MANDAT PENTRU INCAPACITATE*


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Subsemnatul . . . . . . . . . .** desemnez pe . . . . . . . . . .***, pentru ca, în calitate de tutore, să se îngrijească de persoana și bunurile mele, în situația în care nu voi mai avea discernământul necesar pentru a mă îngriji de interesele mele, după ce voi fi pus sub interdicție judecătorească, conform art. 164 C. civ.

În acest sens, după numirea tutorelui de către instanța de tutelă în persoana celui desemnat de mine, acesta va avea următoarele puteri și va putea îndeplini următoarele acte juridice . . . . . . . . . .

Prezentul mandat se înscrie pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial privind capacitatea persoanelor (RNCP).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . . . exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNCP și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Mandant,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemple de acte și fapte juridice ce pot fi cuprinse în cadrul mandatului pentru incapacitate****

Puteri generale

Mandatarul va putea administra cu depline puteri toate bunurile mandantului.

Mandatarul va putea uza de puterile speciale stipulate mai jos, fără ca prin aceasta să-i fie diminuate puterile generale de mai sus.

Depozite și plasamente

Să depună orice sumă de bani, ordin de plată, cec, alt efect de comerț ori titlu negociabil la orice Bancă sau casă, societate fiduciară ori altă instituție financiară; să emită cecuri, cambii, ordine de plată, alte efecte de comerț ori titluri negociabile; să facă andosamente, să retragă orice valori și să pretindă persoanelor care le dețin remiterea oricărui titlu, acțiune, obligațiune, efect de comerț ori titlu negociabil precum și a oricărui alt bun ce aparține mandantului.

Să depună orice sumă de bani corespunzătoare unui regim public de pensie-economisire sau pensie ori alt regim asemănător, să retragă sumele depuse cu acest titlu, să aducă modificări plasamentelor efectuate corespunzător acestor regimuri și să preschimbe sumele respective în orice fond public de pensie-economisire sau rentă.

Să aibă acces la orice cutie de valori, pentru a face depozite, a o deschide și a intra în posesia conținutului său și să semneze orice proces-verbal.

Rapoarte și opțiuni fiscale

Să facă orice raport la care mandantul este obligat prin lege; să facă orice opoziție sau cerere de rambursare; să negocieze și să se angajeze în raport cu toate autoritățile vizate.

Încasarea creanțelor

Să încaseze orice creanță, garantată sau nu, orice dividend, chirie sau alt venit, orice sumă repartizată, despăgubire din asigurare, inclusiv produsul polițelor achitate, vândute sau abandonate și, în general, orice sumă reprezentând capital, dobânzi, cheltuieli făcute de mandant și alte accesorii, precum și orice bun care poate sau ar putea fi datorat de mandant ori aparține acestuia, dând pentru totul chitanță valabilă, descărcătoare, integral sau parțial.

Să primească plata totală sau parțială, în numerar sau în natură, a tuturor creanțelor mandantului, ca și a cheltuielilor făcute de mandant și a oricăror accesorii; să acorde orice termene de plată; să accepte și să consimtă la orice garanție în favoarea acestor creanțe, la orice subrogare, delegație, precum și să opereze orice novație; să facă orice compensare; să pretindă orice restituire.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...