Dispoziții generale | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

În sensul prezentei ordonanțe, adulții sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, în condițiile legii.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Adulții au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă. Modificări (1)

(2) Societățile comerciale, companiile și societățile naționale, regiile autonome și alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unitățile și instituțiile finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiții salariaților pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile și obligațiile ce revin angajatorilor și salariaților în perioada în care salariații participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condițiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de alți furnizori de formare profesională autorizați, în condițiile legii.

Art. 3. - Reviste (1)

Formarea profesională a adulților are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;

c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

e) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

(2) Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.

Art. 5. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, competența profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitățile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

(2) Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanțe, se definesc astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea non-formală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educațional, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adulților se organizează pentru inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare, definite astfel: Modificări (1)

a) inițierea reprezintă dobândirea unor cunoștințe, priceperi și deprinderi minime necesare pentru desfășurarea unei activități;

b) calificarea reprezintă ansamblul de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice unei ocupații sau profesii;

c) perfecționarea constă în dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul aceleiași calificări; Modificări (1)

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmărește obținerea de cunoștințe și deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupații;

e) recalificarea constă în obținerea competențelor specifice unei alte ocupații sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională a adulților se poate realiza, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar în cazul uceniciei, și de către persoane fizice, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuți la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

(3) Furnizori de formare profesională pot fi și centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică, înființate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională a adulților se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specialități, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților. În cadrul formării profesionale a adulților funcționează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competențe profesionale noi.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt: Jurisprudență

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii;

c) stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
;
se încarcă...