Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Secțiunea a 2 a Constituirea și înscrierea fundației

CAPITOLUL II Înființarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea 1
Constituirea și înscrierea asociației Modele (1)

Art. 4. - Modificări (1), Practică judiciară (7), Doctrină (4)

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Art. 5. - Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6. - Modificări (1), Practică judiciară (11), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Derogări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Practică judiciară (1), Doctrină (2)

a) datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Jurisprudență (1)

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților; Modificări (1), Practică judiciară (1), Doctrină (3)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; Doctrină (1)

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Practică judiciară (2), Doctrină (2)

i) semnăturile asociaților.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Derogări (1), Practică judiciară (2), Doctrină (2)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; Practică judiciară (1)

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; Practică judiciară (1)

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1)

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (9), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial. Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 8. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Practică judiciară (10), Caută hotărâri judecătorești

Art. 9. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (4), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 37 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 10. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

(1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate ori, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Hotărâri judecătorești

(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. Modificări (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) Termenul de recurs este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 12. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (12), Hotărâri judecătorești

(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Referințe (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 13. - Derogări (1), Practică judiciară (4), Doctrină (1)

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. Practică judiciară (1)

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației. Modificări (1)

(3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Reviste (1)

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (2), Practică judiciară (1), Hotărâri judecătorești

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Modele (1)

Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...