Organizarea și funcționarea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea a 2-a
Organizarea și funcționarea fundației

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Organele fundației sunt:

a) consiliul director;

b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Art. 29. - Doctrină (1)

(1) Consiliul director al fundației este organul de conducere și de administrare al acesteia.

(2) Consiliul director asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2)

c) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înființarea de filiale;

e) încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;

f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli; Derogări (1)

g) aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației;

h) modificarea statutului fundației;

i) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viață. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. Doctrină (1)

(6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. Modificări (2), Doctrină (1)

(7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privința atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și i). Reviste (1)

Art. 30. -

(1) Consiliul director se compune din cel puțin 3 membri desemnați de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundației.

(2) În cazul în care, pe parcursul funcționării fundației, componența consiliului director nu se poate modifica în condițiile stabilite de statut, instanța prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanță președințială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componența consiliului director.

Art. 31. - Doctrină (1)

(1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) Dispozițiile art. 27 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 32. -

În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componența nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [13] Conducerea și administrarea fundației. Organele fundației sunt Consiliul Director si cenzorul. Pentru administrarea patrimoniului destinat scopului fundației, fondatorii desemnează unul sau mai mulți administratori, reuniți în Consiliul Director. De regulă, rolul fondatorului ar trebui, cu aceasta, să ia sfârșit, afară de cazul în care participă la administrarea și conducerea fundației (art. 28 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 

.....
    [14] Consiliul Director. Consiliul Director asigură realizarea scopului si obiectivelor fundației. El se compune din cel puțin trei membri desemnați de fondatori, la momentul constituirii fundației. Nu poate fi membru în Consiliul Director, iar dacă era, pierde această calitate, orice persoană care ocupă ofuncție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă fundația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice (art. 29 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 
.....
    [15] Cenzorul/ Comisia de cenzori. Controlul financiar intern poate fi realizat de către un cenzor sau, după caz, de către ocomisie de cenzori. Comisia de cenzori trebuie să fie alcătuită dintr-un număr impar de membri (art. 31 din O.G. nr. 26/2000). Numirea cenzorilor este obligatorie doar când numărul fondatorilor este mai mare de 15 [art. 27 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. Dacă fundația nu este obligată să numească un cenzor, oricare dintre fondatori care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control [art. 27 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000]. Înființarea comisiei de cenzori este obligatorie în cazul fundațiilor cu mai mult de 100 de fondatori (art. 271 din O.G. nr. 26/2000). [ Mai mult... ] 
.....
    [11] Scopul constituirii unei fundații. Scopul înființării unei fundații de către fondatorii săi este desfășurarea de activități de interes general sau în interesul unei colectivități. Fundațiile trebuie sa urmărească desfășurarea unor activități de interes general sau în interes comunitar, fără scop patrimonial. Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viață. În cazul în care nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a80% din numărul membrilor Consiliului Director [art. 29 alin. (5) din O.G. nr. 26/2000]. În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta afost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi realizat [art. 29 alin. (6) din O.G. nr. 26/2000]. Principalul instrument financiar pe care fundațiile îl au la dispoziție pentru a-și realiza scopurile sunt sponsorizarea și donația. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Constituirea și înscrierea asociației
Constituirea și înscrierea fundației
Organizarea și funcționarea asociației
Organizarea și funcționarea fundației
Dizolvarea
Lichidarea
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...