Guvernul României

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Modificări (9), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (28), Referințe (21), Derogări (11), Reviste (8), Modele (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Jurisprudență (5)

(1) Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe. Modificări (3), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(2) Asociațiile și fundațiile constituite potrivit prezentei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prezentei ordonanțe. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență (3)

Prezenta ordonanță are ca scop crearea cadrului pentru:

a) exercitarea dreptului la liberă asociere;

b) promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept; Jurisprudență (1)

c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup; Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

d) facilitarea accesului asociațiilor și fundațiilor la resurse private și publice; Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

e) parteneriatul dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;

f) respectarea ordinii publice. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Actele juridice de constituire a asociațiilor și fundațiilor, încheiate în condițiile prezentei ordonanțe, sunt guvernate de legea civilă.

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor Jurisprudență (1)

Secțiunea 1 Constituirea și înscrierea asociației

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Art. 5. - Jurisprudență (4)

(1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (4)

(2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (11)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Derogări (1), Jurisprudență (5)

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Jurisprudență (1)

a) datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Jurisprudență (1)

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților; Modificări (1), Jurisprudență (1)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Jurisprudență (2)

i) semnăturile asociaților.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Derogări (1), Jurisprudență (2)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; Jurisprudență (1)

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; Jurisprudență (1)

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Jurisprudență (2)

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (11)

(1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (4)

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

Art. 8. - Jurisprudență (17)

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (3), Reviste (2)

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (8)

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Jurisprudență (10)

Art. 9. - Jurisprudență (6)

(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână. Modificări (1), Jurisprudență (5)

(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 37 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 10. - Jurisprudență (2)

(1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate ori, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. Jurisprudență (3)

(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare. Jurisprudență (1)

Art. 11. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. Jurisprudență (9)

(3) Termenul de recurs este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Modificări (1)

(4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 12. - Jurisprudență (14)

(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Referințe (1)

(2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere. Jurisprudență (2)

Art. 13. - Derogări (1), Jurisprudență (4)

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. Jurisprudență (1)

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației. Modificări (1)

(3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1)

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4), Modele (1)

Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

Secțiunea a 2-a Constituirea și înscrierea fundației

Art. 15. - Reviste (1), Modele (1)

(1) Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. Modificări (1), Modele (1)

(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Jurisprudență (1)

Art. 16. - Jurisprudență (1), Modele (2)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundației;

c) denumirea fundației;

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al fundației;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

d) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...