sau mai multe substanțe;

c) polimer - o substanță constituită din molecule care se caracterizează printr-o secvență a unuia sau mai multor tipuri de unități moleculare și care conțin o simplă majoritate ponderală de molecule și au cel puțin 3 unități monomere legate printr-o legătură covalentă la cel puțin o altă unitate monomeră sau la o altă substanță reactivă și constituită cel puțin dintr-o simplă majoritate ponderală de molecule de aceeași greutate moleculară. Aceste molecule trebuie să formeze o gamă de greutate moleculară, în mijlocul căreia diferențele de greutate moleculară sunt esențial atribuite diferenței în numărul de unități monomere. În sensul prezentei definiții, prin unitate monomeră se înțelege forma reacționată a unui monomer într-un polimer;

d) plasare pe piață - punerea la dispoziție terților, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat plasare pe piață în sensul prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (2)

e) IESCE - inventarul european al substanțelor existente puse pe piață. Acest inventar conține lista definitivă cuprinzând toate substanțele considerate că se aflau pe piața comunitară la data de 18 septembrie 1981.

Art. 7. -

Substanțele și preparatele periculoase în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență sunt următoarele:

a) substanțe și preparate explozive: substanțele și preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase, care pot să reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de probă determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parțial închise;

b) substanțe și preparate oxidante: substanțele și preparatele care în contact cu alte substanțe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reacție puternic exotermă;

c) substanțe și preparate extrem de inflamabile: substanțele și preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut și cu un punct de fierbere scăzut, precum și substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura și la presiunea mediului ambiant;

d) substanțe și preparate foarte inflamabile:

- substanțele și preparatele care pot să se încălzească și apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substanțele și preparatele solide care se pot aprinde cu ușurință după un scurt contact cu o sursă de aprindere și care continuă să ardă sau să se consume și după îndepărtarea sursei; sau

- substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substanțele și preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantități periculoase;

e) substanțe și preparate inflamabile - substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substanțe și preparate foarte toxice - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități foarte mici pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

g) substanțe și preparate toxice - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități reduse pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

h) substanțe și preparate nocive - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

i) substanțe și preparate corosive - substanțele și preparatele care în contact cu țesuturile vii exercită o acțiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substanțe și preparate iritante - substanțele și preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacție inflamatorie;

k) substanțe și preparate sensibilizante - substanțele și preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naștere unei reacții de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice; Modificări (1)

l) substanțe și preparate cancerigene - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot determina apariția afecțiunilor cancerigene ori pot crește incidența acestora;

m) substanțe și preparate mutagenice - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot crește frecvența acestora; Modificări (1)

n) substanțe și preparate toxice pentru reproducere - substanțele și preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot crește frecvența efectelor nocive nonereditare în progenitură sau pot dăuna funcțiilor ori capacităților reproductive masculine sau feminine; Modificări (1)

o) substanțe și preparate periculoase pentru mediul înconjurător - substanțele și preparatele care, introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător. Modificări (1)

CAPITOLUL III Clasificarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Art. 8. - Modificări (1)

Substanțele se clasifică în baza proprietăților lor intrinseci, în conformitate cu categoriile stipulate în art. 7.

Art. 9. -

Clasificarea preparatelor chimice în funcție de gradul de pericol și de natura specifică a riscurilor apărute se face potrivit prevederilor art. 7.

Art. 10. - Modificări (1)

Procedura privind clasificarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se efectuează în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementări legale pentru anumite preparate periculoase.

Art. 11. -

Testarea substanțelor și preparatelor chimice, respectiv a proprietăților fizico-chimice, a toxicității și a ecotoxicității, se efectuează potrivit metodelor stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

În cazul în care unele dintre substanțele chimice cuprinse în IESCE au fost clasificate în baza rezultatelor testărilor efectuate cu alte metode decât cu cele stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.

Art. 13. -

Testele de laborator se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator și de către laboratoare recunoscute și desemnate, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Art. 14. -

Plasarea pe piață a substanțelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerințe pentru ambalaje: Modificări (2)

a) să fie astfel proiectate și realizate încât să împiedice orice pierdere de conținut prin manipulare, transport și depozitare; Modificări (1)

b) materialele din care sunt fabricate ambalajele și dispozitivele de etanșare să fie rezistente la atacul conținutului sau să nu formeze compuși periculoși cu acesta;

c) ambalajele și sistemele de etanșare să fie solide și rezistente, pentru a se evita orice pierdere și pentru a îndeplini criteriile de siguranță în condițiile unei manipulări normale;

d) ambalajele și sistemele de închidere care se reînchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reînchide în mod repetat fără pierderi de conținut;

e) orice recipient, indiferent de capacitate, care conține substanțe destinate comercializării sau punerii la dispoziție persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protecția copiilor și să fie inscripționat cu însemne tactile de avertizare a pericolului;

f) ambalajul trebuie să fie închis inițial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere.

Art. 15. -

Plasarea pe piață a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerințe pentru ambalaje: Modificări (2)

a) cerințele prevăzute la art. 14 lit. a)-d), în ceea ce privește integritatea, evitarea pierderilor și sistemele de închidere;

b) recipientele care conțin preparatele periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziție publicului trebuie să nu aibă:

- formă și/sau prezentare grafică care să atragă ori să stimuleze curiozitatea copiilor sau să înșele consumatorii; Modificări (1)

- formă și/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane și animale, pentru produsele cosmetice și medicinale, pentru a nu fi confundate; Modificări (1)

c) recipientele conținând anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziție persoanelor fizice, care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prevăzute cu:

- sisteme de închidere de siguranță pentru copii; Modificări (1)

- însemne tactile de avertizare a pericolului. Modificări (1)

CAPITOLUL V Etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Art. 16. -

Substanțele periculoase pot fi plasate pe piață numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicații lizibile, care nu pot fi șterse: Modificări (2)

a) numele substanței, sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. În cazul în care substanța nu este clar specificată, se va utiliza o denumire recunoscută internațional;

b) numele și adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de plasarea pe piață a substanței sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; Modificări (2)

c) simbolurile referitoare la pericol și, dacă este cazul, indicații despre pericolele rezultate din folosirea substanței;

d) fraze-tip specifice utilizării substanțelor periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea substanței periculoase (fraze R);

e) fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudența cu care trebuie utilizată substanța periculoasă (fraze S);

f) atribuirea numărului Comunității Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.

Art. 17. -

Preparatele periculoase pot fi plasate pe piață numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicații lizibile, care nu pot fi șterse: Modificări (2)

a) denumirea comercială sau destinația preparatului;

b) numele și adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piață, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) denumirea chimică a componentelor clasificate ca substanțe periculoase;

d) simbolurile referitoare la pericol și, dacă este cazul, indicații despre pericolele rezultate din folosirea preparatului;

e) fraze-tip specifice utilizării preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizarea preparatului periculos (fraze R);

f) una sau mai multe fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudența cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S);

g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conținutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate persoanelor fizice. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

Aplicarea prevederilor art. 16 și 17 se face conform elementelor prevăzute de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 19. -

Eticheta va fi redactată în limba română, cu excepția prevederilor art. 17 lit. c), caz în care se va putea utiliza limbajul internațional recunoscut pentru componente.

CAPITOLUL VI Publicitatea și fișele de securitate

Art. 20. -

Se admite orice formă de publicitate pentru substanțele chimice care aparțin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu condiția menționării categoriei/categoriilor respective.

Art. 21. - Modificări (1)

Pentru a permite utilizatorilor profesionali și celor industriali să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă, la prima livrare a substanțelor și preparatelor periculoase sau chiar înainte de această livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fișă tehnică de securitate. Această fișă trebuie să conțină toate informațiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecția omului și a mediului înconjurător.

Art. 22. -

Fișa tehnică de securitate va fi comunicată destinatarului. Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunoștință destinatarului fișei tehnice de securitate orice informații noi de care acesta a luat cunoștință.

CAPITOLUL VII Atribuții și răspunderi

Art. 23. -

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, care are următoarele atribuții și răspunderi principale: Modificări (2)

a) solicită și primește informații despre proprietățile substanțelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compoziția lor chimică, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerințe medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive și curative, în mod special a urgențelor;

b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea și perfecționarea personalului atestat pentru controlul și supravegherea produselor chimice și pentru instruirea organismelor responsabile;

c) coordonează și furnizează suportul informațional în domeniul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase;

d) autorizează inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase;

e) furnizează informații specifice și detaliate tuturor agențiilor și organismelor guvernamentale care au atribuții în domeniul substanțelor și al preparatelor periculoase (autorități vamale, inspectorate de protecție a muncii, direcții de sănătate publică, agenții de protecție a mediului etc.); Modificări (1)

f) constată și sancționează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase și stabilește măsurile de remediere și termenele pentru îndeplinirea acestora.

(2) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Sursele de finanțare ale Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase vor fi extrabugetare. Modificări (2)

Art. 24. -

Producătorii și importatorii au următoarele atribuții și răspunderi:

a) efectuează testări ale proprietăților substanțelor și preparatelor chimice, în vederea încadrării în clasele de pericol prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) clasifică, etichetează și ambalează substanțele și preparatele chimice periculoase în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;

c) elaborează fișe tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel târziu în momentul livrării;

d) furnizează Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase toate informațiile despre proprietățile substanțelor și preparatelor care pot pune în pericol sănătatea omului sau mediul înconjurător. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Contravenții și sancțiuni

Art. 25. -

Constituie contravenție următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități comerciale cu substanțe și preparate chimice periculoase, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni conform Codului penal:

a) declararea de date nereale, incomplete sau greșite despre substanțele și preparatele chimice periculoase care pot cauza vătămări grave ale sănătății omului sau ale mediului înconjurător; Modificări (1)

b) neprezentarea fișelor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori greșite;

c) clasificarea, ambalarea și etichetarea greșită a substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

d) încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență prin orice alt mod decât cele prevăzute la lit. a), b) și c).

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum și retragerea autorizației de desfășurare a activităților comerciale.

(2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b) și c) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 55.000.000 lei.

(3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei.

Art. 27. -

(1) Săvârșirea repetată a vreuneia dintre contravențiile prevăzute la art. 25 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase se sancționează cu dublul amenzii contravenționale maxime prevăzute.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. -

Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 25 se face de Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase.

Art. 29. -

(1) Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării obligațiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Întârzierea la plată va atrage penalizări în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Plângerile se soluționează de judecătoria competentă.

Art. 30. -

Încălcarea repetată sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage interdicția temporară sau definitivă a desfășurării activității, conform prevederilor Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată.

Art. 31. -

Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 32. -

Orice faptă a persoanei fizice sau juridice săvârșită în legătură cu activitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, care întrunește elementele unei infracțiuni, se sancționează potrivit Codului penal.

Art. 33. -

Constatarea nerespectării obligațiilor și a săvârșirii contravențiilor, precum și aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase.

Art. 34. - Modificări (1)

În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune, contravențiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozițiile care reglementează regimul general al contravențiilor.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii Modificări (1)

Art. 35. - Modificări (2)

Ministerul Industriei și Comerțului elaborează actele normative referitoare la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase și normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le supune spre adoptare Guvernului.

Art. 36. - Modificări (1)

Ministerul Industriei și Comerțului va iniția împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale acte normative referitoare la: Modificări (1)

a) restricții la comercializarea și utilizarea anumitor substanțe și preparate chimice periculoase;

b) notificarea substanțelor chimice noi și evaluarea riscului pentru om și mediu.

Art. 37. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență se aplică după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - Modificări (1)

Pe data aplicării prezentei ordonanțe de urgență se abrogă pct. 18 din anexa nr. 2 "Normele tehnice privind cultivarea plantelor care conțin substanțe toxice, fabricarea, condiționarea, depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea produselor și substanțelor toxice" la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor și substanțelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
p. Ministrul funcției publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
Eliade Corneliu Mihăilescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Modificări (1)

București, 9 noiembrie 2000.

Nr. 200.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...