Dizolvarea și lichidarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VIII Relațiile cu autoritățile publice CAPITOLUL X Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial

CAPITOLUL IX Dizolvarea și lichidarea Respingeri de neconstituționalitate (2)

Secțiunea 1 Dizolvarea

Art. 54. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociațiile și federațiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea adunării generale. Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fundațiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei.

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă de drept prin: Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) când asociația a devenit insolvabilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

e) în cazul prevăzut la art. 14.

(2) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Modificări (3), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 57. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 58. - Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Fundația se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b), precum și în situația imposibilității constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozițiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 59. - Practică judiciară (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se face în condițiile art. 56, care se aplică în mod corespunzător, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor art. 15 alin. (3).

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (2)

(1) În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Practică judiciară (1)

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau al fundației. Practică judiciară (1)

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Secțiunea a 2-a Lichidarea

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2)

(1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 și 59, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. Practică judiciară (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. Practică judiciară (2)

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanții permanenți - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii. Modificări (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

Art. 62. - Practică judiciară (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau ale fundației.

(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației sau fundației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 63. -

(1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 64. -

(1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său.

(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 65. - Practică judiciară (2)

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației sau fundației.

Art. 66. -

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 67. - Practică judiciară (1)

Atât față de asociație ori fundație, cât și față de asociați ori, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 68. - Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația sau fundația. Modificări (1), Derogări (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție teritorială își are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 69. - Practică judiciară (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 70. -

(1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai recursului. Modificări (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 71. - Puneri în aplicare (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația sau fundația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 72. - Practică judiciară (2), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea și lichidarea asociațiilor și fundațiilor se aplică, în mod corespunzător, și în privința dizolvării și lichidării federațiilor. Instanța competentă este tribunalul în a cărui circumscripție teritorială se află sediul federației supuse dizolvării și lichidării. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...