Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

Modificări (14), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 31 martie 2000.

În vigoare de la 01 aprilie 2000 până la 31 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 330/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I Indemnizații și salarii de bază

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată personalul contractual din sectorul bugetar primește un salariu de bază stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanță de urgență, precum și celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispozițiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înțelege personalul angajat în acest sector în funcții de conducere sau în funcții de execuție, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condițiile legii.

Art. 2. - Jurisprudență

Salariile de bază pentru fiecare funcție de execuție, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minimă și cea maximă prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 3. -

(1) În cazul personalului contractual care ocupă o funcție de conducere în sectorul bugetar, salariul de bază este cel corespunzător funcției de execuție, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Indemnizația de conducere face parte din salariul de bază și este stabilită în procente din salariul de bază al funcției de execuție.

(3) Indemnizația de conducere se acordă în mod corespunzător și personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituției publice respective, pe perioada de derulare a acestora.

CAPITOLUL II Modul de stabilire a salariilor de bază
și a indemnizațiilor de conducere

Art. 4. -

Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.

Art. 5. -

(1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalchează pe luni cheltuielile cu salariile și le comunică Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat și, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru unitățile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unitățile subordonate se comunică de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceștia, ordonatorilor terțiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare și cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăși totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.

Art. 6. - Jurisprudență

Stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 154/1998.

Art. 7. -

(1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.

(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obținute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituției publice respective.

CAPITOLUL III Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual

Art. 8. - Jurisprudență

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi aprobate prin acte normative.

Art. 9. -

Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 10. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000.

(2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență are salariul de bază sub cel corespunzător limitei minime a funcției, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanță de urgență.

(3) Stabilirea salariului de bază între limitele prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență se face o dată pe an, pe baza evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, efectuată în condițiile legii.

(4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de bază stabilite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în două etape, astfel: două treimi din creșterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, și o treime din creșterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000.

Art. 11. -

Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neîncadrării în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suportă, în condițiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.

Art. 12. -

Până la intrarea în vigoare a legii salarizării funcționarilor publici prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul personalului contractual care ocupă o funcție publică.

Art. 13. - Jurisprudență

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:

a) personalului din organele autorității judecătorești, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) președintelui, vicepreședintelui și secretarului general ai Academiei Române; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;

c) personalului diplomatic și consular de carieră;

d) personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ;

e) personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Art. 14. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuții privind apărarea, ordinea publică și siguranța națională.

Art. 15. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 și IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, președintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiară,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

București, 30 martie 2000.

Nr. 24.

ANEXA Nr. I Modificări (13), Jurisprudență

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Președinției, aparatul de lucru
al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

*) Funcțiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, potrivit legii. Modificări (1)

A. Funcții de conducere

Nr.
crt.
Funcția
Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
1. Secretar general S 10.000.000
2. Secretar general adjunct S 9.000.000

NOTĂ:

Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IA
S 1.575.000 5.500.000
2. Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul I
S 1.364.000 4.810.000
3. Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul II
S 1.199.000 4.357.000
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III
S 1.184.000 3.905.000
5. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV
S 1.132.000 3.509.000
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1.095.000 -
7. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relații, interpret
profesional, subinginer; gradul IA
SSD 1.364.000 4.810.000
8. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relații, interpret
profesional, subinginer; gradul I
SSD 1.281.000 3.905.000
9. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relații, interpret
profesional, subinginer; gradul II
SSD 1.070.000 3.509.000
10. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relații, interpret
profesional, subinginer; gradul III
SSD 968.000 3.169.000
11. Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relații, interpret
profesional, subinginer; debutant
SSD 948.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
12. Consilier juridic gradul IA S 2.193.000 5.500.000
13. Consilier juridic gradul I S 2.005.000 4.810.000
14. Consilier juridic gradul II S 1.816.000 4.357.000
15. Consilier juridic gradul III S 1.627.000 3.905.000
16. Consilier juridic gradul IV S 1.462.000 3.509.000
17. Consilier juridic debutant S 1.448.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
18. Referent IA M 1.112.000 2.800.000
19. Referent I M 1.029.000 2.434.000
20. Referent II M 981.000 2.264.000
21. Referent III M 901.000 1.981.000
22. Referent IV M 849.000 1.811.000
23. Referent debutant M 844.000 -
Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție de
specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Președinției,
Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea
Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ,
Avocatului Poporului și Curții de Conturi
Modificări (3)

A. Funcții de conducere specifice

Nr.
crt.
Funcția
Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
1. Șef departament, director general S 10.000.000

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr.
crt.
Funcția*) Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
2. Șef birou senatorial, șef cabinet S 2.005.000 4.810.000
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 1.674.000 4.018.000
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 1.368.000 3.509.000
5. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 1.557.000 4.018.000
6. Director de cabinet S 3.584.000 8.601.000
7. Consilier S 3.584.000 8.601.000
8. Expert S 3.278.000 7.866.000
9. Consultant S 2.240.000 5.376.000
10. Secretar cabinet, secretar-dactilograf M 944.000 2.943.000
Modificări (3)

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr.
crt.
Funcția
Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
1. Comisar general S 9.100.000

Funcții de execuție

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Comisar principal IA
Comisar principal I
Comisar principal II
Comisar principal III
Comisar principal IV
Comisar debutant
Comisar principal I
Comisar principal II
Comisar principal III
Comisar debutant
S
S
S
S
S
S
SSD
SSD
SSD
SSD
1.996.000
1.785.000
1.533.000
1.317.000
1.307.000
1.305.000
1.616.000
1.441.000
1.235.000
1.180.000
5.500.000
4.810.000
4.244.000
3.905.000
3.792.000
-
4.357.000
3.905.000
3.509.000
-
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11.
12.
13.
14.
15.
Comisar IA
Comisar I
Comisar II
Comisar III
Comisar debutant
M
M
M
M
M
1.226.000
1.085.000
991.000
896.000
892.000
2.943.000
2.603.000
2.377.000
2.151.000
-
Modificări (1)

Audit intern

Nr.
crt.
Funcția
Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Auditor-ofițer S 4.692.000 7.894.000
2. Auditor-expert S 3.278.000 6.196.000
3. Auditor-inspector S 2.335.000 5.065.000
4. Auditor-asistent S 1.863.000 4.499.000

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate

Funcții de execuție pe trepte profesionale, specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor

Nr.
crt.
Funcția
Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Casier trezorier I M 944.000 2.264.000
2. Casier trezorier II; agent fiscal,
operator rol, numărător bani; I
M; G 849.000 1.981.000
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator
rol, numărător bani; debutant
M; G 829.000 -
Modificări (1)

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 1.014.000 2.434.000
2. Referent transmitere II M 920.000 2.207.000
3. Referent transmitere III M 859.000 1.981.000
4. Referent debutant M 849.000 -
Modificări (1)

3. MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2.193.000 8.828.000*)
2. Consilier economic S 2.005.000 4.810.000
3. Secretar economic I S 1.816.000 4.358.000
4. Secretar economic II S 1.627.000 3.905.000
5. Secretar economic III S 1.462.000 3.509.000

*) Cuprinde și indemnizația de conducere.

4. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Funcții de execuție

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 1.627.000 3.905.000
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1.462.000 3.509.000
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1.321.000 3.169.000
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1.274.000 -

5. MINISTERUL DE INTERNE

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 1.575.000 5.500.000
2. Arhivist gradul I S 1.364.000 4.810.000
3. Arhivist gradul II S 1.199.000 4.358.000
4. Arhivist gradul III S 1.184.000 3.905.000
5. Arhivist gradul IV S 1.132.000 3.509.000
6. Arhivist debutant S 1.095.000 -
7. Arhivist gradul IA SSD 1.364.000 4.810.000
8. Arhivist gradul I SSD 1.281.000 3.905.000
9. Arhivist gradul II SSD 1.070.000 3.509.000
10. Arhivist gradul III SSD 968.000 3.169.000
11. Arhivist debutant SSD 948.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 1.112.000 2.800.000
13. Arhivar I M 1.029.000 2.434.000
14. Arhivar II M 983.000 2.264.000
15. Arhivar III M 901.000 1.981.000
16. Arhivar debutant M 844.000 -
Modificări (1)

IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului

OFICIUL CONCURENȚEI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de concurență gradul I S 2.193.000 5.500.000
2. Inspector de concurență gradul II S 2.005.000 4.810.000
3. Inspector de concurență gradul III S 1.816.000 4.358.000

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. II Modificări (13), Jurisprudență

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Prefecturi, consilii, primării și servicii publice din
subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA S 1.627.000 3.905.000
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 1.439.000 3.452.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1.250.000 2.999.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 1.132.000 2.717.000
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 1.061.000 -
6. Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IA SSD 1.156.000 2.773.000
7. Conductor arhitect I, referent I, subinginer I SSD 967.000 2.320.000
8. Conductor arhitect II, referent II, subinginer II SSD 896.000 2.151.000
9. Conductor arhitect, referent, subinginer; debutant SSD 892.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 2.193.000 4.358.000
11. Consilier juridic gradul I S 2.005.000 3.905.000
12. Consilier juridic gradul II S 1.816.000 3.452.000
13. Consilier juridic gradul III S 1.627.000 2.999.000
14. Consilier juridic gradul IV S 1.462.000 2.603.000
15. Consilier juridic debutant S 1.448.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16. Referent, inspector; IA M 1.061.000 2.547.000
17. Referent, inspector; I M 991.000 2.377.000
18. Referent, inspector; II M 896.000 2.151.000
19. Referent, inspector; III M 835.000 1.981.000
20. Referent, inspector; debutant M 830.000 -
21. Agent agricol I M 873.000 2.094.000
22. Agent agricol II M; G 826.000 1.981.000
23. Agent agricol III M; G 755.000 1.811.000
24. Agent agricol debutant M; G 750.000 -
Modificări (2)

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul prefecturilor
și al consiliilor

1. Prefectura Municipiului București și Consiliul General
al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Salariul de bază (lei)
1. Secretar general al prefecturii 9.500.000
2. Secretar 9.500.000

2. Prefecturi și consilii județene

Nr. crt. Funcția Salariul de bază (lei)
Categoria I Categoria II
3. Secretar general al prefecturii 8.900.000 8.300.000
4. Secretar 8.900.000 8.300.000

3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale

Nr. crt. Funcția Salariul de bază
(lei)
Cu peste
320.000 locuitori*)
Categoria
I II III
5. Municipii
- secretar 7.400.000 6.700.000 6.100.000 5.500.000

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

6. Orașe
- secretar - 4.600.000 4.150.000 3.500.000
Nr. crt. Funcția Salariul de bază
(lei)
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
între
7.001-15.000 locuitori
între
3.001-7.000 locuitori
până la
3.000 locuitori
7. Comune
- secretar 3.300.000 3.000.000 2.750.000 2.600.000

NOTĂ:

Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/1 Jurisprudență

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice
din aparatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul I S 3.207.000 7.696.000
2. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Reglementator piețe de capital, analist politici de piață, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistent S 1.863.000 4.471.000

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/2 Jurisprudență

CURTEA DE CONTURI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Curții de Conturi

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Controlor financiar gradul I, judecător financiar gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat- asistent gradul I, judecător financiar gradul I inspector, procuror financiar gradul I inspector S 3.207.000 7.696.000
2. Controlor financiar gradul II, judecător financiar gradul II, procuror financiar gradul II, magistrat-asistent gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Controlor financiar gradul III, judecător financiar gradul III, procuror financiar gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Controlor financiar-asistent S 1.863.000 4.471.000
Respingeri de neconstituționalitate (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/3 Modificări (12)

CONSILIUL CONCURENȚEI
Salariile de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice
ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Inspector de concurență gradul I S 3.207.000 7.696.000
2. Inspector de concurență gradul II S 2.900.000 6.960.000
3. Inspector de concurență gradul III S 2.594.000 6.225.000
4. Inspector de concurență asistent S 1.863.000 4.471.000

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1 Modificări (14)

SĂNĂTATE

I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei )
minim maxim
1. Medic primar S 2.661.000 5.562.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.269.000 8.343.000
2. Medic specialist S 2.281.000 3.981.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.661.000 5.195.000
3. Medic rezident anul II-VII S 1.901.000 3.163.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.145.000
4. Medic rezident anul I S 1.673.000 2.836.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.129.000 3.490.000
5. Medic S 1.521.000 3.490.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.098.000 4.826.000
6. Medic stagiar S 1.521.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.962.000 -
7. Farmacist primar*) S 2.281.000 4.171.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.585.000 6.435.000
8. Farmacist specialist S 1.977.000 3.490.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.613.000
9. Farmacist rezident anul II-III S 1.673.000 2.727.000
10. Farmacist rezident anul I S 1.673.000 -
11. Farmacist S 1.369.000 2.754.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.851.000 4.254.000
12. Farmacist stagiar S 1.369.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.821.000 -
13. Fiziokinetoterapeut principal S 1.573.000 4.145.000
14. Fiziokinetoterapeut specialist S 1.218.000 3.272.000
15. Fiziokinetoterapeut S 1.182.000 2.727.000
16. Fiziokinetoterapeut debutant S 1.174.000 -
17. Dentist principal SSD 1.182.000 3.054.000
18. Dentist SSD 1.023.000 2.700.000
19. Dentist debutant SSD 1.005.000 -
20. Asistent medical principal**) PL 1.179.000 3.054.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.954.000 3.763.000
21. Asistent medical**) PL 1.027.000 2.727.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.521.000 3.163.000
22. Asistent medical debutant**) PL 913.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.467.000 -
23. Asistent medical principal**) M 1.141.000 2.836.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.749.000 3.381.000
24. Asistent medical**) M 989.000 2.400.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.445.000 2.727.000
25. Asistent medical debutant**) M 894.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.432.000 -
26. Tehnician dentar principal***) M 1.168.000 2.945.000
27. Tehnician dentar***) M 955.000 2.509.000
28. Tehnician dentar debutant***) M 941.000 -
29. Soră medicală principală****) M 1.065.000 2.618.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.604.000 3.272.000
30. Soră medicală****) M 913.000 2.182.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.353.000 2.400.000
31. Soră medicală debutantă****) M 875.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.326.000 -
Modificări (1)

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

32. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 2.281.000 4.145.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.592.000 6.435.000
33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 1.977.000 3.272.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.281.000 4.613.000
34. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.369.000 2.727.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.851.000 3.272.000
35. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 1.369.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 1.817.000 -
36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1.218.000 3.218.000
37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 1.182.000 2.945.000
38. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1.173.000 -
39. Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) SSD 1.182.000 3.054.000
40. Profesor C.F.M., biolog, chimist*) SSD 1.023.000 2.700.000
41. Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) SSD 1.005.000 -

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

42. Infirmieră, agent D.D.D. G 856.000 1.636.000
43. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 700.000 -
44. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 700.000 1.473.000
- din anatomia patologică şi medicina legală2) G 1.179.000 2.291.000
45. Ambulanţier**) 1.136.000 2.400.000
46. Şofer autosanitară I***) 1.082.000 2.182.000
47. Şofer autosanitară II***) 982.000 1.963.000
48. Şofer autosanitară III***) 891.000 1.745.000
Modificări (1)

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
1. Medic primar S 3.041.000 6.729.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.649.000 9.202.000
2. Medic specialist S 2.661.000 5.235.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.041.000 6.326.000
3. Medic rezident anul II-VII S 2.281.000 3.817.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.661.000 4.690.000
4. Medic rezident anul I S 2.053.000 3.381.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.509.000 4.035.000
5. Farmacist primar*) S 2.281.000 5.453.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.813.000 7.034.000
6. Farmacist specialist S 1.901.000 4.363.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.129.000 5.617.000
7. Fiziokinetoterapeut principal S 1.445.000 5.453.000
8. Fiziokinetoterapeut specialist S 1.027.000 4.363.000
9. Asistent medical principal**) PL 1.293.000 4.035.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.030.000 4.908.000
10. Asistent medical**) PL 1.141.000 3.599.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 1.673.000 3.926.000
11. Asistent medical principal**) M 1.179.000 3.490.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.885.000 4.363.000
12. Asistent medical**) M 1.027.000 3.163.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.536.000 3.490.000
13. Soră medicală principală***) M 1.103.000 3.163.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.749.000 4.035.000
14. Soră medicală***) M 951.000 2.727.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 1.483.000 3.163.000
Modificări (1)

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
15. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 2.281.000 5.453.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.813.000 7.034.000
16. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 1.901.000 4.363.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.129.000 5.617.000
17. Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 1.491.000 5.235.000
18. Profesor C.F.M. principal SSD 1.246.000 4.035.000

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 și lit. B nr. crt. 15-17.

2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică și medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie.

NOTĂ:

1. Salariul de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.

2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiațiilor nucleare din cadrul direcțiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care își desfășoară activitatea și în unități sanitare clinice, se stabilește pe baza salariilor de bază din cap. II "Unități clinice, institute și centre medicale" - litera B.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcției de asistent farmacie.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2 Modificări (14)

CERCETARE
Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea
de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător științific principal gradul I S 2.529.000 6.000.000
2. Cercetător științific principal gradul II S 2.023.000 4.343.000
3. Cercetător științific principal gradul III S 1.726.000 3.451.000
4. Cercetător științific S 1.517.000 3.034.000
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5. Asistent de cercetare științifică S 1.398.000 2.796.000
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1.386.000 -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I M 1.398.000 2.796.000
8. Asistent II M 1.190.000 2.380.000
9. Asistent III M 1.101.000 2.201.000
10. Asistent stagiar M 1.059.000 -

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3 Modificări (13)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I; S
gradul I 1.773.000 4.908.000
gradul II 1.523.000 3.654.000
gradul III 1.364.000 3.272.000
gradul IV 1.205.000 2.890.000
gradul V 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
*) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic; S
gradul I 1.682.000 4.035.000
gradul II 1.409.000 3.381.000
gradul III 1.205.000 2.890.000
3. Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă; S
gradul I 1.523.000 3.654.000
gradul II 1.364.000 3.272.000
gradul III 1.205.000 2.890.000
gradul IV 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
4. Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 1.114.000 2.672.000
II 955.000 2.291.000
III 841.000 2.018.000
debutant 837.000 -
6. Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 1.114.000 2.672.000
II 955.000 2.291.000
III 841.000 2.018.000
debutant 837.000 -
7. Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 1.364.000 3.272.000
II 1.205.000 2.890.000
III 1.114.000 2.672.000
IV 955.000 2.291.000
V 864.000 2.073.000
debutant 837.000 -
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 977.000 2.345.000
II 909.000 2.182.000
III 827.000 1.963.000
debutant 818.000 -
9. Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 977.000 2.345.000
II 909.000 2.182.000
III 827.000 1.963.000
debutant 818.000 -
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 773.000 1.854.000
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11. Muncitor calificat
I 1.136.000 2.318.000
II 1.068.000 2.182.000
III 977.000 2.018.000
IV 909.000 1.854.000
V 818.000 1.691.000
VI 750.000 1.555.000
Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul I 1.364.000 3.272.000
gradul II 1.205.000 2.890.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 1.318.000 3.163.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.091.000 2.618.000
debutant 1.077.000 -
3. Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
4. Redactor, secretar de redacție; SSD
gradul I 1.205.000 2.890.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 -
6. Laborant foto, retușor foto, fotograf; M; G
treapta I 955.000 2.291.000
treapta II 841.000 2.018.000
treapta III 773.000 1.854.000
debutant 759.000 -
Modificări (1)

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul IA 1.500.000 4.363.000
gradul I 1.250.000 2.999.000
gradul II 1.136.000 2.727.000
debutant 1.077.000 -
2. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; SSD
gradul I 1.205.000 3.272.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 1.114.000 2.672.000
treapta II 977.000 2.345.000
treapta III 909.000 2.182.000
debutant 837.000 -
* ) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.
4. Bibliotecar M
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 -
5. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 773.000 1.854.000
Modificări (1)

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Referent; S
gradul I 1.296.000 3.109.000
gradul II 1.182.000 2.836.000
gradul III 1.114.000 2.672.000
debutant 1.077.000 -
2. Referent; SSD
gradul I 1.205.000 2.890.000
gradul II 1.114.000 2.672.000
gradul III 964.000 2.291.000
debutant 959.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Referent;
treapta IA 1.114.000 2.672.000
treapta I 977.000 2.345.000
treapta II 909.000 2.182.000
debutant 837.000 -
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, operelor naționale, muzeelor naționale, bibliotecilor naționale și ai Bibliotecii Academiei Române, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4 Modificări (13)

CULTE

Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Preot
gradul I S 1.636.000 3.926.000
gradul II S 1.364.000 3.272.000
definitiv S 1.227.000 2.945.000
debutant S 1.218.000 -
2. Preot
gradul I M 1.182.000 2.836.000
definitiv M 1.136.000 2.727.000
debutant M 1.118.000 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5 Modificări (13)

SPORT

UNITĂȚI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din
federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
(lei )
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul IA 1.605.000 4.066.000
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 1.449.000 3.478.000
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 1.293.000 3.103.000
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 1.182.000 2.836.000
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 1.093.000 2.622.000
6. Instructor sportiv debutant 1.075.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 1.093.000 2.622.000
8. Instructor sportiv II, referent II 981.000 2.354.000
9. Instructor sportiv III, referent III 914.000 2.194.000
10. Instructor sportiv debutant 834.000 -
Modificări (1)

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte
unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 1.338.000 3.210.000
2. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 1.182.000 2.836.000
3. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 1.093.000 2.622.000
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 1.004.000 2.408.000
5. Antrenor categoria V 923.000 2.194.000
6. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 914.000 -
Modificări (1)

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6 Modificări (13)

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I
Aparatul central

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 2.987.000 7.169.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 2.542.000 6.099.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 2.363.000 5.671.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2.185.000 5.243.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2.007.000 4.815.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 1.828.000 4.387.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 1.797.000 -
8. Referent gradul I SSD 2.051.000 4.922.000
9. Referent gradul II SSD 1.873.000 4.494.000
10. Referent gradul III SSD 1.695.000 4.066.000
11. Referent debutant SSD 1.668.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 1.918.000 4.601.000
13. Referent I M 1.739.000 4.173.000
14. Referent II M 1.561.000 3.745.000
15. Referent III M 1.383.000 3.317.000
16. Referent IV M 1.204.000 2.889.000
17. Referent debutant M 1.177.000 -

CAPITOLUL II
Direcția Generală a Vămilor

Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 3.567.000 8.025.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 3.032.000 7.276.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 2.854.000 6.848.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2.631.000 6.313.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2.408.000 5.778.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 2.185.000 5.243.000
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 2.154.000 -
8. Referent gradul I SSD 2.497.000 5.992.000
9. Referent gradul II SSD 2.274.000 5.457.000
10. Referent gradul III SSD 2.051.000 4.922.000
11. Referent debutant SSD 2.020.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Referent IA M 2.363.000 5.671.000
13. Referent I M 2.140.000 5.136.000
14. Referent II M 1.962.000 4.708.000
15. Referent III M 1.784.000 4.280.000
16. Referent IV M 1.605.000 3.852.000
17. Referent debutant M 1.579.000 -

CAPITOLUL III
Direcția regională vamală

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S 2.631.000 6.313.000
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 2.185.000 5.243.000
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 2.007.000 4.815.000
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 1.784.000 4.280.000
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 1.605.000 3.852.000
6. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 1.579.000 -
7. Referent gradul I SSD 1.739.000 4.173.000
8. Referent gradul II SSD 1.561.000 3.745.000
9. Referent gradul III SSD 1.427.000 3.424.000
10. Referent debutant SSD 1.400.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent IA M 1.561.000 3.745.000
12. Referent I M 1.427.000 3.424.000
13. Referent II M 1.293.000 3.103.000
14. Referent III M 1.115.000 2.675.000
15. Referent debutant M 1.088.000 -

CAPITOLUL IV
Birouri vamale

Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert vamal S sau școală vamală 2.363.000 5.671.000
2. Inspector vamal principal S sau școală vamală 1.918.000 4.601.000
3. Inspector vamal gradul I S sau școală vamală 1.739.000 4.173.000
4. Inspector vamal gradul II S sau școală vamală 1.561.000 3.745.000
5. Inspector vamal gradul III S sau școală vamală 1.383.000 3.317.000
6. Inspector vamal debutant S sau școală vamală 1.356.000 -
7. Inspector vamal Școală vamală sau SSD 1.583.000 3.799.000
8. Controlor vamal gradul I Școală vamală sau SSD 1.383.000 3.317.000
9. Controlor vamal gradul II Școală vamală sau SSD 1.204.000 2.889.000
10. Agent vamal debutant Școală vamală sau SSD 1.177.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Controlor vamal I M 1.427.000 3.424.000
12. Controlor vamal II M 1.293.000 3.103.000
13. Controlor vamal III M 1.115.000 2.675.000
14. Controlor vamal debutant M 955.000 -
Modificări (1)

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector pentru datoria vamală principal S 1.918.000 4.601.000
2. Inspector pentru datoria vamală gradul I S 1.739.000 4.173.000
3. Inspector pentru datoria vamală gradul II S 1.561.000 3.745.000
4. Inspector pentru datoria vamală gradul III S 1.383.000 3.317.000
5. Inspector pentru datoria vamală debutant S 1.356.000 -
6. Inspector pentru datoria vamală Școală vamală sau SSD 1.583.000 3.799.000
7. Controlor pentru datoria vamală gradul I Școală vamală sau SSD 1.383.000 3.317.000
8. Controlor pentru datoria vamală gradul II Școală vamală sau SSD 1.204.000 2.889.000
9. Controlor pentru datoria vamală debutant Școală vamală sau SSD 1.177.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Controlor pentru datoria vamală I M 1.427.000 3.424.000
11. Controlor pentru datoria vamală II M 1.293.000 3.103.000
12. Controlor pentru datoria vamală III M 1.115.000 2.675.000
13. Controlor pentru datoria vamală debutant M 955.000 -
Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7 Modificări (12)

NAVIGAȚIE

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Comandant instructor S 1.383.000 4.280.000
2. Șef mecanic instructor S 1.293.000 3.103.000
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 1.405.000 3.906.000
4. Șef mecanic S 1.316.000 3.157.000
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 1.115.000 2.675.000
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 1.048.000 2.515.000
7. Ofițer aspirant S 1.039.000 -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8. Căpitan dragor M 1.093.000 2.622.000
9. Căpitan M 1.004.000 2.408.000
10. Șef mecanic M 981.000 2.354.000
11. Dragor-șef M 959.000 2.301.000
12. Ofițer punte M 914.000 2.194.000
13. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 892.000 2.140.000
14. Dragor M 825.000 1.980.000
15. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 807.000 -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16. Șef stație RTG M 959.000 2.301.000
17. Ofițer RTG I M 870.000 2.087.000
18. Ofițer RTG II M 803.000 1.926.000
19. Șef echipaj 937.000 2.247.000
20. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 870.000 2.087.000
21. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 825.000 1.980.000
22. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 807.000 -
23. Scafandru autonom 1.048.000 2.515.000
24. Scafandru greu 959.000 2.301.000
25. Scafandru debutant 923.000 -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26. Căpitan de port specialist S 1.316.000 3.157.000
27. Căpitan de port gradul I S 1.115.000 2.675.000
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28. Căpitan de port gradul II M 1.004.000 2.408.000
29. Ofițer de port gradul I M 959.000 2.301.000
30. Ofițer de port gradul II M 870.000 2.087.000
31. Ofițer de port debutant M 807.000 -
Modificări (1)

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de toate unitățile, indiferent de subordonare.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8 Modificări (13)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ,
PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE
DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR
SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 1.427.000 4.280.000
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 1.093.000 2.622.000
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 1.048.000 2.515.000
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 1.039.000 -
6. Medic primar veterinar**) S 1.672.000 4.815.000
7. Medic veterinar gradul I S 1.427.000 3.424.000
8. Medic veterinar gradul II S 1.249.000 2.996.000
9. Medic veterinar gradul III S 1.048.000 2.515.000
10. Medic veterinar debutant S 1.076.000 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I SSD 1.160.000 2.996.000
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II SSD 1.004.000 2.408.000
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III SSD 937.000 2.247.000
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 923.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 1.004.000 2.568.000
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 914.000 2.194.000
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 825.000 1.980.000
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 807.000 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 1.048.000 2.568.000
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 959.000 2.301.000
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 870.000 2.087.000
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 807.000 -
23. Agent veterinar I Școală profesională 825.000 1.980.000
24. Agent veterinar II Școală profesională 736.000 1.766.000
25. Agent veterinar debutant Școală profesională 732.000 -
Modificări (1)

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9 Modificări (13)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul IA S 1.628.000 4.280.000
2. Inginer cadastru gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inginer cadastru gradul II S 1.137.000 2.729.000
4. Inginer cadastru gradul III S 1.062.000 2.515.000
5. Inginer cadastru debutant S 1.057.000 -
6. Subinginer cadastru I SSD 1.160.000 2.996.000
7. Subinginer cadastru II SSD 1.070.000 2.568.000
8. Subinginer cadastru III SSD 946.000 2.247.000
9. Subinginer cadastru debutant SSD 941.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru IA M 1.070.000 2.568.000
11. Tehnician cadastru I M 914.000 2.194.000
12. Tehnician cadastru II M 834.000 1.980.000
13. Tehnician cadastru debutant M 830.000 -
14. Operator cadastru I M; G 825.000 1.980.000
15. Operator cadastru II M; G 754.000 1.766.000
16. Operator cadastru debutant M; G 749.000 -
Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10 Modificări (13)

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 1.427.000 4.280.000
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 1.249.000 2.996.000
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 1.093.000 2.622.000
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1.048.000 2.515.000
5. Inspector, inginer*); debutant S 1.044.000 -
6. Subinginer I SSD 1.160.000 2.996.000
7. Subinginer II SSD 1.004.000 2.408.000
8. Subinginer III SSD 937.000 2.247.000
9. Subinginer debutant SSD 923.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiții mediu; IA**) M 1.004.000 2.568.000
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 914.000 2.194.000
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 825.000 1.980.000
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 807.000 -
Modificări (1)

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate în aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11 Modificări (13)

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază (lei)
minim maxim
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 1.472.000 4.280.000
clasa a II-a 1.271.000 3.050.000
clasa a III-a 1.115.000 2.675.000
clasa a IV-a 1.048.000 2.515.000
clasa a V-a 1.039.000 -

*) Nivelul studiilor și nivelul de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Inginer de aviație S
clasa I 1.472.000 4.280.000
clasa a II-a 1.271.000 3.050.000
clasa a III-a 1.115.000 2.675.000
clasa a IV-a 1.048.000 2.515.000
debutant 1.039.000 -
2. Tehnician de aviație M
clasa I 1.070.000 2.568.000
clasa a II-a 981.000 2.354.000
clasa a III-a 892.000 2.140.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 -
3. Mecanic de aviație Școală tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 1.137.000 2.729.000
clasa a II-a 981.000 2.354.000
clasa a III-a 870.000 2.087.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 -
4. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) M;
școală profesională
clasa I 981.000 2.568.000
clasa a II-a 937.000 2.247.000
clasa a III-a 870.000 2.087.000
clasa a IV-a 825.000 1.980.000
debutant 807.000 -
5. Maistru de aviație Școală de maiștri de aviație
clasa I 1.160.000 2.782.000
clasa a II-a 1.070.000 2.568.000
clasa a III-a 914.000 2.194.000
Modificări (1)

3. Personal operativ aeronautic

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 1.472.000 4.280.000
gradul II 1.271.000 3.050.000
gradul III 1.115.000 2.675.000
gradul IV 1.048.000 2.515.000
debutant 1.039.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 959.000 2.301.000
II 870.000 2.087.000
debutant 807.000 -
3. Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 1.070.000 2.568.000
II 959.000 2.301.000
III 870.000 2.087.000
4. Controlor trafic operațiuni auxiliare M + curs de calificare
I 981.000 2.354.000
II 892.000 2.140.000
III 825.000 1.980.000
debutant 807.000 -
Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/1 Modificări (13)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII, DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN ANEXELE
Nr. IV/1 - IV/11, ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază (lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IA S 1.558.000 3.704.000
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 1.347.000 2.963.000
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 1.242.000 2.755.000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 1.158.000 2.547.000
5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1.154.000 -
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 1.158.000 2.570.000
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 1.032.000 2.292.000
9. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10. Consilier juridic gradul IA S 1.558.000 3.704.000
11. Consilier juridic gradul I S 1.347.000 2.963.000
12. Consilier juridic gradul II S 1.242.000 2.755.000
13. Consilier juridic gradul III S 1.158.000 2.547.000
14. Consilier juridic debutant S 1.154.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1.158.000 2.292.000
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1.074.000 2.130.000
17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 969.000 1.922.000
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 905.000 1.760.000
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 901.000 -
Modificări (1)

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 1.684.000 3.704.000
2. Expert-consultant I S 1.474.000 3.241.000
3. Expert-consultant II S 1.305.000 2.871.000

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1.474.000 3.241.000
2. Expert gradul II S 1.263.000 2.778.000
3. Expert gradul III S 1.158.000 2.547.000
4. Expert debutant S 1.154.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Instructor I M 1.158.000 2.547.000
6. Instructor II M 990.000 2.176.000
7. Instructor III M 905.000 1.991.000
8. Instructor debutant M 901.000 -
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din Școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 1.642.000 3.612.000
2. Proiectant gradul II S 1.431.000 3.149.000
3. Proiectant gradul III S 1.242.000 2.732.000
4. Proiectant gradul IV S 1.158.000 2.501.000
5. Proiectant debutant S 1.154.000 -
6. Subinginer cartograf I SSD 1.263.000 2.778.000
7. Subinginer cartograf II SSD 1.158.000 2.547.000
8. Subinginer cartograf III SSD 1.032.000 2.223.000
9. Subinginer cartograf debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 1.158.000 2.547.000
11. Tehnician proiectant II*) M 990.000 2.176.000
12. Tehnician proiectant III*) M 905.000 1.991.000
13. Tehnician proiectant debutant*) M 901.000 -
Modificări (1)

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 1.768.000 3.704.000
2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 1.600.000 3.519.000
3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 1.431.000 3.149.000
4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 1.242.000 2.732.000
5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 1.158.000 2.501.000
6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1.154.000 -
7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 1.263.000 2.778.000
8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 1.158.000 2.547.000
9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 1.027.000 2.223.000
10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 1.027.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Analist (programator) ajutor IA M 1.158.000 2.547.000
12. Analist (programator) ajutor I M 1.074.000 2.362.000
13. Analist (programator) ajutor II M 969.000 2.130.000
14. Analist (programator) ajutor III M 905.000 1.945.000
15. Analist (programator) debutant M 901.000 -
16. Operator, controlor date; I M 1.074.000 2.362.000
17. Operator, controlor date; II M 969.000 2.130.000
18. Operator, controlor date; III M 884.000 1.945.000
19. Operator, controlor date; IV M 821.000 1.760.000
20. Operator, controlor date; debutant M 817.000 -
Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2 Modificări (14)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații
și de deservire1)

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
(lei)
minim maxim
1. Stenodactilograf IA*) M 1.095.000 2.269.000
2. Stenodactilograf I M 969.000 1.922.000
3. Stenodactilograf II M 905.000 1.760.000
4. Stenodactilograf debutant M 901.000 -
5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 1.074.000 2.130.000
6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 947.000 1.876.000
7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 863.000 1.713.000
8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 859.000 -
9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 905.000 1.806.000
10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 821.000 1.644.000
11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 817.000 -
12. Administrator I M 1.158.000 2.292.000
13. Administrator II M 1.053.000 2.084.000
14. Administrator III M 947.000 1.876.000
15. Șef depozit I M 1.032.000 2.061.000
16. Șef depozit II M 947.000 1.876.000
17. Casier, magaziner; I M 1.011.000 2.014.000
18. Casier, magaziner; II M; G 905.000 1.806.000
19. Casier, magaziner; debutant M; G 901.000 -
20. Funcționar, arhivar; I M 990.000 1.968.000
21. Funcționar, arhivar; II M 905.000 1.806.000
22. Funcționar, arhivar; III M 821.000 1.644.000
23. Funcționar, arhivar; debutant M 817.000 -
24. Șef formație pază, pompieri 905.000 1.806.000
25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 779.000 1.551.000
26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 716.000 1.436.000
27. Maistru I 1.116.000 2.223.000
28. Maistru II 1.032.000 2.061.000
29. Șofer IA***) 1.137.000 2.593.000
30. Șofer I***) 1.116.000 2.269.000
31. Șofer II****) 1.095.000 2.176.000
32. Muncitor calificat I 1.095.000 2.176.000
33. Muncitor calificat II 1.032.000 2.061.000
34. Muncitor calificat III 969.000 1.922.000
35. Muncitor calificat IV 905.000 1.806.000
36. Muncitor calificat V 842.000 1.667.000
37. Muncitor calificat VI 779.000 1.551.000
38. Muncitor necalificat 716.000 1.436.000
Modificări (1)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTĂ: Modificări (2)

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice încadrarea șoferilor se face ținându-se seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1 Modificări (12)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Director general, inspector de stat-șef 55
2. Director general adjunct, inspector de stat-șef adjunct 50
3. Director, inspector-șef 50
4. Director adjunct, inspector-șef adjunct 40
5. Contabil-șef 40
6. Inginer-șef 40
7. Șef serviciu, șef secție, șef serviciu contencios 30
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
9. Șef formație muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2 Modificări (12)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Președinției, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi
1. Șef departament, director general 55
2. Director, șef sector, șef compartiment 50
3. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
4. Șef serviciu, șef secție 30
5. Șef birou, șef oficiu, șef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) Aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda financiară - aparatul central
1. Comisar general adjunct 50
2. Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației Naționale
Nr. crt . Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Inspector general 45 55
2. Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
b) Servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor
1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
1. Comisar șef secție 40
2. Comisar șef secție adjunct 30
3. Comisar șef secție divizie 25
1. 2. Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat
- la nivel de municipiu -
1. Director administrație financiară 40
2. Director adjunct administrație financiară 30
3. Șef circumscripție fiscală 30
- la nivel de comună -
1. Șef percepție 25
2. Ministerul Culturii
2.1. Inspectoratul pentru cultură
1. Consilier teritorial-șef 50
2. Consilier teritorial-șef adjunct 40
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
21. Ministerul Educației Naționale
21.1. Inspectoratul școlar*)
1. Inspector școlar general 45 55
2. Inspector școlar general adjunct 35 45
3. Inspector școlar de specialitate 30 40
4. Inspector școlar 25 30
* ) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
3. Ministerul Sănătății
3.1. Direcția de sănătate publică
Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini , activități și responsabilități suplimentare funcției de bază , care fac parte din salariul de bază
1. Medic inspector 25
2. Farmacist inspector 25
c) Aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, consilii locale
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1.1. La nivel de județ și la municipiul București
1. Șef departament*) 55
2. Arhitect-șef 50
3. Arhitect-șef adjunct 40
4. Șef filială, șef corp control comercial I 30
5. Șef corp control comercial II 25
* ) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București.
1.2. La nivel de municipiu și oraș
1. Șef corp control comercial I 30
2. Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1. Șef percepție 25
2. Șef birou 15
d) Unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1. Redactor-șef 40
2. Redactor-șef adjunct 30
3. Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică 10
2. Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă 10
2. Ministerul Sănătății
2.1. Unități sanitare
2.1.1. Funcțiile de conducere medico- sanitare
1. Medic (farmacist) director 50
2. Medic (farmacist) director adjunct 40
3. Medic-șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 40
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, șef secție, șef laborator și altele similare) 25
5. Asistent medical-șef 25
2.1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1. Farmacist diriginte 15
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
4. Spălătoreasă cu gestiune; șef echipă 7
2.1.3. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază
1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
3. Ministerul Tineretului și Sportului
3.1. Funcții de conducere din federații sportive
1. Președinte federație 30
2. Secretar general federație 25
3.2. Funcții de conducere din alte unități sportive
3.2.1. Cluburi
1. Președinte club 20
2. Vicepreședinte club 10
3.2.2. Complex sportiv
1. Șef complex sportiv 10
4. Ministerul Transporturilor
4.1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1. Căpitan șef port 20
2. Șef grup scafandri 10
4.2. Pentru activitatea de imersiune desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 se acordă o indemnizație de 7.300 lei/oră de scufundare.
4.3. Aviație sportivă
4.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament zbor 50
2. Comandant aeroclub teritorial 50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4. Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
4.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice
1. Șef grupă lucrări-reparații (LR) 30
2. Șef sector tehnic 15
4.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 40
2. Director tehnic 40
3. Șef serviciu informare zbor-meteo-navigație 30
4.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă Indemnizația
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian până la: 6.200 lei/oră de zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 3.300 lei/start
3. Salturi cu parașuta 27.400 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 1.800 lei/aterizare

NOTĂ:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată astfel: Jurisprudență

ș 1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal
ș 1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Agriculturii
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Șef oficiu*), inspector-șef*) 40
2. Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
5.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar-veterinare. Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează. 10% din salariul de bază funcției de execuție îndeplinite
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
6. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
6.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1. Guvernator*) 50
2. Inspector șef**) 40
* ) Se utilizează numai la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
* *) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
7. Academia Română
7.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
1. Director institut 50
2. Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3. Secretar științific, director centru 30
8. Ministerul Muncii și Protecției Sociale
8.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și în centre de calificare și recalificare
1. Director centru de perfecționare 30
2. Director adjunct centru de perfecționare 25
3. Director centru de calificare și recalificare 30
4. Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1. Șef biroul vamal 30
2. Șef adjunct birou vamal 25
3. Șef tură, șef sector 20
D. Autorități autonome
1. Funcții de conducere la Curtea de Conturi
1. Director direcție control financiar, șef compartiment control financiar la Camera de Conturi; președinte colegiu jurisdicțional, director adjunct la Direcția de control financiar și la Camera de Conturi a Municipiului București, șef serviciu control, controlor financiar care exercită control preventiv 40
2. Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector 35
2. Funcții de conducere la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
1. Director general de departament 55
2. Director general adjunct de departament 50
3. Director 50
4. Director ajunct al direcțiilor aferente departamentelor 40
5. Șef serviciu 30
6. Șef birou din cadrul direcțiilor aferente departamentelor 25
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...