Guvernul României

Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Modificări (4), Puneri în aplicare (5), Referințe (6), Derogări (1), Reviste (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 30 septembrie 2002.

În vigoare de la 01 ianuarie 2001
Republicare (r1) aplicabilă de la 30 septembrie 2002 până la 12 februarie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 13 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe, adulții sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, în condițiile legii.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Adulții au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă. Modificări (1)

(2) Societățile comerciale, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unitățile și instituțiile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiții salariaților pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile și obligațiile ce revin angajatorilor și salariaților în perioada în care salariații participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condițiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de alți furnizori de formare profesională autorizați, în condițiile legii.

Art. 3. - Reviste (1)

Formarea profesională a adulților are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;

c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

e) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

(2) Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.

Art. 5. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

(2) Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanțe, se definesc astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea non-formală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adulților se organizează pentru inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare, definite astfel: Modificări (1)

a) inițierea reprezintă dobândirea unor cunoștințe, priceperi și deprinderi minime necesare pentru desfășurarea unei activități;

b) calificarea reprezintă ansamblul de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice unei ocupații sau profesii;

c) perfecționarea constă în dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul aceleiași calificări; Modificări (1)

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmărește obținerea de cunoștințe și deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupații;

e) recalificarea constă în obținerea competențelor specifice unei alte ocupații sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională a adulților se poate realiza, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar în cazul uceniciei, și de către persoane fizice, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuți la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

(3) Furnizori de formare profesională pot fi și centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică, înființate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională a adulților se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specialități, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților. În cadrul formării profesionale a adulților funcționează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competențe profesionale noi.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt: Jurisprudență

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii;

c) stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Organizarea formării profesionale a adulților

Art. 8. -

(1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale, elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților, pe care le supun spre aprobare Guvernului. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(2) Strategiile sectoriale și teritoriale privind formarea profesională a adulților se elaborează de ministere, agenții naționale și alte organe ale administrației publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităților administrației publice locale.

(3) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îndeplinește următoarele atribuții în domeniul formării forței de muncă:

a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile și strategiile privind calificarea și recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulți prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizați;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredințare directă, prin selecție de oferte sau prin licitație, în condițiile legii.

Art. 9. -

Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariați angajatorii vor consulta organizațiile sindicale sau, după caz, reprezentanții salariaților în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordanță cu programele de dezvoltare și cu strategiile sectoriale și teritoriale.

Art. 10. -

Formarea profesională a adulților se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competențe pentru un anumit domeniu.

Art. 11. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specialități și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R., precum și pentru competențe profesionale comune mai multor ocupații. Jurisprudență

(2) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, a Consiliului pentru Standarde Ocupaționale și Atestare, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale, vor elabora Registrul național al calificărilor profesionale din România, care va fi aprobat și actualizat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competențe profesionale în conformitate cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național, aprobate în condițiile reglementărilor legale în vigoare. Puneri în aplicare (1)

(2) Standardul ocupațional este documentul care precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație.

Art. 13. - Modificări (2)

Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale pot elabora proiecte de standarde ocupaționale care vor fi supuse spre aprobare în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. -

(1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuții de instruire teoretică și practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective;

g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe și pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal și nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională. Puneri în aplicare (1)

(4) În vederea utilizării superioare a resurselor umane și materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, în condițiile legii, cu unități sau instituții de învățământ acreditate, care desfășoară activități de formare profesională.

Art. 15. -

Participanții la programele de formare profesională nu pot fi obligați să participe la alte activități decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 16. -

(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel național încheie contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe. Puneri în aplicare (1)

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe, prevăzute la art. 47.

(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau a municipiului București, după caz. Modificări (2)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională se poate realiza și prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolvenții de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obține o calificare profesională.

(2) Condițiile în care se desfășoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile și obligațiile ucenicului și ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL III Autorizarea furnizorilor de formare profesională Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională și sunt autorizați în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(2) Programele postuniversitare de educație permanentă, furnizate de instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și alte programe de formare profesională a adulților de nivel universitar, organizate în învățământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare și acreditare academică. Puneri în aplicare (1)

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariații proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităților respective. Puneri în aplicare (1)

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaștere națională numai dacă angajatorii sunt autorizați ca furnizori de formare profesională.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Puneri în aplicare (1)

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților poate înființa comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare comisii de autorizare.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un președinte și 4 experți sau specialiști din domeniul ocupațiilor pentru care se face autorizarea. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(2) Membri în comisiile de autorizare sunt:

a) directorul direcției generale județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;

b) un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;

c) un expert sau specialist al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

d) un expert sau specialist, reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens;

e) un expert sau specialist al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi și alți experți sau specialiști pe domenii ocupaționale. Pentru activitatea desfășurată membrii comisiilor de autorizare și specialiștii sunt indemnizați pe baza unor tarife stabilite de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (2), Referințe (1)

(4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale, folosiți de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, conform art. 26.

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a municipiului București. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau la Direcția generală de muncă și solidaritate socială a municipiului București. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul direcției generale județene de muncă și solidaritate socială din personalul propriu. În municipiul București secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Direcției generale de muncă și solidaritate socială a municipiului București din personalul propriu. Modificări (2)

Art. 21. -

(1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultanță și informații furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională și organizarea examenelor de absolvire și, după caz, retrag autorizația acestora; Puneri în aplicare (1)

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare profesională și alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conținutul și organizează evidența acestora;

b) înaintează președintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participanții la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii.

Art. 22. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani. Modificări (1)

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupațiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. Modificări (1)

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională și centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unități distincte și se supun separat procedurii de autorizare.

(4) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării. Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente: Modificări (1)

a) programul de formare profesională;

b) experiența furnizorilor de formare profesională și rezultatele activității lor anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

c) resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională.

(2) Pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condițiilor de autorizare și a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o nouă autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeași ocupație pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta.

Art. 25. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților are următoarele atribuții în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează și controlează activitatea comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) aprobă programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10;

c) în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și cu Ministerul Educației și Cercetării elaborează criterii și proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizației, precum și metodologia certificării formării profesionale a adulților; Modificări (1)

d) rezolvă contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

e) monitorizează furnizorii de formare profesională.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie. Modificări (1)

(3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârșitul anului se reportează în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeași destinație.

(4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital.

Art. 27. - Puneri în aplicare (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților întocmește Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională autorizați. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților Puneri în aplicare (1)

Art. 28. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Doctrină (1)

Participanții la programele de formare profesională și persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională. Modificări (1)

(2) Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii constituite din 2/3 specialiști din afara furnizorilor de formare profesională și 1/3 reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională. Modificări (1)

(3) La examen pot asista și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională.

Art. 30. - Modificări (1)

Metodologia certificării formării profesionale a adulților, elaborată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - Puneri în aplicare (1)

(1) În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susținerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională și de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Educației și Cercetării și au regimul actelor de studii. Modificări (2), Jurisprudență

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională și, respectiv, de absolvire se pun la dispoziție furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială și, respectiv, a municipiului București. Modificări (2)

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite. Jurisprudență

Art. 32. - Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

La cererea persoanei care dorește să fie evaluată în vederea obținerii unui certificat cu recunoaștere națională, competențele profesionale dobândite pe cale formală sau informală, finalizate cu certificate care nu au recunoaștere națională în condițiile prezentei ordonanțe, precum și competențele profesionale dobândite pe cale non-formală pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare și certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării.

CAPITOLUL V Finanțarea formării profesionale a adulților

Art. 33. -

Formarea și evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulților se finanțează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c) sponsorizări, donații, surse externe atrase;

d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.

Art. 34. - Jurisprudență

Societățile comerciale, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Art. 35. -

Instituțiile finanțate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaților din aceste venituri.

Art. 36. -

Instituțiile finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanța cheltuielile cu formarea profesională a salariaților din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanțate de angajatori salariații primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.

(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfășoară în altă localitate decât cea în care salariatul își are locul de muncă.

Art. 38. -

Salariații care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puțin 3 luni încheie cu acesta acte adiționale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile după absolvire.

Art. 39. -

Programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se finanțează din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.

Art. 40. -

(1) Finanțarea formării profesionale se poate realiza și din sponsorizări, donații sau din surse externe.

(2) Condițiile și formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislației în vigoare sau prevederilor acordurilor internaționale de cooperare la care România este parte.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 41. -

(1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua, până la finalizare, în condițiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe.

(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot funcționa în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. După această dată aceștia pot funcționa numai dacă sunt autorizați.

Art. 42. -

(1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competențe pentru care nu există standarde ocupaționale, după finalizarea acestor programe, își pot continua activitatea numai în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe pentru care nu există standarde ocupaționale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Educației și Cercetării. Modificări (2)

Art. 43. -

Furnizorii de formare profesională autorizați sunt scutiți de plata T.V.A. pentru operațiunile de formare profesională.

Art. 44. -

Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziție direcțiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitățile de formare profesională a adulților.

Art. 45. -

(1) Institutul Național de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulților.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, precizarea indicatorilor urmăriți și a modului de calcul al acestora, precum și periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (2)

Art. 46. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, exercită controlul asupra modului în care este organizată și se desfășoară formarea profesională a adulților. Modificări (1)

Art. 47. -

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (2)

Art. 48. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepția prevederilor art. 23 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
;
se încarcă...