Guvernul României

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

e) procedura de desemnare și de modificare a componenței organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

f) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.

Art. 17. - Jurisprudență (1)

(1) Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Modele (1)

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Derogări (2)

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

(3) Dispozițiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 și art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (5), Jurisprudență (1)

Art. 18. -

(1) Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat câte un patrimoniu. Modificări (1), Modele (1)

(2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. Modele (1)

(3) Dispozițiile art. 13 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. -

(1) Moștenitorii și creditorii personali ai fondatorilor au față de fundație aceleași drepturi ca și în cazul oricărei alte liberalități făcute de fondator.

(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute de acesta în favoarea fundației, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, și de la data morții testatorului, pentru fundațiile înființate prin testament. Modificări (3)

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor Jurisprudență (1)

Secțiunea 1 Organizarea și funcționarea asociației

Art. 20. - Jurisprudență (1)

Organele asociației sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul director;

c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Art. 21. - Acțiuni respinse (1), Derogări (2), Jurisprudență (1)

(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților. Jurisprudență (1)

(2) Competența adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2)

c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director; Derogări (2)

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e) înființarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului;

g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuție este prevăzută expres în statut. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) și c).

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut.

Art. 22. - Jurisprudență (2)

(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Jurisprudență (1)

(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 23. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (12)

(1) Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (16)

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai recursului. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (14)

Art. 24. - Derogări (1)

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

(2) În exercitarea competenței sale, consiliul director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației; Modificări (2)

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; Jurisprudență (1)

c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

Art. 25. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Dispozițiile art. 22 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.

Art. 26. - Derogări (3), Jurisprudență (1)

Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d).

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor.

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Jurisprudență (1)

(3) În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;

c) poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociați. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Modificări (2)

(5) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Secțiunea a 2-a Organizarea și funcționarea fundației

Art. 28. - Jurisprudență (1)

Organele fundației sunt:

a) consiliul director;

b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

Art. 29. -

(1) Consiliul director al fundației este organul de conducere și de administrare al acesteia.

(2) Consiliul director asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând următoarele atribuții:

a) stabilirea strategiei generale și a programelor fundației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; Modificări (2)

c) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înființarea de filiale;

e) încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației;

f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli; Derogări (1)

g) aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației;

h) modificarea statutului fundației;

i) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

(3) Regulile generale privind organizarea și funcționarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(4) Dispozițiile art. 22 și 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință.

(5) Schimbarea scopului fundației se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viață. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, schimbarea scopului fundației se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.

(6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. Modificări (2)

(7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privința atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și i).

Art. 30. -

(1) Consiliul director se compune din cel puțin 3 membri desemnați de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundației.

(2) În cazul în care, pe parcursul funcționării fundației, componența consiliului director nu se poate modifica în condițiile stabilite de statut, instanța prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanță președințială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componența consiliului director.

Art. 31. -

(1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(2) Dispozițiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.

Art. 32. -

În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componența nominală a celor dintâi organe ale fundației, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora și dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață la data constituirii fundației, dispozițiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 33. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (33)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...