Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor -
Secțiunea 1
Constituirea și înscrierea asociației Modele (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Art. 5. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, asociații încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) datele de identificare a asociaților: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora; Modificări (1), Jurisprudență

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației; Modificări (1)

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat; Doctrină (1)

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial, în valoare de cel puțin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociației, este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației; Doctrină (1)

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice; Doctrină (2)

i) semnăturile asociaților.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute: Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor de la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației; Jurisprudență

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat; Jurisprudență

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60. Jurisprudență

(4) La autentificarea actului constitutiv și a statutului asociației se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

(1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial. Doctrină (2)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1)

Art. 9. - Jurisprudență

(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Dacă neregularitățile constatate privesc dispozițiile art. 37 alin. (2) din Constituție, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 10. - Jurisprudență

(1) În situația în care, la termenul fixat, neregularitățile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Jurisprudență

(2) În cazul în care neregularitățile nu au fost înlăturate ori, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată. Jurisprudență

(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. Modificări (1)

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului pe de lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(3) Termenul de recurs este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. Modificări (1)

(4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Referințe (1)

(2) În relațiile cu terții dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere. Jurisprudență

Art. 13. - Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. Jurisprudență

(2) Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației. Modificări (1)

(3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Modificări (1), Reviste (1)

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificări (3), Jurisprudență

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. 
    În vederea dobândirii personalității juridice, ordonanța prevede că membrii asociați trebuie să încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în acărei rază teritorială își au sediul. Înscrierea se dispune, prin încheiere, de judecătorul desemnat de președintele instanței (art. 8 și art. 17 din O.G. nr. 26/2000); [ Mai mult... ] 

.....
    Astfel spre exemplu, asociațiile constituite în condițiile O.G. nr. 26/2000 pot constitui filiale. Potrivit art. 13 din actul normativ citat, filialele sunt entități cu personalitate juridică și se constituie prin hotărârea adunării generale aasociației. Conform principiului simetriei actelor juridice tot adunarea generală aasociației este competentă să hotărască modificarea actelor constitutive ale filialei sau să dispună dizolvarea acesteia. [ Mai mult... ] 
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Prin urmare, imposibilitatea de a obține autorizația administrativă necesară, potrivit legii, pentru inițierea activității statutare antrenează dizolvarea pe cale judecătorească a asociației. 
    În cazul fundațiilor, art. 15 alin. (3) din același act normativ instituie o excepție de la prevederile alin. (2) ale aceluiași text legal(502), dispunând că, în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    92 Asociațiile și fundațiile sunt supuse înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor care se ține la grefa judecătoriei în acărei circumscripție teritorială acestea urmează să-și stabilească sediul [art. 5 alin. (1) și art. 17 alin. (1) O.G. nr. 26/2000]. A se vedea pentru amănunte, C.N.Popa, Observații în legătură cu aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Dreptul nr. 10/2001, p. 59-73. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Constituirea și înscrierea asociației
Constituirea și înscrierea fundației
Organizarea și funcționarea asociației
Organizarea și funcționarea fundației
Dizolvarea
Lichidarea
Reviste:
Condițiile de validitate pentru actele de autoritate internă ale organelor persoanei juridice de drept privat
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Obligații de raportare pentru asociații și fundații
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
ONG: Când și cum trebuie schimbată sau modificată denumirea?
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Modele:
Acțiune înființare asociație
Act constitutiv - fundație.
;
se încarcă...