Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Federația CAPITOLUL VII Veniturile

CAPITOLUL VI Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică Modificări (4)

Art. 38. - Modificări (2), Derogări (1), Practică judiciară (3), Doctrină (3)

(1) O asociație sau o fundație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: Modificări (2)

a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau comunitar, după caz;

b) funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite;

c) prezintă un raport din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoțit de bilanțurile și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani;

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial.

(2) Guvernul României poate, la propunerea autorității administrative competente, să acorde o dispensă de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dacă:

a) asociația sau fundația solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe asociații sau fundații preexistente; și,

b) fiecare dintre asociațiile sau fundațiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiții, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.

Art. 39. - Derogări (1), Practică judiciară (1)

(1) Recunoașterea unei asociații sau a unei fundații de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea. Modificări (2), Referințe (2), Practică judiciară (1)

(2) Conflictele de competență apărute între autoritățile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluționează, la sesizarea oricăreia dintre părți, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării. Modificări (2)

(3) În vederea soluționării conflictului, autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să pună la dispoziție Secretariatului General al Guvernului toate informațiile necesare rezolvării acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv. Modificări (3)

Art. 40. - Modificări (3), Derogări (1)

(1) Autoritatea administrativă competentă este obligată să examineze cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiții, aceasta va propune Guvernului României recunoașterea. În caz contrar, autoritatea administrativă va transmite persoanei juridice solicitante un răspuns motivat.

(2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaștere. Dacă propunerea se respinge, soluția va fi comunicată asociației sau fundației de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaștere.

Art. 41. -

Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:

a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condițiile legii; Modificări (1), Practică judiciară (1)

b) dreptul preferențial la resurse provenite din bugetul de stat și din bugetele locale; Modificări (2)

c) dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmește că asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

d) obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea;

e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și bilanțurile anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată; Modificări (1)

f) obligația de a publica, în extras, rapoartele de activitate și bilanțurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modificări (3)

Art. 42. -

(1) Recunoașterea utilității publice se face pe durată nedeterminată.

(2) În cazul în care asociația sau fundația nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile care au stat la baza recunoașterii utilității publice, Guvernul, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției, va retrage actul de recunoaștere. Modificări (3)

(3) Retragerea va interveni și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 41. Modificări (1)

(4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi sesizate autorității administrative competente, Ministerului Justiției sau Guvernului, de către orice altă asociație sau fundație ori de către orice autoritate sau instituție publică interesată. Modificări (4)

Art. 43. - Modificări (1)

În cazul dizolvării asociației sau fundației recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociații ori fundații cu scop similar sau către instituții publice.

Art. 44. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Litigiile referitoare la recunoașterea utilității publice a asociațiilor și fundațiilor interesate se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 45. - Modificări (3), Practică judiciară (3)

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică federațiilor, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...