Dizolvarea | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea a 2 a Organizarea și funcționarea fundației
Secțiunea a 2 a Lichidarea

CAPITOLUL IX Dizolvarea și lichidarea -
Secțiunea 1
Dizolvarea

Art. 54. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociațiile și federațiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărârea adunării generale. Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fundațiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei.

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă de drept prin: Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 56. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

d) când asociația a devenit insolvabilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

e) în cazul prevăzut la art. 14.

(2) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Modificări (3), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 57. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 58. - Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Fundația se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și b), precum și în situația imposibilității constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozițiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 59. - Practică judiciară (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

Dizolvarea fundației prin hotărâre judecătorească se face în condițiile art. 56, care se aplică în mod corespunzător, precum și în cazul nerespectării dispozițiilor art. 15 alin. (3).

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (2)

(1) În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Practică judiciară (1)

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau al fundației. Practică judiciară (1)

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin. (2), precum și în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...