Dispoziții speciale | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XI Dispoziții speciale Modificări (1)

Art. 76. -

(1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub condiția reciprocității, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Tribunalului București, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naționalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România. Referințe (1), Reviste (1)

(2) În acest scop, reprezentanții persoanelor juridice străine trebuie să atașeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate și traduceri legalizate:

a) actul de constituire în statul a cărui naționalitate o au persoanele juridice străine;

b) statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător);

c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicită recunoașterea în România;

d) statutul viitoarei reprezentanțe în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică și la persoanele care reprezintă persoana juridică străină;

e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaștere în România a persoanei juridice solicitante.

(3) Dispozițiile art. 8-12 și ale art. 81 se aplică în mod corespunzător.

Art. 77. -

(1) Asociațiile și fundațiile constituite ca persoane juridice române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durată de funcționare dreptul de proprietate și orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.

(2) În cazul dizolvării și lichidării asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligația înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. (2), instanța competentă va dispune vânzarea acestora prin licitație publică.

(4) În toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv terenurile neînstrăinate în condițiile alin. (2) și (3) se atribuie cu respectarea dispozițiilor art. 60.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Dispoziții generale
Înființarea asociațiilor și a fundațiilor
Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor
Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Federația
Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Veniturile
Relațiile cu autoritățile publice
Dizolvarea și lichidarea
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...