CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A. ASPECTE TEORETICE

CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE SOȚI

- regimul separației de bunuri -

I. PĂRȚILE

1. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . . . .

2. Subsemnata . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliată în . . . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . . . .

în calitate de soți, căsătoriți la data de . . . . . . . . . . ., în localitatea, actul de căsătorie fiind înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . ., la, așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. . . . . . . . . . .emis la data de . . . . . . . . . . . . .*,

II. OBIECTUL CONVENȚIEI

2.1. Noi, părțile am hotărât să adoptăm regimul matrimonial al separației de bunuri, reglementat de art. 360-365 C. civ..

2.2. Noi, părțile declarăm că am lichidat regimul matrimonial avut anterior, al comunității legale/comunității convenționale, conform actului de lichidare autentificat sub nr. . . . . . . . . . . . . de notarul public . . . . . . . . . ./hotărârii judecătorești definitive nr. . . . . . . . . . .

2.3. Noi, părțile confirmăm inventarul bunurilor mobile autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . ., care face parte integrantă din prezenta convenție matrimonială sau

Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință posibilitatea întocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii, precum și faptul că în lipsa unui astfel de inventar, se prezumă, până la proba contrară, că bunul aparține soțului posesor și declarăm că nu solicităm întocmirea unui astfel de inventar (nu există bunuri mobile proprii).

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOȚILOR

3.1. Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință următoarele efecte juridice ale regimului matrimonial al separației de bunuri:

- fiecare dintre soți este proprietar exclusiv al bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor ce le dobândește în nume propriu în timpul căsătoriei, putând dispune de acestea în mod liber, fără a avea nevoie de consimțământul celuilalt soț;

- soții pot dobândi bunuri împreună în timpul căsătoriei, acestea aparținându-le în proprietate comună pe cote părți. Cotele-părți se stabilesc de soți la data dobândirii fiecărui bun. Dacă soții nu stabilesc o cotă-parte determinată, se prezumă până la proba contrară că dețin cote părți egale (art. 634 alin. 2 C. civ.);

- nici unul dintre soți nu este ținut de obligațiile asumate de celălalt soț;

- soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor;

- soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...