Organizarea și funcționarea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea a 2 a Constituirea și înscrierea fundației
Secțiunea a 2 a Organizarea și funcționarea fundației

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea 1
Organizarea și funcționarea asociației

Art. 20. - Practică judiciară (1)

Organele asociației sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul director;

c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților. Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Competența adunării generale cuprinde: Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director; Derogări (2), Caută hotărâri judecătorești

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înființarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuție este prevăzută expres în statut. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) și c). Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 22. - Practică judiciară (2)

(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Practică judiciară (1)

(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (12), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (17), Hotărâri judecătorești

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Hotărâri judecătorești

Art. 24. - Derogări (1)

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) În exercitarea competenței sale, consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației; Modificări (2)

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice. Doctrină (1)

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.

Art. 26. - Derogări (3), Practică judiciară (1)

Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d).

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor. Doctrină (1)

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(3) În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: Doctrină (1)

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;

c) poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Modificări (2)

(5) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...