Constituirea și înscrierea fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Secțiunea 1 Constituirea și înscrierea asociațieiCAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea 1 Organizarea și funcționarea asociației

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea a 2-a
Constituirea și înscrierea fundației Modele (1)

Art. 15. - Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. Doctrină (2)

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

Art. 16. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (2)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Doctrină (1)

(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundației;

c) denumirea fundației;

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al fundației; Doctrină (1)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Doctrină (1)

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Doctrină (1)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

d) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;

e) procedura de desemnare și de modificare a componenței organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

f) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.

Art. 17. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Doctrină (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

a) actul constitutiv;

b) statutul;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.

(3) Dispozițiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 și art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (5), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 18. - Doctrină (1)

(1) Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat câte un patrimoniu. Modificări (1), Reviste (1), Modele (1)

(2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. Modele (1)

(3) Dispozițiile art. 13 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1), Hotărâri judecătorești

Art. 19. - Doctrină (1)

(1) Moștenitorii și creditorii personali ai fondatorilor au față de fundație aceleași drepturi ca și în cazul oricărei alte liberalități făcute de fondator.

(2) După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

(3) Dacă fundația dobândește personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităților făcute de acesta în favoarea fundației, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundațiile înființate prin acte între vii, și de la data morții testatorului, pentru fundațiile înființate prin testament. Modificări (3), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...