Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1338/2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R1338

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 31 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică,
precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui Program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008)(3) s-a prevăzut ca dezvoltarea componentei statistice a sistemului de informații pentru sănătatea publică să se realizeze în colaborare cu statele membre, utilizându-se, după caz, Programul statistic comunitar pentru a promova sinergia și pentru a evita duplicarea datelor. Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013)(4) a arătat că obiectivul său de a genera și disemina informații și cunoștințe cu privire la sănătate va fi urmărit prin acțiuni de continuare a dezvoltării unui sistem durabil de monitorizare a stării de sănătate cu mecanisme pentru colectarea de date și informații comparabile, cu indicatori adecvați, precum și prin dezvoltarea componentei statistice a acestui sistem, împreună cu Programul statistic comunitar.

(2) Informațiile comunitare cu privire la sănătatea publică s-au dezvoltat în mod sistematic prin intermediul programelor comunitare pentru sănătate publică. Pe baza acestor lucrări, s-a întocmit o listă a indicatorilor de sănătate la nivelul Comunității Europene (European Community Health Indicators - ECHI) care oferă o perspectivă de ansamblu asupra stării de sănătate, factorilor determinanți ai sănătății și sistemelor de sănătate. Pentru a obține setul minim de date statistice necesare pentru calculul ECHI, statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică ar trebui să respecte, în funcție de necesitate și în măsura posibilă, progresele și rezultatele acțiunilor comunitare din domeniul sănătății publice.

(3) Rezoluția Consiliului din 3 iunie 2002 cu privire la noua strategie comunitară privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (2002-2006)(5) invita Comisia și statele membre să își intensifice eforturile comune de armonizare a statisticilor privind accidentele de muncă și bolile profesionale, în vederea punerii la dispoziție a unor date comparabile în baza cărora să se poată realiza o evaluare obiectivă a impactului și eficacității măsurilor luate în cadrul noii strategii comunitare, subliniind, de asemenea, într-o secțiune specială, necesitatea de a ține seama de creșterea proporției femeilor pe piața muncii și de a răspunde nevoilor lor specifice în ceea ce privește politicile de sănătate și siguranță la locul de muncă. În plus, în Rezoluția sa din 25 iunie 2007 privind o nouă strategie comunitară referitoare la sănătatea și siguranța la locul de muncă (2007-2012)(6), Consiliul invita Comisia să coopereze cu autoritățile legislative pentru instituirea unui sistem statistic european corespunzător în domeniul sănătății și al siguranței la locul de muncă care să țină seama de sistemele naționale diverse și care să evite impunerea unor sarcini administrative suplimentare. De asemenea, prin Recomandarea din 19 septembrie 2003 privind lista europeană a bolilor profesionale(7), Comisia a recomandat statelor membre armonizarea treptată a statisticilor proprii cu privire la bolile profesionale pentru ca acestea să devină compatibile cu lista europeană, în conformitate cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului pentru armonizarea statisticilor europene referitoare la bolile profesionale.

(4) Consiliul European de la Barcelona din 15 și 16 martie 2002 a recunoscut trei principii fundamentale pentru reforma sistemelor de sănătate: accesibilitate pentru toți, calitatea ridicată a serviciilor de asistență medicală și sustenabilitate financiară pe termen lung. Comunicarea Comisiei din20 aprilie 2004 intitulată "Modernizarea protecției sociale în scopul dezvoltării unui sistem de asistență medicală și îngrijiri de lungă durată de înaltă calitate, accesibil și durabil: un sprijin pentru strategiile naționale prin «metoda deschisă de coordonare»", a propus începerea activităților de identificare a potențialilor indicatori necesari obiectivelor comune de dezvoltare a sistemelor de sănătate, în baza activităților întreprinse în contextul programului de acțiune comunitară privind sănătatea, a statisticilor de sănătate ale Eurostat și a cooperării cu organizațiile internaționale. În dezvoltarea acestor indicatori, ar trebui să se acorde o atenție specială utilizării și comparabilității stării de sănătate autoevaluate prin răspunsurile la anchete.

(5) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și-a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu(8) include ca prioritate de mediu principală o acțiune privind mediul, sănătatea și calitatea vieții, reclamând definirea și elaborarea indicatorilor de sănătate și de mediu. De asemenea, Concluziile Consiliului privind indicatorii structurali din 8 decembrie 2003 au impus includerea indicatorilor de biodiversitate și sănătate, sub titlul "mediu", în baza de date a indicatorilor structurali folosită pentru Raportul anual de primăvară către Consiliu European; indicatorii referitori la sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt, de asemenea, incluși în această bază de date, sub titlul "ocuparea forței de muncă". Ansamblul indicatorilor de dezvoltare durabilă adoptat de Comisie în 2005 conține, de asemenea, o temă legată de indicatorii de sănătate publică.

(6) Planul de acțiune în domeniul mediului și al sănătății 2004-2010 recunoaște necesitatea îmbunătățirii calității, comparabilității și accesibilității datelor referitoare la starea de sănătate în cazul bolilor și afecțiunilor legate de mediu, prin intermediul Programului statistic comunitar.

(7) Rezoluția Consiliului din 15 iulie 2003 privind promovarea ocupării forței de muncă și a integrării sociale a persoanelor cu dizabilități(9) invită statele membre și Comisia să adune material statistic cu privire la situația persoanelor cu dizabilități, inclusiv la dezvoltarea serviciilor și beneficiilor pentru această categorie de persoane. De asemenea, în Comunicarea sa din 30 octombrie 2003 intitulată "Egalitatea de șanse pentru persoanele cu dizabilități - un plan de acțiune european", Comisia a decis să elaboreze indicatori contextuali comparabili la nivelul statelor membre, în vederea evaluării eficacității politicilor privind persoanele cu dizabilități. S-a menționat totodată necesitatea exploatării la maximum a surselor și structurilor sistemului statistic european, în special prin dezvoltarea modulelor de anchetă armonizate, în vederea obținerii de informații statistice comparabile la nivel internațional, necesare pentru monitorizarea progreselor realizate.

(8) Pentru a asigura relevanța și comparabilitatea datelor, dar și pentru a evita duplicarea informațiilor, activitățile statistice ale Comisiei (Eurostat) în domeniul sănătății publice și al sănătății și siguranței la locul de muncă ar trebui să se desfășoare, după caz și în măsura posibilă, în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite și organizațiile sale specializate, cum sunt Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Internațională a Muncii (OIM), precum și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

(9) Comisia (Eurostat) colectează deja periodic date statistice privind sănătatea publică și sănătatea și siguranța la locul de muncă de la statele membre care oferă voluntar aceste date. De asemenea, Comisia colectează date cu privire la aceste domenii folosind și alte surse. Aceste activități se desfășoară în strânsă colaborare cu statele membre. În special în domeniul statisticilor referitoare la sănătatea publică, elaborarea și punerea în aplicare sunt coordonate și organizate sub forma unui parteneriat între Comisie (Eurostat) și statele membre. Cu toate acestea, este încă nevoie de un grad mai ridicat de precizie, fiabilitate, coerență și comparabilitate, acoperire, actualitate și punctualitate a colectărilor de date statistice existente. De asemenea, este necesară punerea în aplicare a unor noi colectări aprobate și desfășurate împreună cu statele membre pentru a putea obține setul minim de date statistice necesar la nivel european în domeniul sănătății publice și al sănătății și siguranței la locul de muncă.

(10) Producerea unor statistici comunitare specifice este reglementată de normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(10).

(11) Prezentul regulament asigură respectarea în întregime a dreptului la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(11).

(12) În contextul prezentului regulament, se aplică Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date(12) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date(13). Cerințele statistice care rezultă din acțiunea comunitară în domeniul sănătății publice, din strategiile naționale pentru dezvoltarea unui sistem de asistență medicală de înaltă calitate, accesibilă și durabilă și din strategia comunitară privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, precum și cerințele care decurg din indicatorii structurali, indicatorii de dezvoltare durabilă și ECHI și din alți indicatori care trebuie dezvoltați în vederea monitorizării strategiilor și acțiunilor politice naționale și comunitare în domeniul sănătății publice și al sănătății și siguranței la locul de muncă, reprezintă aspecte de larg interes public.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...