Guvernul României

Ordonanța nr. 111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2000 până la 04 iunie 2002, fiind abrogat prin Lege 311/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. W din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice va avea următorul titlu:

"

Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea și constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentării și evaluării politicilor economice și sociale, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor științifice, prognozelor și strategiilor de dezvoltare, fundamentării deciziilor guvernamentale și ale agenților economici, transmiterii de date statistice organismelor internaționale potrivit obligațiilor asumate de statul român, precum și altor categorii de utilizatori interni și externi se desfășoară cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(2) Ordonanța privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Statistica oficială în România este organizată și coordonată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.

(2) Institutul Național de Statistică și Studii Economice este condus de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți, funcționari publici, asimilați cu funcțiile de conducere de secretar general, respectiv secretar general adjunct din aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) În subordinea Institutului Național de Statistică și Studii Economice funcționează direcțiile generale teritoriale de statistică, ca servicii publice descentralizate, finanțate de la bugetul de stat, precum și editura «Revista Română de Statistică» și Centrul Național de Pregătire în Statistică, finanțate din venituri extrabugetare.

(4) În sensul prezentei ordonanțe, prin servicii de statistică oficială se înțelege Institutul Național de Statistică și Studii Economice și direcțiile generale teritoriale de statistică, precum și compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administrației publice, coordonate metodologic de Institutul Național de Statistică și Studii Economice."

4. După articolul 2 se introduc articolele 21 și 22 cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum și al promovării unei culturi statistice în sistemul administrației publice centrale și locale, în companii și societăți naționale, regii autonome, societăți comerciale, în alte unități cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înființează Centrul Național de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului Național de Statistică și Studii Economice, finanțat din venituri extrabugetare.

(2) Centrul Național de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activităților de formare profesională continuă prin sistemul educațional în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative și tehnologiei informației, contribuind la răspândirea cunoștințelor științifice și tehnice din aceste domenii.

(3) Centrul Național de Pregătire în Statistică poate elibera, în condițiile legii, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite, cu valabilitate națională.

(4) Formarea profesională continuă prin Centrul Național de Pregătire în Statistică este asigurată de formatori, specialiști în domeniile prevăzute la alin. (2) din administrația publică sau de către colaboratori din țară ori din străinătate, remunerați potrivit legislației în materie.

Art. 22. -

Organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică și Studii Economice și a Centrului Național de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidențialității, transparenței, relevanței, proporționalității, deontologiei statistice și raportului cost/eficiență.

(2) Potrivit principiului autonomiei, Institutul Național de Statistică și Studii Economice este autorizat să stabilească în mod imparțial și independent, fără ingerințe de pe poziții de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizațiilor patronale și ale altor organizații sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare și prelucrare, să publice și să difuzeze datele și informațiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea difuzării statisticilor oficiale (date și informații) tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restricție și în condiții de egalitate, în privința calității și a termenelor de difuzare.

(3) Potrivit principiului confidențialității, serviciile de statistică oficială și personalul statistic au obligația să adopte și să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecție a datelor care se referă la subiecți statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obținute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori alte surse.

(4) Potrivit principiului transparenței, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte și să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, utilizatorilor și altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal și scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile și metodele folosite la elaborarea informațiilor statistice, la măsurile adoptate de protecție a datelor și la modul și termenele de difuzare a datelor și informațiilor statistice.

(5) Potrivit principiului relevanței, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date și informații statistice conform domeniilor, termenelor și gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcție de evoluția continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale și de mediu.

(6) Potrivit principiului proporționalității, serviciile de statistică oficială au obligația să asigure corelarea dintre cantitatea de informații individuale ce se solicită și cantitatea de informații prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(7) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie și să aplice criterii științifice la selectarea surselor, metodelor și procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice și să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul și gradul de exactitate ale rezultatelor.

(8) Potrivit principiului raportului cost/eficiență, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecții statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice și în condițiile utilizării optime a resurselor disponibile."

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent și științific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor și al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică, se înființează Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza și avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național, a rapoartelor de activitate ale Institutului Național de Statistică și Studii Economice și a Programului anual de cercetări statistice și studii economice.

(2) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică are următoarea componență:

- 2 reprezentanți ai Academiei Române;

- 4 reprezentanți ai învățământului superior de specialitate și cercetării;

- 6 reprezentanți ai ministerelor și/sau ai organelor de specialitate în subordinea Guvernului;

- 1 reprezentant al Băncii Naționale a României;

- 3 reprezentanți ai organismelor sindicale;

- 3 reprezentanți ai organizațiilor patronale;

- 3 reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă;

- 2 reprezentanți ai asociațiilor profesionale.

Președintele Institutului Național de Statistică și Studii Economice este membru de drept.

(3) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Statistică sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor și instituțiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani.

(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Statistică beneficiază de o indemnizație de participare la ședință, egală cu salariul minim brut pe economie.

(5) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar și își poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuțiilor sale.

(6) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Pentru asigurarea datelor și informațiilor necesare în vederea constituirii seriilor de date statistice, Institutul Național de Statistică și Studii Economice elaborează programe anuale de cercetări statistice și studii economice la nivel național, de regiuni de dezvoltare, județe și alte structuri teritoriale.

(2) Programul anual de cercetări statistice și studii economice reprezintă cadrul elaborării, producerii și diseminării statisticilor oficiale în România.

(3) Programul anual de cercetări statistice și studii economice va acoperi datele și informațiile statistice necesare în vederea observării, cuantificării și analizei fenomenelor economice, sociale, demografice și ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficiență.

(4) Programul anual de cercetări statistice și studii economice conține pentru fiecare cercetare statistică și studiu sfera de cuprindere, periodicitatea și caracteristicile studiate."

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Programul anual de cercetări statistice și studii economice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se dă publicității."

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Serviciile de statistică oficială sunt autorizate, în baza și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe, să solicite și să obțină gratuit datele și informațiile statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României."

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Persoanele juridice - regii autonome, companii și societăți naționale, societăți comerciale, indiferent de forma de proprietate, instituții ale administrației publice centrale sau locale, partide politice, organizații sindicale, patronale, neguvernamentale și alte tipuri de organizații - sunt obligate să furnizeze gratuit serviciilor de statistică oficială, la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, datele și informațiile statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucțiunile emise de Institutul Național de Statistică și Studii Economice în baza prezentei ordonanțe.

(2) Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unitățile respective și la documentele de evidență a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei ordonanțe.

(3) Pentru asigurarea calității datelor statistice comunicate serviciilor de statistică oficială, personalul acestora are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate și corespondența lor cu evidențele deținătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri, au obligația să încheie procese-verbale de constatare a contravențiilor și să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanță.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială datele personale și cele privind gospodăria și activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor și anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenența politică, cazierul judiciar, sănătatea și viața intimă pot fi culese și prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonanță referitoare la confidențialitatea datelor statistice.

(5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, științifice sau istorice serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în condiții de siguranță.

(6) În exercitarea atribuțiilor și activităților serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze agenți statistici în calitate de colaboratori și să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice."

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Cercetarea fenomenelor și proceselor economice, sociale, demografice și de mediu se efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective și prin alte anchete statistice.

(2) Pentru completarea volumului de date necesare și reducerea gradului de solicitare a subiecților statistici serviciile de statistică oficială au acces la datele primare din evidențele administrative ale instituțiilor administrației publice centrale și locale (bilanțuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidență a populației și alte forme de evidență a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidențialității statistice. Datele confidențiale obținute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost inițial colectate."

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Cercetările statistice totale de interes național, de tipul recensământului populației și locuințelor, al clădirilor, exploatațiilor agricole și animalelor, întreprinderilor, patrimoniului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau lege, după caz."

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Pentru acoperirea nevoilor de date și informații statistice ale instituțiilor administrației publice Institutul Național de Statistică și Studii Economice va ține seama de cerințele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice și studii economice.

(2) Cercetările statistice efectuate de compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administrației publice se avizează de către Institutul Național de Statistică și Studii Economice."

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Pentru domeniile specifice de cercetare statistică aflate în competența ministerelor și a altor organe ale administrației publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învățământului, statistica financiară, statistica șomajului, statistica mediului înconjurător și alte statistici, autoritățile respective au obligația de a transmite Institutului Național de Statistică și Studii Economice datele și informațiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicațiile statistice sau transmise organismelor internaționale."

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Datele și informațiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidențiale dacă permit identificarea subiecților statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informații cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terță parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.

(2) Datele și informațiile statistice confidențiale nu pot servi ca probe în justiție sau la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru subiecții statistici la care se referă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidențiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activității, capitalul social, cifra de afaceri și numărul de personal, date ce își păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale."

16. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

"

Art. 141. -

(1) Datele confidențiale culese de serviciile de statistică oficială se utilizează numai în scopuri statistice.

(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în condițiile în care identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă."

17. Articolul 142 se abrogă.

18. Articolul 143 va avea următorul cuprins:

"

Art. 143. -

(1) Serviciile de statistică oficială sunt obligate să adopte măsurile administrative, organizatorice și tehnice privind asigurarea confidențialității datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informații, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice și distrugerii intenționate sau neautorizate a acestora.

(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunoștință de conținutul datelor statistice, este obligat să respecte confidențialitatea acestora. Această prevedere se referă și la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere și procesare a datelor și informațiilor statistice și se extinde și după încetarea activității personalului statistic în respectivele posturi."

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Datele și informațiile statistice reprezintă un bun național, accesibil Parlamentului, Președinției, Guvernului, instituțiilor administrației publice centrale și locale, partidelor politice, sindicatelor, organizațiilor patronale, organizațiilor neguvernamentale, mediilor de informare în masă, unităților de învățământ și cercetare științifică, întreprinderilor și altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și altor categorii de populație, cu respectarea confidențialității datelor.

(2) Datele și informațiile statistice obținute pe baza programelor de cercetări statistice și studii economice ale serviciilor de statistică oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit către Parlament, Președinție, Guvern, ministere, altor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor și vor fi publicate în volume și structuri cât mai largi posibile, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice și a populației."

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Institutul Național de Statistică și Studii Economice asigură, cu plată, difuzarea datelor și informațiilor statistice către alte categorii de utilizatori prin publicații pe suport de hârtie sau electronice și prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în condițiile specifice ale protecției și confidențialității datelor și informațiilor statistice."

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Institutul Național de Statistică și Studii Economice este autorizat să realizeze cercetări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plată pe bază de contract. În același mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale de cercetare și studii economice, Institutul Național de Statistică și Studii Economice poate elabora studii, poate edita și furniza publicații, date și informații statistice din bazele de date statistice.

(2) Sumele încasate din cercetări statistice sau studii, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum și cele aferente publicațiilor statistice și serviciilor privind furnizarea de informații și date statistice pe suport de hârtie, magnetic, sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziția Institutului Național de Statistică și Studii Economice și se gestionează în regim extrabugetar.

(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul Național de Statistică și Studii Economice poate efectua cheltuieli curente și de capital, soldul rămas la finele anului reportându-se în anul următor cu aceeași destinație."

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidența activității pe care o desfășoară, astfel încât să poată determina și comunica serviciilor de statistică oficială datele în forma și termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanțe."

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate potrivit programului aprobat al cercetărilor statistice și studiilor economice;

b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele și evidențele necesare verificării datelor statistice;

c) comunicarea de date eronate sau incomplete;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistică oficială a dispozițiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidențial al datelor și informațiilor statistice individuale, potrivit principiului confidențialității și reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonanță.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(4) Dispozițiile privind contravențiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

În cuprinsul legilor și în toate celelalte acte normative denumirea "Comisia Națională pentru Statistică" se înlocuiește cu denumirea "Institutul Național de Statistică și Studii Economice".

Art. III. -

Art. 6 din Decretul nr. 27/1989 privind înființarea unor organe centrale, emis de Consiliul Frontului Salvării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 31 decembrie 1989, se abrogă.

Art. IV. -

Ordonanța Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Președintele Comisiei Naționale pentru Statistică,
Victor Dinculescu
Ministru de stat, președintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiară,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 31 august 2000.

Nr. 111.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...