Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2000 până la 30 aprilie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 23/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumită în continuare Autoritatea pentru Privatizare, ca instituție de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Fondului Proprietății de Stat, care se desființează.

(2) Sediul Autorității pentru Privatizare este în municipiul București, str. Lipscani nr. 18-20, sectorul 3.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare și de dezvoltare a sectorului privat în economie. Modificări (2)

(2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va avea, în principal, ca obiect de activitate, pentru societățile comerciale aflate în portofoliul său la data înființării, următoarele:

a) vânzarea către sectorul privat, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acțiuni deținute de stat în societățile comerciale;

b) administrarea, în calitate de acționar semnificativ sau majoritar, după caz, a societăților comerciale aflate în portofoliu, la care statul deține acțiuni;

c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, precum și supravegherea societăților în cauză în ceea ce privește gradul de realizare a performanțelor economice și financiare asumate prin contractul de privatizare;

d) restructurarea societăților comerciale și acordarea asistenței financiare necesare retehnologizării și modernizării acestora;

e) transferul, în condițiile legii, către unele ministere și autorități publice locale a activității de administrare și vânzare a acțiunilor deținute de Autoritatea pentru Privatizare în societățile comerciale, în scopul accelerării procesului de privatizare și întăririi controlului în perioada postprivatizare.

Art. 3. -

(1) Conducerea operativă și coordonarea întregii activități a Autorității pentru Privatizare sunt asigurate de un președinte - membru al Guvernului, 3 vicepreședinți cu rang de secretar de stat numiți de primul-ministru la propunerea președintelui, precum și de un secretar general numit în condițiile legii. Modificări (3)

(2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcționează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanți ai ministerelor economice și ai altor instituții publice cu atribuții în procesul de privatizare. Modificări (1)

(3) Atribuțiile președintelui, vicepreședinților, secretarului general și ale Consiliului Interministerial, precum și reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare, ce va fi elaborat și supus spre aprobare Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(4) Până la adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare atribuțiile fostului Consiliu de administrație al Fondului Proprietății de Stat vor fi îndeplinite de președintele, vicepreședinții și secretarul general ai Autorității pentru Privatizare. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Patrimoniul și personalul Fondului Proprietății de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existentă. Personalul astfel preluat se consideră transferat în interes de serviciu.

Art. 5. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență fostul Consiliu de administrație al Fondului Proprietății de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoțit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat de Autoritatea pentru Privatizare Guvernului României. Modificări (1)

(2) Descărcarea de gestiune a fostului Consiliu de administrație al Fondului Proprietății de Stat și a cenzorilor va fi dată de Curtea de Conturi.

Art. 6. -

(1) Pe data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare al societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se abrogă.

(2) În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, precum și al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, sintagma Fondul Proprietății de Stat se înlocuiește cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

București, 30 decembrie 2000.

Nr. 296.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...