Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind instrumentele de cântărire neautomate (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0023

Modificări (1), Referințe (4)

În vigoare de la 16 mai 2009 până la 19 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2009/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
privind instrumentele de cântărire neautomate
(versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/384/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la instrumentele de cântărire neautomate(3) a fost modificată(4) în mod substanțial. Este necesar, din motive de claritate și de coerență, să se codifice respectiva directivă.

(2) Este de datoria statelor membre să protejeze populația împotriva rezultatelor incorecte ale operațiunilor de cântărire efectuate cu ajutorul instrumentelor de cântărire neautomate atunci când sunt utilizate în anumite domenii de aplicare.

(3) În statele membre există dispoziții imperative care definesc în special cerințele esențiale de funcționare necesare pentru instrumentele de cântărire neautomate prin specificarea cerințelor metrologice și tehnice, precum și proceduri de verificare înainte și după punerea în funcțiune. Dispozițiile imperative respective nu conduc în mod necesar la niveluri de protecție diferite de la un stat membru la altul, ci, din cauza disparității lor, împiedică schimburile comerciale în interiorul Comunității.

(4) Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să definească cerințele imperative și esențiale de metrologie și de funcționare privind instrumentele de cântărire neautomate. Pentru a facilita dovedirea conformității cu cerințele esențiale, este indispensabil să se dispună de standarde armonizate la nivel european, în special în ceea ce privește caracteristicile metrologice, de proiectare și construcție, respectarea standardelor armonizate asigură instrumentelor o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale. Aceste standarde armonizate la nivel european sunt elaborate de organisme private și trebuie să își păstreze statutul de texte cu caracter neobligatoriu. În acest sens, Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) și Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI) sunt recunoscute ca fiind organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu orientările generale(5) pentru cooperare între Comisie, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și aceste trei organisme, semnate la 28 martie 2003.

(5) O serie de directive care au ca obiectiv eliminarea obstacolelor tehnice din calea schimburilor și care se întemeiază pe principiile stabilite în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice și al normalizării(6) au fost adoptate; aceste directive prevăd, fiecare, aplicarea marcajului de conformitate "CE". Comisia, în comunicarea sa din 15 iunie 1989(7) privind o abordare globală în domeniul certificării și testărilor, a propus crearea unei reglementări comune privind marcajul CE de conformitate cu grafismul unic. Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1989 privind o abordare globală în domeniul evaluării conformității(8) a aprobat ca principiu director adoptarea unei asemenea abordări coerente în ceea ce privește utilizarea marcajului de conformitate "CE". Cele două elemente fundamentale ale noii abordări care trebuie aplicate sunt cerințele esențiale și procedurile de evaluare a conformității.

(6) Evaluarea conformității cu dispozițiile metrologice și tehnice aplicabile este necesară pentru a asigura o protecție eficientă a utilizatorilor și a terților. Procedurile existente de evaluare a conformității diferă de la un stat membru la altul. Pentru a evita evaluările de conformitate multiple care constituie de fapt obstacole în calea liberei circulații a instrumentelor, este necesar să se prevadă o recunoaștere reciprocă, de către statele membre, a procedurilor de evaluare a conformității. Pentru a facilita recunoașterea reciprocă a procedurilor de evaluare a conformității, este necesar în special să se prevadă proceduri comunitare, precum și criterii de desemnare a organismelor însărcinate să efectueze operațiunile legate de procedurile de evaluare a conformității.

(7) Este esențial, prin urmare, să se asigure faptul că aceste organisme desemnate asigură un nivel de calitate ridicat pe întreg teritoriul Comunității.

(8) Prezența pe un instrument de cântărire neautomat a marcajului de conformitate "CE" și a unei viniete cu litera "M" ar trebui să constituie prezumția de conformitate a instrumentului respectiv cu dispozițiile prezentei directive și, prin urmare, trebuie să facă inutilă reluarea evaluărilor de conformitate efectuate deja.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa VII partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

____________

(1) JO C 44, 16.2.2008, p. 33.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...