Lichidarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea și lichidarea -
Secțiunea a 2-a
Lichidarea

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 și 59, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. Jurisprudență

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanții permanenți - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 62. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau ale fundației.

(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației sau fundației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Jurisprudență

Art. 63. -

(1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 64. -

(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 65. - Jurisprudență

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației sau fundației.

Art. 66. -

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 67. - Jurisprudență

Atât față de asociație ori fundație, cât și față de asociați ori, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 68. -

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația sau fundația. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție teritorială își are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 69. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 70. -

(1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate. Modificări (1)

(2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai recursului. Modificări (1), Jurisprudență

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 71. - Puneri în aplicare (1)

(1) Asociația sau fundația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 72. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea și lichidarea asociațiilor și fundațiilor se aplică, în mod corespunzător, și în privința dizolvării și lichidării federațiilor. Instanța competentă este tribunalul în a cărui circumscripție teritorială se află sediul federației supuse dizolvării și lichidării. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 62-69 din O.G. nr. 26/2000. [ Mai mult... ] 

.....
    art. 62-69 din O.G. nr. 26/2000. [ Mai mult... ] 
.....
    [art. 61 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000] și sunt numiți în cazul dizolvării de drept sau prin hotărâre judecătorească (art. 55 și 56 din O.G. nr. 26/2000) printr-o hotărâre judecătorească [art. 61 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000], iar în cazul dizolvării pronunțate prin hotărârea Adunării Generale vor fi numiți de către Adunarea Generală [art. 61 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. Obligațiile lichidatorilor sunt stabilite de art. 62-69 din O.G. nr. 26/2000. [ Mai mult... ] 
.....
    [art. 61 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000]. Obligațiile lichidatorilor sunt stabilite în [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Constituirea și înscrierea asociației
Constituirea și înscrierea fundației
Organizarea și funcționarea asociației
Organizarea și funcționarea fundației
Dizolvarea
Lichidarea
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...