Autorizarea furnizorilor de formare profesională | Ordonanță 129/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Autorizarea furnizorilor de formare profesională Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională și sunt autorizați în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(2) Programele postuniversitare de educație permanentă, furnizate de instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și alte programe de formare profesională a adulților de nivel universitar, organizate în învățământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare și acreditare academică. Puneri în aplicare (1)

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariații proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităților respective. Puneri în aplicare (1)

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaștere națională numai dacă angajatorii sunt autorizați ca furnizori de formare profesională.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Puneri în aplicare (1)

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților poate înființa comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare comisii de autorizare.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un președinte și 4 experți sau specialiști din domeniul ocupațiilor pentru care se face autorizarea. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(2) Membri în comisiile de autorizare sunt:

a) directorul direcției generale județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;

b) un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;

c) un expert sau specialist al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;

d) un expert sau specialist, reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens;

e) un expert sau specialist al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi și alți experți sau specialiști pe domenii ocupaționale. Pentru activitatea desfășurată membrii comisiilor de autorizare și specialiștii sunt indemnizați pe baza unor tarife stabilite de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (2), Referințe (1)

(4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum și ale specialiștilor pe domenii ocupaționale, folosiți de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, conform art. 26.

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a municipiului București. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau la Direcția generală de muncă și solidaritate socială a municipiului București. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul direcției generale județene de muncă și solidaritate socială din personalul propriu. În municipiul București secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Direcției generale de muncă și solidaritate socială a municipiului București din personalul propriu. Modificări (2)

Art. 21. -

(1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultanță și informații furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională și organizarea examenelor de absolvire și, după caz, retrag autorizația acestora; Puneri în aplicare (1)

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare profesională și alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuții: Puneri în aplicare (1)

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conținutul și organizează evidența acestora;

b) înaintează președintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participanții la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii.

Art. 22. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani. Modificări (1)

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupațiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. Modificări (1)

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională și centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unități distincte și se supun separat procedurii de autorizare.

(4) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării. Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente: Modificări (1)

a) programul de formare profesională;

b) experiența furnizorilor de formare profesională și rezultatele activității lor anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

c) resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională.

(2) Pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condițiilor de autorizare și a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o nouă autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeași ocupație pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta.

Art. 25. - Modificări (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților are următoarele atribuții în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează și controlează activitatea comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) aprobă programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10;

c) în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și cu Ministerul Educației și Cercetării elaborează criterii și proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizației, precum și metodologia certificării formării profesionale a adulților; Modificări (1)

d) rezolvă contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

e) monitorizează furnizorii de formare profesională.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților. Modificări (1)

(2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie. Modificări (1)

(3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârșitul anului se reportează în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeași destinație.

(4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital.

Art. 27. - Puneri în aplicare (1)

Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților întocmește Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională autorizați. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 129/2000:
Dispoziții generale
Organizarea formării profesionale a adulților
Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților
Finanțarea formării profesionale a adulților
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...