Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iunie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea armonizării legislației de înființare și funcționare a Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB) din subordinea Ministerului Transporturilor cu legislația europeană și națională în vigoare, privind transportul public local de călători și asigurarea cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, intrat în vigoare la data de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală și asociațiile autorităților publice locale sunt în întregime responsabile pentru planificarea serviciului de transport public local sau regional de călători,

având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliile județene sunt obligate să înființeze autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului, inclusiv în cazul în care acestea au înființat o asociație de dezvoltare comunitară, precum și să înființeze societăți de transport public județean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există,

având în vedere aprobarea în luna martie 2017 de către toate autoritățile locale din regiunea București-Ilfov a Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030, elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, care vizează asigurarea implementării conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitate urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale regiunii,

având în vedere înființarea în noiembrie 2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI), structură cu personalitate juridică cu statut de utilitate publică compusă prin asocierea autorităților administrației publice locale din cadrul regiunii București-Ilfov, care va asigura, în calitate de autoritate contractantă, atribuirea, conform legislației în vigoare, pe bază de contracte de servicii publice sau contracte de delegare a gestiunii, rutelor de transport public de călători prevăzute în programul de transport pentru localitățile din Ilfov inclus în Planul de mobilitate urbană durabilă București-Ilfov 2016-2030,

caracterul extraordinar al măsurii prevăzute prin prezentul act normativ este susținut de faptul că Programul operațional regional 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde euro - contribuția națională.

Una dintre axele prioritare este axa 6, având ca beneficiari autorități publice locale (CJ), UAT, parteneriate între UAT-uri (UAT județ și UAT oraș/municipiu/comună), axă prin care pot fi achiziționate mijloace de transport terestru (autobuze, troleibuze, tramvaie) necesare derulării la standarde ridicate a serviciilor publice definite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. În vederea creșterii absorbției fondurilor europene menționate mai sus și întrucât A.M.T.B. nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, este recomandată preluarea atribuțiilor de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov și exercitarea acestor atribuții direct sau prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităților administrativ-teritoriale respective. Guvernul României și-a exprimat poziția cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului București prin aprobarea, în ședința din data de 20 decembrie 2017, a memorandumului cu tema: Măsuri propuse pentru desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din cadrul Ministerului Transporturilor cu preluarea corespunzătoare a activităților derulate de aceasta de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

În considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează armonizarea legislativă și interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se desființează Autoritatea Metropolitană de Transport București, denumită în continuare A.M.T.B., instituție publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Transporturilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea legislației în vigoare privind persoanele juridice de drept public.

(2) De la data desființării A.M.T.B., atribuțiile referitoare la înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de transport public rutier local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului București și a județului Ilfov se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităților administrativ-teritoriale respective.

(3) Drepturile și obligațiile ce revin A.M.T.B. prin proiectul european în derulare, din acte normative, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri sau acorduri izvorâte din activitatea A.M.T.B., se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Art. 2. -

La data desființării A.M.T.B., Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, preiau, în condițiile legii, personalul contractual angajat al A.M.T.B., cu respectarea legislației muncii și protecției sociale.

Art. 3. -

(1) Patrimoniul A.M.T.B. constituit din bunuri proprietate privată a A.M.T.B. se preia de către Ministerul Transporturilor.

(2) Activele și pasivele aferente patrimoniului se preiau de către Ministerul Transporturilor pe baza situațiilor financiare de încetare a activității întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexate la protocolul de predare-preluare.

Art. 4. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele colectate de A.M.T.B. anterior desființării în conturi de disponibil se fac venit la bugetul de stat.

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, prevăzute în bugetul A.M.T.B., pe anul 2018, neutilizate, au destinația prevăzută de art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Disponibilitățile în lei și în valută ale A.M.T.B. existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se virează integral la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) A.M.T.B. are obligația întocmirii și depunerii la ordonatorul de credite ierarhic superior - Ministerul Transporturilor - a situațiilor financiare de încetare a activității în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Cheltuielile de personal aferente perioadei de până la încheierea protocolului de predare-preluare, precum și alte cheltuieli se finanțează de către Ministerul Transporturilor, în numele A.M.T.B., din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitolul 84.01.01 Administrație Centrală.

(6) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprinde prevederile bugetare utilizate și execuția bugetară pe anul 2018 aferente A.M.T.B., patrimoniul, celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, precum și situațiile financiare de încetare a activității.

Art. 5. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Paul Stănescu
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 10 mai 2018.

Nr. 35.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...