Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1907/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul articolului 10, sintagma "Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare" se înlocuiește cu sintagma "Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare".

2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

"

Art. 101. -

(1) Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2009, poate fi depusă și de persoanele care nu solicită aprobarea la plată a cheltuielilor de judecată decât după epuizarea procedurilor judiciare și numai în situația prevăzută de art. 10 alin. (2). Dispozițiile art. 5, art. 6, art. 8 alin. (3) și (4), precum și ale art. 9 se aplică în mod corespunzător.

(2) După aprobarea cererii de plată, beneficiarul transmite ordonatorului de credite, semnată, convenția prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin."

3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 25 aprilie 2018.

Nr. 1.907.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/2011)

CONVENȚIE

ARTICOLUL 1 Părțile contractante

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumită în prezentul contract ordonator,

și

domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., născut(ă) în localitatea . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., cont bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis pe numele . . . . . . . . . ., în calitate de persoană care ocupă sau a ocupat o funcție de demnitate publică/înalt funcționar public/funcționar public/personal contractual în cadrul . . . . . . . . . ., denumit(ă) în continuare beneficiar,

au încheiat prezenta convenție, în următoarele condiții stabilite de comun acord:

ARTICOLUL 2 Obiectul convenției

Obiectul prezentei convenții îl constituie recuperarea sumelor plătite către beneficiar de la persoana care a căzut în pretenții și în limita sumelor reținute de instanța judecătorească sau de procuror, după caz, în cazul în care nu se constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către beneficiar, cu vinovăție constând în culpă gravă sau gravă neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi reveneau.

ARTICOLUL 3

Valoarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce au revenit beneficiarului este de . . . . . . . . . . lei (TVA inclus).

ARTICOLUL 4

Plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare prevăzute la art. 3 se face în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.

ARTICOLUL 5 Drepturile și obligațiile ordonatorului

5.1. Ordonatorul are următoarele drepturi:

a) să refuze plata cheltuielilor de judecată efectuate anterior datei depunerii cererii prin care se solicită plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare;

b) să solicite beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care acesta a participat;

c) să se îndrepte împotriva persoanei care a căzut în pretenții, ca urmare a cesionării tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care a participat beneficiarul, astfel cum au fost reținute de instanța judecătorească sau de procuror, după caz;

d) să solicite beneficiarului încuviințarea executării silite a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanțele judecătorești sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăție constând în culpă gravă sau gravă neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi reveneau.

5.2. Ordonatorul are următoarele obligații:

a) să plătească beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, în limita bugetului angajat;

b) în situația în care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite încheierea actului adițional sau angajarea de noi cheltuieli în cursul unui an bugetar, după caz, să facă demersurile necesare pentru a identifica sursele de finanțare, conform prevederilor legale, în termen de 6 luni de la data constatării lipsei fondurilor.

ARTICOLUL 6 Drepturile și obligațiile beneficiarului

6.1. Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi reveneau, în limita bugetului aprobat prin legile bugetare anual, efectuate după depunerea cererii.

6.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

a) să transmită ordonatorului documentele pentru care solicită plata, în original sau certificate pe propria răspundere "conform cu originalul";

b) să solicite în cadrul procesului civil sau penal, inclusiv în faza urmăririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de soluționare a acestora;

c) să solicite încuviințarea executării silite a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile sau a actului procurorului, după caz, în cazul în care instanțele judecătorești sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii, cu vinovăție constând în culpă gravă sau gravă neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi reveneau, în termen de 30 de zile de la momentul soluționării definitive/irevocabile a cauzei;

d) să notifice persoana care a căzut în pretenții despre cesionarea dreptului de creanță către ordonator.

6.3. Prin prezenta convenție, beneficiarul cesionează ordonatorului toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocațiale și cu serviciile de expertiză judiciară ocazionate de procedurile judiciare în care participă, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă sau prin actul procurorului, după caz.

ARTICOLUL 7 Modalitatea de plată

Beneficiarul va depune la sediul ordonatorului, la solicitarea de plată, o cerere, însoțită de documente justificative, în original. Cererea va conține, în mod obligatoriu, confirmarea beneficiarului că cheltuielile de judecată au intervenit după data depunerii cererii prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalității de plată și recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalți funcționari publici, funcționari publici și personal contractual în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și că acestea au fost efectuate în legătură cu procedura judiciară în care este implicat, cu precizarea expresă a sumelor care pot fi plătite pentru serviciile respective, precum și indicarea contului bancar, aflat la dispoziția solicitantului, în care urmează a se face plata.

ARTICOLUL 8 Modificarea convenției

Modificarea oricărei clauze a prezentei convenții se poate face numai prin acordul părților.

ARTICOLUL 9 Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează prin acordul părților sau de drept, după îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți.

ARTICOLUL 10 Dispoziții finale

Beneficiarul acceptă expres, potrivit art. 1.203 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, caracterul de titlu executoriu al convenției.

Prezenta convenție a fost încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Ordonator,
. . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...