Guvernul României

Ordonanța nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (4), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 30 august 2000.

În vigoare de la 30 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență, Proceduri (1)

Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate în România numai după omologarea pentru circulația pe drumurile publice de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (2)

Documentul care atestă omologarea oricărui vehicul rutier pentru circulația pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberată de R.A.R. persoanelor fizice și juridice. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (3)

Omologarea pentru circulația pe drumurile publice este de tip sau individuală.

Art. 4. - Modificări (2)

Omologarea pentru circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicită de producătorii sau reprezentanții autorizați ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importă sau le introduc în România ori le construiesc din piese detașate.

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Omologarea individuală se acordă pentru vehiculele rutiere care au fost anterior înmatriculate în alte țări, celor noi, construite în țară sau importate în serie de cel mult zece bucăți de același tip pe an, precum și celor construite din piese detașate. Modificări (1)

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R., prin reprezentanțele județene sau a municipiului București, după caz, în funcție de localitatea în care își are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență, Proceduri (1)

(1) Omologarea de tip se acordă de către R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite în țară sau importate în serie mai mare de zece bucăți de același tip pe an.

(2) Dacă tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației și de protecție a mediului înconjurător, precum și folosinței căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează un certificat de omologare pentru circulație, conținând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.

Art. 7. - Modificări (2)

Producătorii sau reprezentanții autorizați ai acestora trebuie să menționeze în cartea de identitate, primită de la R.A.R. conform art. 2, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul rutier pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulație. Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2)

Eliberarea certificatelor de omologare internațională pentru vehicule rutiere și componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roți, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor și R.A.R. fiind desemnate de Guvernul României, parte la acordul din 1958, ca "departament administrativ" și, respectiv, "serviciu tehnic".

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana menționată ca deținător, dreptul de proprietate asupra vehiculului. Modificări (1)

(2) La înstrăinarea vehiculului deținătorul acestuia va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

(1) Cartea de identitate a vehiculului conține date despre vehicul și despre persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.

(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. și, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării individuale, respectiv de tip. Modificări (1)

(3) Datele despre deținător se înscriu de către organele de poliție care efectuează înmatricularea, potrivit legii.

Art. 11. - Modificări (3), Jurisprudență

Eliberarea cărții de identitate se face în următoarele condiții:

a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor deja înmatriculate, dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației și de protecție a mediului înconjurător, precum și folosinței căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului; Modificări (1)

b) în cazul omologării de tip, R.A.R. eliberează, la cerere, deținătorilor omologării, producători sau reprezentanții autorizați ai acestora, cărțile de identitate corespunzătoare tipului omologat, aceștia trebuind să menționeze în cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulație, precum și datele de identificare unice ale vehiculului livrat.

Art. 12. - Modificări (3), Jurisprudență

Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulație. Se exceptează vehiculele rutiere pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora.

Art. 13. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Vehiculele rutiere, cu excepția celor noi, care urmează să fie înmatriculate vor fi supuse certificării autenticității și verificării tehnice de către R.A.R. Jurisprudență

(2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticității și verificarea tehnică sunt incluse în procedura de omologare. Jurisprudență

(3) Vehiculele rutiere ce urmează să fie reînmatriculate vor fi supuse certificării autenticității de către ultimul deținător menționat în cartea de identitate a vehiculului. Modificări (1)

(4) Termenul de valabilitate al certificării autenticității este de 30 de zile, iar cel al verificării tehnice în vederea înmatriculării este similar cu cel corespunzător termenului pentru efectuarea inspecției tehnice periodice, în funcție de categoria de vehicul. Jurisprudență

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență, Proceduri (1)

Se exceptează de la prevederile privind înmatricularea vehiculele aparținând Ministerului Apărării Naționale.

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență

Pe lângă atribuțiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., îndeplinește următoarele atribuții referitoare la omologarea de tip:

a) controlează, la producător sau la reprezentanții autorizați ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulație și retrage omologarea în caz de neconformitate;

b) solicită producătorului sau reprezentanților autorizați ai acestuia remedierea gratuită a defecțiunilor de fabricație, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației sau protecția mediului; în funcție de gravitatea defecțiunilor constatate poate solicita producătorului măsuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdicția folosirii până la remediere sau cu retragerea din circulație a acestora.

Art. 16. - Modificări (2)

Cărțile de identitate eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe sunt și rămân valabile pe toată durata existenței vehiculului sau până la epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale deținătorilor.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va emite reglementările și normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcție de evoluția legislației Uniunii Europene și a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.

Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 5-7, art. 8 lit. f) și g), art. 9 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice de către autovehiculele și remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 81 și art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum și alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

București, 24 august 2000.

Nr. 78.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind vânzarea - cumpărarea unui vehicul
;
se încarcă...