Organizarea formării profesionale a adulților | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Organizarea formării profesionale a adulților

Art. 8. -

(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale, elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților, pe care le supun spre aprobare Guvernului. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(2) Strategiile sectoriale și teritoriale privind formarea profesională a adulților se elaborează de ministere, agenții naționale și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale.

(3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îndeplinește următoarele atribuții în domeniul formării forței de muncă:

a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile și strategiile privind calificarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulți prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizați;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredințare directă, prin selecție de oferte sau prin licitație, în condițiile legii.

Art. 9. -

Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariați angajatorii vor consulta organizațiile sindicale sau, după caz, reprezentanții salariaților în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanță cu programele de dezvoltare și cu strategiile sectoriale și teritoriale.

Art. 10. -

Formarea profesională a adulților se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competențe pentru un anumit domeniu.

Art. 11. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specialități și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R., precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații. Jurisprudență

(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, a Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale, vor elabora Registrul național al calificărilor profesionale din România, care va fi aprobat și actualizat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competențe profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, aprobate în condițiile reglementărilor legale în vigoare. Puneri în aplicare (1)

(2) Standardul ocupațional este documentul care precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație.

Art. 13. - Modificări (2)

Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale pot elabora proiecte de standarde ocupaționale care vor fi supuse spre aprobare în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. -

(1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective;

g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe și pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională. Puneri în aplicare (1)

(4) În vederea utilizării superioare a resurselor umane și materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, în condițiile legii, cu unități sau instituții de învățământ acreditate, care desfășoară activități de formare profesională.

Art. 15. -

Participanții la programele de formare profesională nu pot fi obligați să participe la alte activități decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 16. -

(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe. Puneri în aplicare (1)

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, prevăzute la art. 47.

(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau a municipiului București, după caz. Modificări (2)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională se poate realiza și prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolvenții de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obține o calificare profesională.

(2) Condițiile în care se desfășoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile și obligațiile ucenicului și ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonanțe.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Formarea profesională se organizează în conformitate cu Clasificarea ocupațiilor din România. Utilizarea acestei clasificări este obligatorie pentru toți angajatorii. Potrivit dispozițiilor art. 11 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională aadulților și ale Normelor metodologice de aplicare aacestora, programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații cuprinse în COR, precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații. Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulților se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul național al calificărilor profesionale din România, aprobat și actualizat prin hotărâre de Guvern. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...