Guvernul României

Ordonanța nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (5), Modele (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2000 până la 09 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 297/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (2)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) titlul VI - titlul VI "Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice";

b) regulament - Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999;

c) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze înscrierea avizelor de garanție în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

d) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct înscrierea avizelor de garanție în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

e) arhivă - Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

f) aviz de garanție - după caz:

1. avizul de constituire a garanției, denumit în continuare aviz de garanție inițial; Modificări (1)

2. avizul modificator al avizului de garanție inițial, vizând descrierea bunului în garanție, numele/denumirea debitorului, respectiv al creditorului, precum și rectificarea oricărei erori materiale survenite; Modificări (1)

3. avizul de cesiune a creanței; Modificări (1)

4. avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial; Modificări (1)

5. avizul de prelungire a avizului de garanție inițial;

6. avizul de stingere a avizului de garanție inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga garanție;

7. avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulității contractului de garanție;

8. avizul de înscriere a intenției de constituire a unui aviz de garanție;

9. avizul de înscriere a celorlalte acte juridice, supuse prevederilor titlului VI în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea.

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (2)

(1) Înregistrarea operațiunilor privind garanțiile reale mobiliare și publicitatea actelor juridice, prevăzute de titlul VI, se efectuează în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, care constituie un sistem de evidență a priorității garanțiilor reale mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri. Reviste (1)

(2) Înscrierea avizelor de garanție, prevăzută la titlul VI, în arhivă se efectuează de operatori și de agenții acestora, în condițiile prevăzute în titlul VI, în regulament și în prezenta ordonanță. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Ministerul Justiției se constituie în Autoritatea de Supraveghere a arhivei.

(2) În calitatea sa, Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuții:

a) autorizează operatorii, în vederea înscrierii avizelor de garanție în arhivă;

b) supraveghează activitatea de înscriere a avizelor de garanție de către operatori și agenții acestora;

c) administrează și întreține sistemul computerizat de siguranță, care conține dispozitivele de stocare a copiilor fișierelor din baza de date a arhivei, și efectuează înscrieri de avize de garanție în arhivă, în scopul aplicării prevederilor legale privind garanțiile reale, în cazuri de extremă urgență, atunci când operatorii autorizați nu pot face față cererii de înscrieri și când aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de către operatori. Pentru efectuarea înscrierilor de către Autoritatea de Supraveghere nu se percep tarife; Modificări (1)

d) controlează activitatea operatorilor și a agenților acestora, precum și funcționarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare. În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori și agenții acestora; Modificări (1)

e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de arhivă sau de agenții împuterniciți a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației;

f) constată, prin organele sale specializate, săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță și aplică sancțiunile corespunzătoare;

g) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților acestora în conformitate cu regulile de concurență loială, sesizează Consiliul Concurenței, respectiv Oficiul Concurenței, cu privire la încălcarea acestora și poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operațiuni de înscriere în arhivă, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective. Măsurile luate își vor produce efectele până la soluționarea definitivă a cauzei, potrivit dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996; după acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune măsuri în concordanță cu hotărârea Consiliului Concurenței, respectiv a instanței judecătorești; Modificări (1)

h) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua înscrieri în arhivă, în cazul în care constată că aceștia au încălcat în mod repetat dispozițiile legale și deciziile sale, menționate la lit. d);

i) cooperează cu operatorii și agenții acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării arhivei, precum și a relației dintre arhivă și terminalele care o deservesc;

j) asigură, în condițiile art. 54 alin. (2) din titlul VI, accesul direct și gratuit al publicului la citirea și copierea informațiilor înscrise în arhivă, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul și la obținerea informațiilor din arhivă. Reviste (1)

(3) Autoritatea de Supraveghere are competența de a solicita operatorului și personalului acestuia orice document sau informație pe care o consideră necesară, precum și de a ridica toate înregistrările arhivei, în cazul în care constată încălcări grave și repetate ale legii în funcționarea serviciului respectiv. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii.

Art. 5. -

Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 6. -

Numai operatorii autorizați și agenții împuterniciți ai acestora au dreptul să efectueze înscrieri în arhivă.

Art. 7. -

(1) Persoanele juridice autorizate să opereze în arhivă vor desemna unul sau mai mulți directori de arhivă care vor exercita drepturile și vor îndeplini obligațiile încredințate de persoana juridică în legătură cu activitatea arhivei.

(2) Directorul/directorii de arhivă reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere și cu terții.

(3) Raporturile dintre persoana juridică și directorul/directorii săi de arhivă sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenția părților.

(4) Persoanele fizice autorizate să opereze în arhivă, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de arhivă, în cazul în care această atribuție nu va fi îndeplinită de ele înseși.

(5) Directorul de arhivă trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuțiilor sale domiciliul sau reședința în România.

Art. 8. -

(1) Actele juridice efectuate de directorul de arhivă, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuși.

(2) Faptele licite sau ilicite săvârșite de director obligă operatorul însuși, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuțiilor acestuia.

(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terților, săvârșite de directorul de arhivă în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului și a operatorului față de terți.

Art. 9. -

Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele și pe seama sa de director în absența sau cu depășirea limitelor împuternicirii.

Art. 10. - Modificări (1)

Nu poate fi director de arhivă persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute în titlul VIII din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

(1) Persoanele juridice străine vor putea, cu respectarea principiului specialității de folosință, să înființeze în România, în condițiile legii, reprezentanțe sau alte sedii secundare, fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate să îl constituie efectuarea operațiunilor prevăzute în titlul VI. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de arhivă pentru reprezentanțele acestora din România.

Art. 12. -

(1) În termen de 30 de zile de la data autorizării primilor operatori, aceștia se vor constitui, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, într-o asociație profesională denumită Corpul operatorilor, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.

(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizării.

(3) Corpul operatorilor își va desfășura activitatea potrivit următoarelor principii:

a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune. Nivelul contribuției va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor;

b) orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea arhivei;

c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;

d) Corpul operatorilor va desemna, prin majoritate simplă, comitetul său director, precum și președintele acestuia și le va stabili atribuțiile;

e) în sarcina Corpului operatorilor vor intra și suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea și susținerea rețelei informatice a arhivei, administrarea și operarea arhivei, precum și îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții;

f) adoptarea deciziilor se va realiza în prezența majorității simple a membrilor Corpului operatorilor.

(4) Statutul Corpului operatorilor, precum și modificările acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enunțate mai sus.

(5) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea și operarea arhivei, cu respectarea titlului VI, a regulamentului și a prezentei ordonanțe. Modificări (2)

(6) Operatorii pot angaja discuții cu privire la strategia de stabilire a nivelului contribuțiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.

(7) Încetarea valabilității autorizației de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calității de membru al Corpului operatorilor. Din același moment încetează și obligația operatorului de a suporta cota-parte din contribuția sa la cheltuielile comune.

Art. 13. -

(1) Persoanele care doresc să obțină autorizația de operator vor înainta Autorității de Supraveghere următoarele documente: Modificări (2)

a) persoana fizică:

1. cerere prin care își manifestă intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comerțului, locul principalului punct de desfășurare a activității etc.;

2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliție;

3. atributele de identificare și certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhivă desemnat, în cazul în care această atribuție nu va fi îndeplinită de însăși persoana fizică solicitantă;

b) persoana juridică:

1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care își manifestă intenția de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhivă și a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naționalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerțului, codul fiscal etc.;

2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerțului, registrul asociațiilor și fundațiilor, respectiv menționarea actului administrativ care a autorizat constituirea și funcționarea pe teritoriul României, în cazul reprezentanțelor persoanelor juridice străine; Modificări (1)

3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivă și pentru orice altă persoană fizică împuternicită să reprezinte persoana juridică în mod legal.

Art. 14. -

Persoanele fizice sau cele juridice vor atașa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfășurarea unei astfel de activități, dacă pentru exercitarea unei activități de asemenea natură există obligația obținerii unei astfel de aprobări.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete pentru obținerea autorizației de operator, Autoritatea de Supraveghere va soluționa cererea de acordare a autorizației. Modificări (1)

(2) Autorizarea se face prin ordin al ministrului justiției și se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii periodice.

(3) În vederea soluționării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica condițiile stabilite de lege, precum și gradul de satisfacere a următoarelor criterii:

a) gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului și existența unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atribuției de operator;

b) numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanție, în vederea înscrierii în arhivă;

c) existența unei garanții pentru răspunderea profesională, superioară nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);

d) oferirea serviciilor de înscriere pentru publicul larg;

e) capacitatea de a crea facilități pentru accesul liber al publicului la informațiile cuprinse în arhivă;

f) capacitatea de a asigura accesul la arhivă prin tehnologii noi.

(4) Prin instrucțiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu și va putea, în funcție de condițiile existente pe piața serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă sfera criteriilor prevăzute la alin. (3). Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Operatorii sunt abilitați să împuternicească agenți, care vor acționa în numele și pe seama acestora, să înregistreze direct în arhivă avizele de garanție. Modificări (1)

(2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuțiilor încredințate.

(3) Agentul împuternicit este obligat să menționeze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum și numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.

(4) Raporturile dintre operatori și agenții acestora se stabilesc pe baze contractuale.

Art. 17. -

(1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea unui agent, operatorul va comunica Autorității de Supraveghere atributele de identificare a agentului, astfel cum figurează în cuprinsul art. 13. Modificări (2)

(2) Operatorul va comunica Autorității de Supraveghere, de îndată ce ia cunoștință, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. Modificări (1)

(3) Orice corespondență a Autorității de Supraveghere cu agenții împuterniciți se va face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorității de Supraveghere, sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 18. -

(1) Decizia Autorității de Supraveghere de revocare sau suspendare a autorizației de funcționare va fi publicată pe pagina de web a arhivei și într-un ziar de largă circulație și va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web. Modificări (2)

(2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului și al agenților săi de a efectua înscrieri a fost sau urmează să fie suspendat sau revocat. Modificări (1)

(3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei, Autoritatea de Supraveghere va comunica măsura luată tuturor agenților operatorului în cauză.

Art. 19. -

(1) Operatorii sunt obligați să garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzătoare a avizelor de garanție. Modificări (2)

(2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei polițe de asigurare la o societate de asigurare sau prin obținerea unei scrisori de garanție din partea unei instituții financiar-bancare de specialitate.

(3) În cazul în care operatorul însuși este o societate de asigurare sau o instituție financiar-bancară, polița de asigurare, respectiv scrisoarea de garanție, trebuie să fie emisă de o altă societate de asigurare sau, după caz, instituție financiar-bancară, la care operatorul nu deține:

a) calitatea de membru în consiliul de administrație, comitetul de direcție sau comisia de cenzori;

b) calitatea de acționar având cel puțin o poziție de control în structura acționariatului entității respective, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, în cazul în care operatorul, persoană fizică, soțul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv dețin una dintre calitățile prevăzute la lit. a) sau b).

(5) Durata contractului de asigurare, respectiv a scrisorii de garanție, trebuie să acopere cel puțin perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.

Art. 20. -

(1) Indemnizația de asigurare, respectiv scrisoarea de garanție, va reprezenta cel puțin echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro pentru fiecare tranșă de 50 de operațiuni de înscriere, efectuate de operatori și agenții acestora.

(2) Dacă operatorul dorește să efectueze înscrieri peste numărul de înscrieri pentru care există garanție, acesta trebuie să își constituie o garanție suplimentară corespunzătoare înainte de a proceda la efectuarea de noi înscrieri.

(3) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numărul înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, înștiințări periodice cu privire la numărul de înscrieri rămase acoperite de garanție. După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garanție, accesul operatorului se va bloca automat, dacă nu se va face dovada constituirii garanției suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înștiința Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garanției suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens. Modificări (1)

(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizația dacă în termen de 3 luni de la data blocării accesului operatorului la arhivă acesta nu va face dovada corespunzătoare că a constituit garanția suplimentară.

Art. 21. -

(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfășurată de operator potrivit titlului VI și regulamentului, inclusiv cele care angajează, în condițiile legii, răspunderea civilă rezultând din săvârșirea unei fapte penale sau a unei contravenții, vor fi acoperite cu indemnizația de asigurare sau cu scrisoarea de garanție. Modificări (2)

(2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.

(3) Răspunderea operatorilor vizând exercitarea atribuțiilor care privesc înscrierile avizelor de garanție în arhivă, în modul prevăzut în titlul VI, în regulament și în prezenta ordonanță, se apreciază in abstracto, în condițiile stabilite de art. 1.080 alin. (1) din Codul civil. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (2)

Termenul de prescripție extinctivă pentru introducerea acțiunii în răspundere civilă împotriva operatorului și/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de garanție în raport cu formularele de avize de garanție predate de solicitantul înscrierii, este de 2 ani și începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, dar cel mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înscrierii avizului de garanție în arhivă.

Art. 23. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 2.000.000 lei.

(2) De asemenea, operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 500.000 lei pentru fiecare agent împuternicit să efectueze înscrieri în arhivă.

Art. 24. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Beneficiarii serviciilor de înscriere a avizelor de garanție în arhivă vor plăti o taxă de 300.000 lei pentru fiecare aviz de garanție inițial.

(2) Pentru celelalte avize de garanție se vor plăti următoarele taxe:

a) 100.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garanție inițial; Modificări (1)

b) 100.000 lei pentru avizul de nulitate al avizului de garanție inițial;

c) 100.000 lei pentru avizul de stingere a avizului de garanție inițial;

d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creanței; Modificări (1)

e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial; Modificări (1)

f) 200.000 lei pentru avizul de prelungire a avizului de garanție inițial.

Art. 25. - Modificări (2)

(1) Sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 și 24 se constituie și se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziția Ministerului Justiției, în completarea alocațiilor de la bugetul de stat.

(2) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum și detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiției. Modificări (1)

(3) Disponibilitățile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

(4) Evidența contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum și verificarea respectării destinației acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor și din cadrul Ministerului Justiției.

(5) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 și 24 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata oficială a indicelui de inflație.

Art. 26. - Puneri în aplicare (1)

Modul de încasare și de plată a sumelor prevăzute la art. 23 și 24 se stabilesc prin instrucțiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului finanțelor.

Art. 27. -

(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operațiunilor de înscriere a avizelor de garanție, pentru accesul la baza de date și pentru celelalte servicii accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996. Modificări (1)

(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Sunt interzise operatorilor, agenților împuterniciți și Corpului operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori și agenții împuterniciți pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenți.

Art. 28. -

(1) Operatorii și agenții acestora sunt supuși prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 în ceea ce privește stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum și a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenței pe piața serviciilor respective.

(2) Operatorii și agenții acestora sunt, de asemenea, supuși prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările ulterioare.

Art. 29. -

(1) Situația financiară a operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date va fi verificată financiar-contabil de către persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Modificări (1)

(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcționarea bazei de date sunt suficiente și are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurenței, în cazul în care constată că încasările au avut drept rezultat câștiguri excesive pentru Corpul operatorilor. Modificări (1)

Art. 30. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000.000 lei și 2.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agenților autorizați, de a nu furniza în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării informațiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevăzute în regulament.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) falsificarea datelor din arhivă;

b) înscrierea avizelor de garanție de către o parte neinteresată;

c) falsificarea informațiilor extrase din arhivă, în vederea influențării oricărei decizii cu privire la un drept de garanție;

d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a programelor de computer sau a echipamentelor arhivei.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei și 10.000.000 lei.

Art. 32. -

Nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (3) din prezenta ordonanță, a art. 35 și a art. 46 alin. (1) din regulament constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 1.000.000 lei și 2.000.000 lei.

Art. 33. - Modificări (1)

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 30, 31 și 32 și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către organele de specialitate ale Autorității de Supraveghere.

(2) Cuantumul amenzilor stabilite la art. 30, 31 și 32 va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata oficială a indicelui de inflație.

(3) Prevederile art. 30, 31 și 32 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 34. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 45, 46, 47, 48, 51 și 52 din titlul VI "Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice", art. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 38, 48, 49, 50, 90, 91, 92 și 93 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 35. -

Până la funcționarea efectivă a arhivei operațiunile de publicitate se efectuează în vechile registre de gajuri existente la judecătorii.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justiției,
Valeriu Stoica
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 29 august 2000.

Nr. 89.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Consultarea registrelor publice
;
se încarcă...